Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Ιουνίου
Καθημερινή οικονομική είδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.:; 7084
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
0ΟΣΑ:
Μικρότερn
η ύφεση στην
Ελλάδα σε
σχέση με την
Ευρωζνη
Ανάσα ρευστότηταs
για επιχειρήσειs
σε μικρές αλλά και σε
συγκεκριμένες ατομι .
κές επιχειρήσεις που
δεν απασχολούν πφοσωπικό ετοιμάζεται να
Ανάσα ρευστότητας δανείου ανά επιχεί.
ρηση να διαμορφνε ται σε 11.257 ευρ.
Το 58% των συνόλου
μή καν
πρτη φάση διαθέτει
δσει το Υπουργείο από 1 έως 5 εργαζόμε
Οικονομικν με την νους και το 94% μέχρι
20 εργαζόμενους.
επχειρήσεις από 1 έως
50 εργαζόμενους αντιστοιχούν στο 84% του
συνόλου που μοιράστηκαν το 80% του
ποσού των 600 εκατ.
αλλαγή των κριτηρίων
στον δεύτερο
της επιστρεπτέας προΜικρότερη ύφεση
για την ελληνική οι κονομία το 2020 σε
σχέση με τον μέσο καταβολής που θα ξεόρο της Ευρωζνης κινήσει εντός των
προβλέπει ο Οργανι
σμός Οικονομικής Συνεργασίας
Ανάπτυξης
στην εξαμηνιαία έκ
συνέχεια στην 11
ημερν και θα αυξήσει
την περίμετρο των δικαιούχων .
Η νέα φάση προβλέ
πει την χορήγηση φθηνν κρατικν δανείων
συνολικού ύψους 1,4
δισ. ευρ έναντι 600
εκατ. ευρ που είχαν
εκταμιευθεί
πρτο και από τον
οποίο είχαν αποκλει
σθεί οι "μικροί. επιχει.
ρηματίες ., Παρά ταύτα
το μέτρο αξιοποίησαν
51.529, νομικά πρό σωπα με το μέσο ποσό
οποίες σε μεγάλο
παραμένουν
ανελαστικές. Μέσα σε
αυτόν τον αριθμό βρί
σκονται και μεγάλες
αννυμες εταιρείες
που έχασαν την ευκαιτηση για την παροχή ρία του πρτου κύκλου είτε γιατί είχαν
μικρότερη πτση τζί
ρου τον Μάρτιο σε
ως σχέση με το όριο του
20% πουείχε θέσει το
υπουργείο , είτε γιατί
τελικά επέλεξαν να
συνέχεια στην 10
δομένα στο Γενικό Λο ευρ , δηλαδή 480 γιστήριο υπολογίζουν βαθμό
εκατ. ευρ . Στη δεύτουλάχιστον
100.000-120.000 θα
είναι ο συνολικός αριθαπό αρμόδιες mηγές μός των επιχειρήσεων
που θα υποβάλλουν αι(0ΟΣΑ)
τερη φάση της επ στρεπτέας εκτιμάται
ότι θα μπορούν να ενταχθούν περισσότερες
επιχειρήσεις και κυρίως μικρές που απει
λούνται με λουκέτο
και χρειάζονται επει.
γόντως το δάνειο από
το κράτος για να σταφθηνής ρευστότητας
από το δημόσιο προκειμένου να την χρησι.
μοποιήσουν
κεφάλαιο
κατ' οίκον:
- Τi ακερδίζουν
οι Παλαιέsκατοικίεs
κίνησης
μετά το άνοιγμα της
καραντίνας καλύπτοντας υποχρεσεις οι
Προ του 1980
θούν όρθιες.
Με βάση αυτά τα δε .
Το υπουργείο Περιβάλλοντος, σε μια
προσπάθεια να εντάξει και άλλους δι.
καιούχους, θα μεισει
τις εισοδηματικές κατηγορίες από 7 σε 5
και ταυτόχρονα θα
αυξήσει το. ταβάνι
των εισοδημάτων, με
επικρατέστερο ποσό
των 70.000
ευρ . Παράλληλα , θα
συνέχεια στην 2
Πλήρη "φραγή "
για στρατηγικούs
κακοπληρωτές
στον νέο
πτωχευτικό νόμο,
zητούν οι Θεσμοί
Σελίδα 9
Τκ1282520862