Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ξoφω μου ου
Γ ογωνστ όμως ΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
tλεύθερο/
Ιουνίου
Αριθ. φύλλου 6080
Τιμή φύλ.: 0,50 ο
Καθημερινή εφημερίδα Koζάνης
Το Χρηματοδοτι κό Πρόγραμμα
στους ΟΤΑ Λιγνιτικν Περιοχν
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ
Σελίδα 7
|Κοζάνη-Μ. Βορίδης:
Με τη δημιουργία του Κέντρου
Κτηνοτροφίας θα δοθεί η δυνατότητα
στους κτηνοτρόφους της περιοχής ,
έτσι στε να μεγιστοποιήσουν
το εισόδημά τους
Μεινεται
ο ΦΠΑ
Σελίδα 12
φτα ηροίόντα nou υπόκεινται
Αλλαγές στα διόδια
της Εγνατίας
σε μειωμένο
και υπερμειωμένο συντελεστή
ΦΠΑ 13% και 6%
VΑύξηση της τιμής πριν από τη σύμβαση
οκαι οι υnρεσίεs
παραχρησης και μεικτό σύστημα χρέωσης
Σελίδα 13
VΑυξάνονται οι μετωπικοί σταθμοί και μεινονται
Τελικό
Champions League
με κόσμο σχεδιάζει
η UEFA
Διαδικτυακό
Forum για την
μεταλιγνιτική
εποχή με πρωτο βουλία των
Επιμελητηρίων
Κοζάνης και
Φλρινας
οι πλευρικοί
Σελίδα 11,
Η στήριξη της μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας
προϋποθέτει πλάνο ..
Μέσα από μία σειρά πρωτοβουλίες που υλοποιούνται ή
| rρογραμματίζονται , η κυβέρνηση επιχειρεί
την rροοχή και το ενδιαφέρον της και στην πν
Ιστήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας . Αλλω
| στε αφορά μία ευρεία κοινωνική ομάδα moυ ασφαλς
| την ενδιαφέρει ιδιαιτέρως και πολιτικά . Πέρα από αυτό
| όμως, πλέον γίνεται αντιληπτό ότι το πλήγμα rου έχει
|υποστεί υπερβαίνει κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις
Ένα πλήγμα nou δεν nεριoρίζεται στα όοα έχουν ήδη
Ισυμβεί , αλλά nou εκτιμάται ότι θα έχει nολύ no μακρο|πρόθεσμες συνέπειες . Το αν αυτή η προσπάθεια είναι
Ι εnαρκής , είναι κάτι nou ασφαλς σηκνει Πολλή
Σελίδα 24
Διαδικτυακό forum με
|θέμα αΤοική Επιχε !
ρηματικότητα
|Μεταλιγνιτική Εποχή
| της Περιφέρειας Δυτι .
| διοργαννουν
τέλος Ιουνίου 2020 το
Επιμελητήριο Κοζάνης
|σε συνεργασία με το
Επιμελητήριο Φλρινας.
ι στρέψει
ν προσπάθεια
Μακεδονίας.|
Σελίδα θ
συνέχεια στη σελίδα 4