Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.776 .Τιμή 0,60 Ε. Πέμπτη 1 1 Ιουνίου 2020
/ Γραφeία Φ. Ταβέλλα 11- ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 Τηλ Κέντρο 26510 25.677,33.791-Fax 26510 30.350 htp/ww.proinosiogosgre [email protected]ρroinosiogos.gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΚ Μητοτάκης χδες στη Βουλή με αφορμή την επαναφ0ρά της μαθητικής διαγωγής ..
ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΝΑΣΕΩΝ ΑΜΛΑ ΚΑΙ ΗΘΟΥΣΙ
0θέλουμε ένα σύστημα εκπαίδευσης υψηλν προσδοκιν | Κπέθεσε αγωγίσε βάρος τον Πευμ.Κέτπρου και ζιτάει 3000 ετρ
Μαζί με τον μισθό του ήθελε και
την αποζημίωση ο Κων, Γκόγκος!
και απαιτήσεων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός
. Με τη φράση εoι δεν μπο-.
ρεί να
Κυριάκος Μηλντας στη Βουλή για ο νομοσχέδιο Του Υπουργείου Παιδε aς ην σταθερή mpoσήλωση της
Κυβέρνησης σο
Δεν έχει προηγούμενο η αντιπαράθεση που προκαλεί
ο πρ. επικεφαλής της κοινωφελούς επιχείρησης
ΕΛ. ΑΚΟΝΙΔΟΥ (Πρόεδρος): Η Διοίκηση θα πάει δικαστικά . .
. Πόλεμοφ ο οποίος θα έχε
και δικαστικές προεκτάστις ξΕ
σπαστ ανάμεσα στη Διοίκηση Του
ΕΠΟΡΤΑΖ
και Τον πρ πρόεδρο της κοινωφε
και nς Τρεις βαθμίδες επαίδευ
σης -Θέλουμε ένα σύστημα εκ.
παίδευσης υψηλν προσδοκιν
και υψηλν απατήσεων, Τove
σε χαρακτmpιστικά
Ο Πρωθυπουργός στο πλαίστο
αυτό έθεσε και ψηλά Τον πήχη για τα
σχολεία , Τονίζοντας ότι εκτός Των
γνστων πρέπα να διδόσκουν κο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μαθητές με ιδιαίτερες δεξιοτητες θα
μνορούν να φοτούν στα Πρότυπα Λυ
κεια, όπος Της Ζωσιμαίας, Τόνισε
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
λούς επχτίρησης Κωνίνο Γκο.
γκο, στέλεχος σήμερα ης αξωμα.
Τικής αντιποολίευσης στον Δήμα
PΕχον πραηγηθεί οι ανδρόσεις : Η Πολητεία δεν πρέπει να την αφήσει να σβήσει
κείνος κατέθεσε κατά του φορέα ζ
τντας , παρά την αντίθετη απόφοση ο πp. "pόεδpος Του Πευματκού Κέντpο
του Ελεγκκού Συνεδρίου , ένα ση, Ιωαννiνν Κουν. Γκoκος ( ένθετη φωτό) θε μαντικό ποσό ως οφειλόμενες αντμισθες για τη θητεία του στο Πνεu
ματικό Κένπρο . Πρόκεται γα ανιmο
pάθεση η σποία κυρολεκτικά δεν e
από κόμματα της Αντπολτευσης
Μέτρα στήριξης. τρα για
τη Γιαννιτικη Αργυροχοΐα!
στους
σπουδν των μαθrωρεί ότι δικαιούται - αζί με Το μισθό Του
Δηpοσίου- και την αποζημίωση για όσα
χρόνια θτευσε σ' aαυτό .
τν, με τον Κ. Μητοοτάκη, να ανα
σχολείο να μη διδ -11 σελ
χε προηγούμενο στα δημοτικά μας τος μέσα σης τελευταίες δεκαετίες.
πράγματα , 1ουλάχιστον όσον οφορά
όπ έχει δε το φως της δημοσιότη χθες η Πρόεδρος Της
Δηλσεις για το θέμα έκανε
- 2η σελ
βάλει λουκέτο μία επιχείρηση,
ακόμα κι σν αυτή είναι καφε .
τέρια από τις εκατοντάδες
: που υπάρχουν στα ndννενα
Ωστόσο, στην προκειμένη πρίτωση πη θέση της συνή θως παίρνει ένα άλλο αντί
: στοχο κατάστημα εστίσσης
Δεν συμβαίνει όμως το o
και στην περίπτωση που κλείσει
ένα εργαστήρ λαϊκής τέχνης , κας
Σελ. 12 | : στη δή του θέση ου 12η σελ
κοινονικού τουρομού
Πρωτοποριακές Κλινικές στο
Πανεπ. Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Έντεκα τα νέα κρούσματα
Σελ 12
κορωνοϊού στην Ελλάδα
. Στη σελίδα 12
. Παρά ης
συνεχείς προκλήσεις και Τα πόσης
φύστως δoικητ
Παρουστάστηκε γθες Το πρόγραμμα του Πνευματικού Κέντρου
Πολιτισμός αυτό το καλοκαίρι
δια που διαρκς
ορθνονται στον
πολύπαθο κλάδο
της δημόσιας υ γείας , Τa δυο Νοσοκομεία rωv kuαννίνων συνεχί
ζουν την απρόσκοπη λετουργία
Τους, παρέχοντας υψηλού εππέ
δου ιτρικές υπηρεσίες, κερδίζο ντος Την εμπιστοσύνη οχ μόνο
rων Ηπειρωτν , αλλά και ασθε ,
νν απ' όλη τη χρα
Νέες διακρίσεις για την Hπειρωτική Γαλακτοβιομηκανία
Έξι αστέρια για τέσσερα σύμφωνα με τις νέες συνθήκες
προϊόντα Ττης Δωδνηςν!
νΕχρισαν μέσα από κτυφλή δοκιμή. .
. Προσαρμοσμένο στις συν .
θήκες που έχαι δημιουργήσει η
πανδημία rou κορωνοίού είναι ο
πρόγραμμα των θερνν εκδηλσεων του Πνευμακού Κ Δήμου Ιωaννν, Το oποίο
παρουσίασε χθες η Πρόεδρος
Του Δ.Σ Ελένη Ακονίδου.
Βασικότερη
του σχεδιαζόμενου Castie Rocks
Fastivel στη θέση του σποίου ο δη
μουιλής Γανντης ρόκp Γιργος
Γάκης έχε ετομάσει ένα μουσικό
ροκ πρόγραμμα σε μικρότερη κλίμα Λαπαροσκοπικές
ενδοκρινν αδένων
στο Χατζηκστα- Από τον χερουργό Φλ. Σάκκα
. Για μία ακόμη φο ρά η Ηπτιρωτική Γαλο .
νη- χuρισε στα δι
θνς αναγνωρισμένα
Superior Τaste Awards ,
αποσπντας βραβεία
αντερης γεύσης για
Ιουλίου
20201
. Και το
Μοσοκομείο
εΧατζηκ| στα ενσω
ματνει συνεχς νέες
εχνικές και θερα - -11η σελ
ικλουργν oowν
aπό την E.Ε.
σμό η ΔΩΔΩΝΗ δακρt
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Τα Πρότυπα Σχολεία και
οι Ελίτο του Ν. Φίλη
Στον <αέραν και πάλι η
συνέχιση της Super League2
Η αφύπνιση.. .
> Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΙΑΛΑΣ
> Του ΠΑΝΑΠΟΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΡΣγουρος για τηνάνοδο ο ΠΑΣ ιάνννα
πρην Πρύτανης Πανεπ. Ιωσνίνων
eΗ πολιτική είναι η αρένα όπου θα aπoφασιστεί
η μοίρα Του πλανήτη μας . Αν οι όνθρωποι είχαν ην
εγενή Τόση να συμφωνούν για την κοινή ζωή
τους, δεν θα υπήρχε καμία ανάγκη για άσκηση
εξουσίας και καμία χρεία πολτικής Ρέπουμε όμως
στη διαφωνία Ος nολrες έχουμε ευθύνη να εμπλακούμε στην noAmική, γιατ κατά τον Αριστοτέλη, η Πολmκή σημαίνει την ενεργό
συμμετοχή όλων Των πολπν στη σκέψη , στον διάλογο και στη λήψη αποφόσεων που τους αφορούν. Αλλωστε, πολίτης
είναι κάποιος που είναι έτομος να κυβερνήσει και
. Διάβοσα δυο φορές πρόσφατο άρθρο της-Κα.
θημερινής - με τον Τπλο Anό κουσούρι έγνε καρκίνωμο. Την πρτη για το πληρέστατο περιεχόμε
Ταυ το να περάσει η πρόταση Της
: Super Laague 2 για αναδιάρθρω
: ση και άνοδο 4 ομάδων καθς ού .
π η Super Leegue 1 oύτε η NOVA
συζητούν Το ενδεχόμενο αυξησης
των ομάδων της πρτης κατηγο ρίος Ωτόσο στον αέρα βρίσκονται a pley off Της Super League
: 2 ακόμα και οι δύο Τελευταίες σ
θριο για περαπέρω ανάλυση, αφού με πλήρη σα.
φήνεια Τοnoθετεί τον κ. Νίκο Φλη στις πραγμαn
κές ογκολογικές - διαστόσεις Του και τον σ
στου μνήμης η οριστεία είναι ρεταινιά- του κ Μπαλτά.
Ας pου εππραπεί να συμπληρσω ότι αλησμονήτο
υμπληρνει με το αλή

Τελευταία νέα από την εφημερίδα