Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιουνίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.; 7083
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Επίδομα
- Πότε
θα Πληρωθούν
οι δικαιούχοι
κατ' οίκον
- Για ποια σπίτια θα υπάρχει μπόνουs 15%
Τον Σεπτέμβριο θα
έρθει το νέο πρόγραμμα
μηση κατ' Οίκον.
Όπως αναφέρει ο
Ελεύθερος Τύπος , θα
υποβολή υπεύθυνων μειωθούν οι εισοδημα - λάμβαναν
γραμμα , ιδιοκτήτες κατοικιν με ατομικό εισόδημα έως και 10.000
ευρ ετησίως ή οικογενειακό'
Εξοικονό
Λήγει σήμερα ( 10/06 )
η προθεσμία για την
εισόδημα
ποσοστό
δηλσεων από τις τικές κατηγορίες από 7
επιδότησης εργασιν
που σε 5 , εν θα αυξηθούν έως και 70%. Αντ
επιχειρήσεις,
πλήττονται ή επανα
λειτουργούν για να
λάβουν οι εργαζόμε
στοιχα, οι τελικοί δικαιούχοι με ατομικό
αναφέρουν ετήσιο εισόδημα έως
40.000 και οικογενει
ακό έως 50.000 ευρ.
λάμβαναν προνομιακό
από το 2021 και μετά δάνειο για το 100% θα έχει όμως το πρότου κόστους των εργα σιν . Αυτό που τρα
τα όρια των οικονομι κν κριτηρίων
νοι την αναλογική , υψηλόβαθμες τηγές
σύμφωνα με τις ημέ - στην
ρες αναστολής της
συνέχεια στην 11
εφημερίδα
Ελεύθερος Τύπος"
Λίφτινγκ-Τ αλλαγές ταβάνι των εισοδημάτων , με επικρατέστερο
ποσό αυτό των 70.000
χιλιάδες ευρ . Παράλληλα , θα
δοθεί ένα μπόνους
έως και 15% στις κατη.
αναμένεται
τόσο σε κατοικίες όσο θα αλλάξει είναι η αυκαι σε δημόσια κτίρια,
αφού η χρα θα λαμ.
βάνει ετησίως περί τα
2-3 δισ. ευρ για λί
φτινγκ των υποδομν.
Σύμφωνα με τα όσα
εξηγούν οι ίδιες τηγές .
στο προηγούμενο πό Τράπεζεs
Λουκέτο
μαζικό
ανακαινίσεων
γραμμα που περιμένουν
ιδιοκτήτες;
ξηση του αντατου εισοδήματος
ιδιοκτητν που κρί
νονται δικαιούχοι των
επιδοτήσεων ,
εκτιμάται ότι μπορεί να
φτάσει ακόμα και τα
70.000 ευρ.
. Το υπουργείο Περι
βάλλοντος , σε μια προ - γορίες με χαμηλές
για ένα στα
τέσσερα
καταστήματα
την τελευταία
τετραετία
σπάθεια να εντάξει και ένεργειακές κατηγοάλλους δικαιούχους , ρίες Η και Ζ, οι οποίες
θα μεισει τις εισοδη.
ματικές
από 7 σε 5 και ταυτό - θα γίνει διεύρυνση
χρονα θα αυξήσει το .
είναι οι παλαιές κατο
κατηγορίες κίες προ του 1980 και
συνέχεια στην 10
ΟΑΕΔ:
5.200 νέες
θέσειs εργασίαs 5Ε)
Συνεχίσθηκε και το
2019 η τάση μείωσης
των τραπεζικν κατα
στημάτων και του
αριθμού των τραπ .
ζουπαλλήλων
Ελλάδα, με εντονότερο ρυθμό από ότι
σύνέχεια στην 2
στον ιδιωτικό
Σελίδα 9