Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Δημιουργία
Δημοτικού
Οπωρνα
"Εδ θα πας
στο στενό
Πρόγραμμα
για αγορά
βιβλίων
μονοπάτι"
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ τοΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡEΒEΝΩΝ
ΦnERtva κ. τρεβενά | Tολ. 2452 087772, Fax 2462 087775 jema: chronkοα α αnetgr
Τα δημοτικάκια επέστρεψαν στις τάξεις
1διατερα υψηλή ήταν η συμμεταή μαθητν δημοτικν και νηnoyo
γείων κατά την πρτη ερδομόδα επαναλετουργίος τους
Πo συγκεκρμένα, με βάoη στοκεία anό το unoupγνείο Παιδείας nou
έχουν συλλεxeεί μέpι χθες η nροσέhουση στα δημοτικά ονήneε στο
81,98% και στα νηηιαγωγεία στο 69,07%.
Είμαστε nonύ κανοnοημένοι ano την nροσnευση των μικρν μας
μαθητν και Πάni στις σχολικές τόξεις , σχοnίασε η unouργός Παιδείος
και θρηoκευμότων , Νκη Κεραμές . Onως σημείωσε , uπό την καθοδήynσn των ειδικν της υγείος , και σε αρμονική συνεργοσία το στελέχη
της εκπαίδευσης , οι εκaδευτικοί μας και η τonική αυτοδιοίκηση δημ
ουργήσομε ένα οσφαnές σολικό nερpάλλov nouοι νονείς εμπιστεύ
τηκαν και έστειλαντα naδά τους στο σχολείο Κι έτοι θα συνεχίοουμε
Δήμητρα Ράπτη
Παιδίατρος
Σύμβουλος Θηλασμού (1BCLGg&
Παιδικής Διατροφής (PGPN Boston)
Τηλ. 2462091341, 6979674754
Enailraptidm Pemalco
www.raptidinitra.gr &wwwthi ibzoume gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Σοντορίνη του '62, Φωτο: Ιωάννης Λάμηρου /
Φωτογραφικό Αρκείο Μουσείου Μnενόκη.
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
17 χρόνια
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΣΤΟΚΑΣ
(Εμποpικό ΕEλιμεία)
TR: 51 100 ρεβενο
Τnl. . 24525 02144
ΓΡΕΒΕΝΑ
Τη.: 23620 28966 -24520 25214
ερoοσ 4 Aντμεn oονμόττος - Υnοβουθοα Aanpowή