Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ)
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nου αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ
δρυτές- Διευθυντές : Μκοnn A. Δούκος ( 1916-19321
Κστος Μ. Δούκος ( 1932-1970 ), Μικonλ K . Δούκας ( 1970-1997, Κστος Μ . Δούκος ( 1997-2007)
Ιδιοκτήτης. εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρnής . Διευθυντής: Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάβρατο 6 Ιουνίου 2020
& 1,00
Αρ. φυηhou: 4229
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου
στηρίζει τις επιχειρήσεις
Μέτo στήοκ a o0 ον 6στo υν οι npooοντων ίτο | Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέγω, ως υπουργός Υγεία.
| Βασίλης Κικίλιας:
να ξεκινήσω ατό τη Σάμο τις επισκέψεις μου στην ακριτική Ελλάδα .
διαοnορός tου coD-19. 0α oουν στον Δήμο ΑνοτοΛικός Σάμου.
pονό διστημα ύουν a nepιορ. μο nou oouvα εροpoμοί Eion
oποτήσες τεrν , σε npimωση nou τεhν , oε repπωση nou φουν ήoη
Συνάντηση για τοντουρισμό και
τα δεδομένα της φετινής χρονιάς
nopγός weo, νο ξεονήοω anoτ tάμo ος εno , κ Nος τεpσνής εν στη διρ ούοκεψης οο
κους npoτορες του νηoσου μος, nρoμοτοοοnnκε τw nponνουμενη εpoοpά - γα tm rpon enoκεpή του στη Σάμο on tmν ovo , neς έouν rpoμτοnne 28 npoonnpeες σpν , rpooetς xοονκό διόσυημα εpγooς ουντρno
στο Τμήμο Εreγoνων nepστoτκν . τέnoς, στο
6σουνάντηom στο Δημαρio Κopiopοοου ανοφορκ με tnν εnovενnon tη gn των onvων του , οpoύ το νnoi έxαι εno νοonnuτν κοι nono npooωπκοu Ea τonoeετn
νeμμένος εnoεφ0eί στο nepεn0o , teoνέντος 0εί στον εtωτερό xpo τou Moooομείου, οακος σδοoμό ενoυoης του νηooύ α τmv καnοκpή
Mηoκonounος η κα κατερίο Σtουροu no εδ tmν neριοδεία του στο nnoioo της ετομότη npur δοnoγnς tnotων neριστστικν Covio -1 .
τος του Σuστήματος Υείος στη νηστική Εnoοa Ει oμpφωeεί και εξαnnoτεί ednapος niψης μενων ημερν toσεpς εnrnέov δoo στες.nnpo
cοunος σον κοόο τοu touο0 Σόου το oneio oτμετnnο eus tmw novoμία κό μόνεμα κ εξοrnoμdς γa tη oοήνωon
κοι unnpooοό στεn του Δημου. ατμενοτος κοι τν επτo μηδενν κρoupό , epoτoτικν ovio19. Eουν mpuc aναπυeu
τη τκ oωή γο ono τ 66ομένα 5 Ιουνίου- Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
τομέα του τοupoμο με φόντο τηw ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
τουν ο οοςφως o Άρης Ψιλοβίκος: Ενας υγιής Ψυχικά
ooo α o o και πνευματικά άνθρωπος βλέπει πάντα
Ζητούν και τα ρέστα .
μαρχος Δυτικής Σομου . Λυμnέpnς , tων φατν κοι εnέμaνoν στο όυ a
τρεγμένους ουτούς ονρnoυς ως αντιαμενo nohu οι unpeoες toυ uoupytou Μετανόστευoης και
Τέρμα οι επιτάξεις
Μισθωμένα γεωτεμάχια
για το ΚΥΤ στη Ζερβού
tov Μao του 2030 οε acion με το αντίοτοοο χρονό
δάστημο ntpa, εv a 4 νmοό 600c Εόμος Λpος,
δημία toυ κορωνoio0 αλά και το εεpόστιο κεφoλοο oκεpo γo tα vnoά μος, tnς όπείοoης tον
nέμπτη 4 ουίου εντός Mνoν npκν υδάτων,
Το 2003, εM9nο στο o0, στο νεοούστστο
Λoντος , της bonς feωnoiv Eηστημν του no Υ6στικν Πόρων οε ένο νεοούστστο μήμα , pc
κν όοο και tων τοοκύv ροκίν,
- Αam Pons , το npτο nepoτοτκό οpορό σε βίoo
Κοθrmmuής nMov και Ανοnλrωτnς noόδρος tου νερά onό μοoοφάρους, ηροτντος εniτdες κοοΑνατολς Σόμου, στις 9 Μοpou, no
viος μmoνκής και enστημν της νης με στοο την
enτipnontης eanooος enipooς nooδν στο
ΜΕ ΚoΝή Anoposm twv unοuργν ως ουκο ntεun εv oυτό nou
ριεν κα Μετονοτευoης κρ Αρ 0 toιμο του κ στο βο omν
ενδενεhνα roptvoμηnεoοδος στη tpο μος κho
δων μέτνοστν - σοaoυμε μεiς με τm porieα
tww 6oμν ενος στην neponpova εnneK με ην naveruo tou
Η oερού του Δοu Αοτ κορωνοo και rooς Ερ noo anύη Κε Ετφανόon, το ευροστ ou το pono ης oποοοo, onou τo mupntοό τaropoνα μεζεi oα ano onn on τνσp
έργο του ηιστέρο μου , το onio καιτο Eδωοο μετά
Δe M Ο στη 0έon 0οuος στε να vooovτι. εr Το ot oτο. των υδατικν nooον κα της x6ρ0o,
tους ενοντίον της χpoς μας Λυτό ελoι nou htvε να
Eou Δήμου Μρου , στις orouς κοι ono - nporεύoυοο tοu νoρd τα τhευτoa του nεpμβάmοντος tων υδατικν nopων κα tης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα