Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σάββατο
Οικονομική
Ιουνίου
Κδημερινή οrκονμική ειδική εgιμερίδα Διακηρύξευν-Δημοτραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ .: 7081
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΕΝΦΙΑ θα
Πρόβλημα ρευστότητas
στο 60% των επιχειρήσεων
- Πόσο θα διαρκέσει η ύφεση
πληρσουμε
φέτοs
19. Στην έρευνα συμ
τας αντιμετωπίζουν έξι μετείχαν 100 επχειρη
ελληνικν
μικρομεσαίων επχει
ρήσεων με υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης το
σουν να λειτουργούν 2019 , από 15 διαφορε τικούς κλάδους .
τερο των 6 μηνν . Οι Σύμφωνα με τα αno
μισές εξ αυτν (3/10) τελέσματα της έρευοιμισές
ταμειακά διαθέσιμα , επχειρήσεις διέκοψαν
| εν μόνο το 15% έχει εντελς ή τμήμα της
εμπορικής τους δρα.
στηριότητας στο διάμεγαλύτερο του ενός στημα των τελευταίων
δύο μηνν , με το 13%
να διέκοψε εντελς .
Πρόβλημα ρευστότη.
στις δέκα επιχειρή.
σεις, με ταμειακά διαθέσιμα που τους
επιτρέπουν να συνεχί.
ματίες
Έχουν περάσει 60
ημέρες από την
ημέρα που το υπουρ
Οικονομικν
για διάστημα μικρόγείο
ανακοίνωσε
λόγω του κορωνοϊού
το έργο της καταγραφής και υπολογισμού
νέων αντικειμενικν
τιμν αναβάλλεται
για το μέλλον και πως
θα σταματήσουν οι
υποβολές
δηλνουν μηδενικά νας ,
εξασφαλισμένη ρευστότητα για διάστημα
μέρος ή το σύνολο του
προσωπικού τους σε
αναστολή . Μέχρι στιγ
2020.
Αναφορικά με
μέτρα στήριξης που
επιλέγουν να αξιοποιήσουν οι ελληνικές
προχωρήσει σε απολύ- επιχειρήσεις για την
αντιμετπιση της κρί
όμως σης, ποσοστό 51% των
επιχειρήσεων δήλω .
σαν πως έχουν προχω
ρήσει σε αναστολή
εργασίας σημαντικού
τμήματος του προσω .
πικού τους, εν 35%
έχουν λάβει την έκ
συνέχεια στην 10
έτους.
Το παραπάνω συμπέ.
ρασμα προκύπτει, με
ταξύ άλλων , από
έρευνα της Endeavor
Greece που πραγματοποιήθηκε στο διά.
στημα 25-27 Μαtου
εισηγή σεων νέων αντικειμε
συνέχεια στην 11
Το 57% των επιχειρή. μης, μονο το 10% των
επιχειρήσεων
σεων σημείωσε μείωση
των ετήσιων εσόδων
τους, με το 17% αυτν
να έχει καταγράψει
πτση ύψους 60-100%.
Παρ' όλα αυτά , 24%
| πτσεις στις ΜμΕ της των συμμετεχόντων
επιβολής προσωρινν σημείωσε ανάπυξη
περιοριστικν μέτρων κατά την ίδια περίοδο.
Πάνω από τις μισές
Crisis Support | έξάπλωσης της Covia - εταιρείες έχουν θέσει
σεις και περικοπές , Ποσοστό που
αναμένεται να αυξηθεί
σημαντικά, καθς το
30% των επχειρημα .
τιν δηλνει ότι θα
προχωρήσει σε μει .
σεις μισθν και προσωπικού έως και 20%
μέχρι το τέλος του
Η Ελλάδα
θα ωφεληθεί | αναφορικά με τις επ .
τα μέγιστα από
το Pandemic
για τον περιορισμό της
Τα αναπηρικά 010P
Τα οφέλη μίας πιθα νής προσφυγής της
Ελλάδας στην προληπιστωτική
γραμμή Pandemic Cn.
sis, Suppon αναδει .
κνύει με ανάρτησή
του στο ιστολόγιο του
Ευρωπαϊκού Μηχανι .
σμού Σταθερότητας
(ESM) ο επικεφαλήςοι
συνέχεια στην 2
επιδόματα
του ΟΠΕΚΑ
καλύπτουν και
τεκμήρια
πτική
Σελίδα 9 | ΕVDΟ
ΕΒΡΟ)