Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΕ TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής-Νικάλαος Καραθάνος 19511974*1δωκτήτρια - Εκδδερια Στανρίδον 1. Σολιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑBBAΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974" Ap. φύλλου 6830-12.128
050 ε
Συνάντηση
του Δημάρχου Παρανεστίου
με κτηνοτρόφους
της περιοχής
Πέντε πινάκια φακής
πεταμένα στο δρόμο
λίγο πιο κάτω
από το Νοσοκομείο
Δράμας!
Ολοκληρθηκαν
τα συσσίτια
που είχαν ξεκινήσει
λόγω κορωνοϊού
από το Δήμο Δράμας
Εορτή Αγίου Πνεύματος
Ήθη και έθιμα
από όλη
Καγιάογλου: Δεν θα μείνουμε
στα λόγια ..
την Ελλάδα
σελ. η
Δηλσεις του δημάρχου Παρανεστίουκ. Καyάογλου στον nΤ.
Προσφορά 85 τάμπλετ στα σχολεία
από το Δήμο Παρανεστίου
130.000 ηλεκτρονικές οικοδομικές άδειες σε 18 μήνες στη χρα
Πάνω από 1.000 ηλεκτρονικές
οικοδομικές άδειες στη Δράμα
και 2.000 στην Καβάλα
Κόστος 10.000 Ε και ομόφωνη απόφοση του Δημοτικού Συμβουλίου
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣχσΛΕΤΟ
ΑΔΡΙΑΝΗΣ
Του Θανόση Πολυμένη
-ΕMΑ σημαντή
ειέργεια στον τομέα
της εκπαίδευσης
προχρησε την Πέμπτη ο
Δήμος Παρανεστίου , αγοράζοντας και προσφέροντας σε όλα τα σχολεία της
ευθυνης του , 84 τάμπλετ
και ένα λάπτοn Σκατός της
προσφοράς αυτής, είναινα
βαηθηθούν οι μαθητές στον
ταμέα της σύγγρονης τη .
λειταίδευσης, nou έγνe
καθημερονότητα εξατίας
του καρωναou
Μλντας στον -Πρωνό
Τίπονο δήμαρχος Παραve στίου κ . Καγιά ογλου , εξήγησε ότι η ενέργεια αυτή
πέρασε από την Οκοναμή
Επιτροπή του Δήμου και το
Δημοτικό Συμβούλιο Πορανεστίου ομόφωνα , μετά από αναμόρ - Συμβούλιο και πείoαμε ότι πpέnει να δ φωση του προ0πολογισμού και με
συναλικό ooό 10.000 ευp .
Όπως εξήγησε αρχά ο δήμαρχος κ γιατί είμαστε ένας μικρός, φτωχός Δήμος
Καγιάογλου, στην αρχή είχαν ζητήσει τη και κάποα γραφειακρατία εμπόδισε την
βοήθεια του Υπουργείου Παιδείας το παροχή στους μικρούς μας συνδημό οπαίο, όμως έστελε δύο τάμπλετ για την τεςΕνότητα Νικηφόρου και ένα για την Ενό
τητα Παρανεστίου -Με τρία καμμάτια ποσό 10.000 ευρ , και με επepαλής
δεν ήταν δυνατόν να καλύψες ης ανάγ - τον πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολι.
Kες επισημανeει ο δήμαρχος και εξηγεί κής Ετροτής κ Δημητράδη Κυριάκο
Αμεσα κάναμε αναμόρφωση του προκαι της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επδπολογισμού , το περάσαμε από την Ο- τροπής την κα. Παλάσκα Ιωάννα, 4πή
κονομική Εππροπή , από το Δημοτικό σαμε από τους δευθυντές να μας πουν
Δηλσεις του προέδρου της Δ.Ε. του ΤΕΕ Αν Μακεδονίας κ . Παυλίδη στον " Π.Τ.
Του Θανάση Πολυμένη
PIN ΑΠΟ μερικές ημέρες, η κεντροκή
oηση του TΕΕ, έδωσε στη δημοσιότητατα στατιστικά
στοιχεία , σχετικά με το πρόγραμμα της έκδοσης ηλε κτρονικν
αδειν (e-Αδεες) που έχει ξεκ νήσει εδ και 18 μήνες.
Η ηλειτροΜκή έκδοση oκοδομικν αδειν αποτελείμία από Τις
μεγάλες μετορρυθμίσες που έχει
υποστηρίξει το Τεχνκό Επιμελητήριο
Ελλάδας και έχει
βοηβήσει ήδη σημαντικά, στον ενάμση
χρόνο εφαρμογής
του , να συντομευ θούν οι χρόνο για
την έκδοση αδειν
και να μευθεί το κόΣτην Ανατολική Μακεδοvία
ννησε με τον πρόεδρο της
Διοκούσας Εππροπής του ΤEE Ανατολικής Μακεδονίας
(Αράμα-Καβάλα)
κ Απόστολο Παυλίδη , ο
οποίος κα έδωσε στην
εφημερίδα μας ενδιαφ
ροντα στοχεία για ην π οικοδομικν
Όπως είτε σε δηλσεις του ,
αυτό το αποίο έγνε, εναι ότι ανακαίνωσε
το κεντροκό TΕΕ κάποα σταιστικά στοιχεία ,
τα οποία του ζητήθηκαν από το Υπουργείο Π .
ρβόλλοντος και ενέργεας , σχετικά με την χρήση
του συστήματος που έχει δημιουργήσει το Επιμελητήριο για την έκδοση αδεν (e-Αδεες) , το οποίο
συμπλήρωσε 18 μήνες λειτουργίας Όπως είτε οκ Παυλδης το ΤΕΕκεντρικά ανακα .
νωσε ότι συνολικά εκδ60ηκαν 130.ο00 ηλεκτρονικές
ουκοδομικές άδες άδεες μικρής λίμακας κα αναθεωρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Από αυτές , οι περίπου 100.000 είναι οι άδειες και 30.000 περίπου α
σουμε στους μαθητές μας τη δυνατό τητα να λειτουργήσουν όπως πρέπει
στος.
Το σύστημα (eΑδεες), που διαρκς αναττύσσεται και διευρύνεται, εντάσσοντας νέες υπηρεοίες και διαδικασίες στη εγκρίσεις και αναθεωρήσες κα
λατουργία του, ως εμβληματική ψηφοκή μεταρρύeμση
που λατοίησε και λεπουργεί το ΤEE, με την ενεργό και Μακεδονίας-Θράκης το νούμερο είναι περάτου στις
υπεύθυνη συμμετοχή των ελλήνων διπλωματούχων μηχα- 8.50ω πρόξες, και εδοκότερα στην Καβάλα είναι περίrου
νικν , συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση του 2.000 και στη Δράμα ξεπερνούν τις 1.000
ίδιου του έργου των μηχανικν , στην αξιατιστία και τη
διαφάκεια της αδεοδότησης τεχνικν έργων και επενδύ - μασία να δούμε τα νούμερα αυτά από μόνα τους, γιατί
σεων αλλά και στην ψηφακή μετάβαση του κράτους χρεάζεται να δούμε και άλλα δεδομένα για να εκφρά
Ταυτοχρόνως αναίγει το δρόμο για την επόμενη μεγόλη σουμε την κατάσταση . Αυτό που είναι γεγονός , είναι όι
μεταρρύθμιση, τον Εαίο Ψηφακό Χάρτη, που αποτελεί το σύστημα δουλεύε και δουλεύει σωστά Και γενικά η
πρωτοβουλία του ΤΕΕ και του Προέδρου του Γιργου χρήση του διαμορφει έα καινούριο αρχείο για τις
Στασινού , η οποία έχει uαθετηθεί και θεσμοθετηθεί ήδη άδεες που εκδίδοντα άρα αν κάποος θα έχει πρόσβαση
όδιος, σημεινει ότι οΔήμος ενέταξε
Σύμφωνα με τον δο , σε ότι αφορά την Περpέρεια Αν
Όπως τονίζι στη συνέχεια, πραγματικά δεν έχει ση τις ανάγκες τους, όσων
παιδιν δεν είoαν κάποο
ηλεκτρονικό μέσο για να
κάνουν τηλεταίδευση.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
από την κυρέρνηση, στε στο μέλλον-κάπ το οποίο τρα δεν συμβανει για ις
να ξεκνήσει η υλοποησή άδεες που έχουν εκδοθεί με τον κλασυκό τρόπο- και άρα
του και να τεθεί σε λε- λύνουμε αυτό το πρόβλημα
τουργία σε σύντομο , σετικά , χρόνα
Νέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
| σελ4η |
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ
. Ψηφακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστοτης onεκόνσης .
ηεξλίξη στην εξέταση του μαστού
. Ynέpnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογράφος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
. Ακτνολογικό Τμήμα
, Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email iatdiagnosi @gmaicom
ΠΡΩΙΝΟΣ
ΤUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-2030, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 /2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα