Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

18oC, 15:00

18oC, 21:00

€0.80

19oC - Υγρασία 63%-95% - Άνεμοι: Α-Β 2-7μπ. Ανατολή ηλίου: 06:12 - Δύση ηλίου: 21:05

Ôá ðÜíôá ñåé

Η κρίση εκ της πανδημίας προκαλείται από βίαιη κάθοδο της βασικής γραμμής αναφοράς της οικονομίας, με απότομη αναπροσαρμογή των τομέων ζήτησης και προσφοράς. Υπήρξε προϊόν πολιτικής, που όμως δεν είχε άμεσα να
κάνει με την επίδραση οικονομικών μηχανισμών που κάπως διέψευσαν την αειφορία του κυρίαρχου μοντέλου. Η εν λόγω νομοτέλεια δεν
ήταν προφανής, έστω και δεδομένων των χειρότερων σεναρίων εξέλιξης. Από καθαρά βιολογικής άποψης, το είδος θα μπορούσε να καταβάλλει το κόστος των ανθρώπινων ζωών (σίγουρα εκατομμυρίων, αλλά σίγουρα και μικρού ποσοστού επί του συνόλου), προκειμένου να συνεχίσει να ακμάζει -ή να παρακμάζει- στο βαθμό που το έκανε και μέχρι πρότινος. 3»

Σάββατο 6 Ιουνίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5132

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΟΤ

Ãéáôß äåí ðÞãå ç ¢íôæåëá

Ï ÅÏÔ áðïôåëåß
áíáíôéêáôÜóôáôï êåöÜëáéï
ãéá ôïí åëëçíéêü ôïõñéóìü,
ðéóôåýåé ç ðñüåäñïò ôïõ.
¸÷åé üìùò êáé áìáñôßåò! Ç
¢íôæåëá ÃêåñÝêïõ ðéóôåýåé
óôç øçöéáêÞ åêôüîåõóÞ
ôïõ óôï ìÝëëïí êáé ôï
ðñïåôïéìÜæåé!

Ìåãáãéüô áíôß êñïõáæéåñïðëïßùí óôïí ÏËÊÅ

Πενία τέχνας κατεργάζεται, κατά το ρηθέν και σχέδια απεργάζεται λόγω της συγκυρίας. Αν και πολλοί λένε πως
στην περίπτωσή μας, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται! 4»

Η πρόεδρος του ΕΟΤ έμεινε
στην Κέρκυρα συνεχίζοντας τις
προγραμματισμένες επαφές της

ÅãêáôáóôÜèçêáí
ôá hotspot ãéá åëåýèåñï
wi-fi óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò

8>>

Σελίδα 5>>

Handball: Ðñþôç
ìåôáãñáöÞ ï Stefan
Trpcevski ãéá ôïí Öáßáêá

Ôï íÝï êôÞñéï ôïõ Ôì.
Ìïõóéêþí Óðïõäþí.
Êé Ýíá ó÷üëéï >>
9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα