Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Ιουνίου
Κδημερινή οrκονμική ειδική εgιμερίδα Διακηρύξευν-Δημοτραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ .: 7080
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Αναδρομικά:
arα να Τρίτη γενιάν συνταξιούχων
ΟΑΕΔ : Πότε
θα δοθεί
το επίδομα
όσουs έληε
τον Μάιο
τα διεκδικεί
Ποιουs αφορά
Τρίτη γενιά αναδρο-μιουργούνται απαιτήμικν δημιουργεί η
απουσία του απαραίτητου λογισμικού στον
ΕΦΚΑ για την εφαρ- συνταξιοδότησης ως
μογή του νέου ασφαλ στικού νόμου ο οποίος ξήσεων που προβλέπει
παραμένει στα χαρτιά
παρότι έχει τεθεί σε
ισχύ από τον Φεβρουά .
ριο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αυξήσεις μός των νέων αιτήστις νέες συντάξεις οι
| αιτήσεις των οποίων
σεις αναδρομικν για
το διάστημα από την
υποβολή aίτησης της
ΟΑΕΔ : Μέσα στον
Ιούνιο θα δοθεί ο
πρτος μήνας παρά.
τασης του επιδόμα .
τος ανεργίας
όσους έλήξε το επίδομα ανεργίας τον
Μάιο και δικαιούνται
δίμηνη
εν τον Ιούλιο θα
συνέχεια στην 11 υποβάλλονται από τις
την καταβολή των αυο νόμος , όπως Υράφουν Τα Νέαν . Και
αυτό σε μια περίοδο
κατά την οποία ο αριθγια
σεων στα Ταμεία είναι
ιδιαίτερα αυξημένος.
Σημεινεται ότι , αν και
ο νόμος Βρούτση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
στις 26/22020 δεν
εφαρμόζεται η διάταξη
για τα νέα ποσοστά
αναπλήρωσης στις κύ
ριες συντάξεις .Οι αυξήσεις
ανταποδοτικν κύριων
συντάξεων (φτάνουν ζονται
11,8% ) θα εεναι από 12 εκδόθηκε σχετική εγ - καταβάλλονται μει
ευρ για όσους έχουν κύκλιος . Ο νόμος
παράταση,
αποχωρήσει η αποχωρούν 30, έτη ασφάλιΕπίδομα
Παιδιού
- Ανοίγει η
πλατφόρμα A21
στον ΟΠΕΚΑ
26/2/2020 (ημέρα δη.
μοσίευσης του νόμου
στο ΦΕΚ) να καταβλη.
θούν τον ερχόμενο Σε πτέμβριο
καλύτερη περίπτωση
και εφόσον εφαρμοστεί χωρίς νέες καθυστερήσεις
χρονοδιάγραμμα του
υπουργείου Εργασίας.
Αυτό σημαίνει ότι δηΒρούτση ορίζει ότι για
τους συνταξιούχους
που έχουν ήδη αναλάγια όσους έχουν 40 βει ή αναλαμβάνουν
εργασία ή αποκτούν
ιδιότητα ή δραστηριό τητα υποχρεωτικς
υπακτέα στην ασφά.
λιση του ΕΦΚΑ, οι ακαχους του ΕΦΚΑ εργά- θάριστες συντάξεις ,
παρότι κύριες και επικουρικές
ασφαλιστικού
βίου.
'Παράλληλα
εφαρμόζεται η διάταξη
για όσους συνταξιούστην
συνέχεια στην 10
Εξοικονομ Ι
Στιs ράγεs άλλεs!
5.799 αιτήσειs
Παιδιού:
Επίδομα
Στις 15 Ιουνίου θα
επαναλειτουργήσει η
πλατφόρμα Α21 του
ΟΠΕΚΑ που αφορά
στο Επίδομα Παιδιού
και στην υποβολή αιτήσεων εκ μέρους
των δικαιούχων. Λόγοι
τεχνικής αναβάθμισης
συνέχεια στην 2
οι αναλογούντες Πόροι .
στο 98% το Ποσοστό υπαγωγής
για τον Β' Κύκλο
Σελίδα 9