Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Ιουνίου
Κάδημερινή Οικονομική ειδική εgημερίδο Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7079
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Μείωση
ενοικίου:
Παράταση
μέχρι και τον
Αύγουστο
Τελευταία ευκαιρία σε
επαγγελματίεs για εισφορές
με έκπτωση 25%
ήταν η 31η Μαΐου,
ημέρα που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος
την κατηγορία , αντί που δίνει τη δυνατό
τητα έκπτωσης και για
τον Απρίλιο , με αποτέ .
λεσμα να δοθεί η σχεπαράταση.
Μάιο οι ελεύθεροι Σύμφωνα μάλιστα , με
τον νόμο 4690/2020 , το
αυτοαπασχολούμενοι, ευεργέτημα της έκ
υπό την προϋπόθεση πτωσης 25% θα δοθεί
και για τον μήνα Μάιο.
Έτσι, όσοι ελεύθεροι
επαγγελματίες και αυΜειωμένες εισφορές
κατά 25%, ήτοι από 165
έως 432 ευρ ανάλογα
220 έως 576 ευρ, α
μπορούν να καταβάλ
λουν όχι μόνο για τον
Απρίλιο αλλά και τον
Επεκτείνεται η δυ.
νατότητα
ενοικίου κατά 40%,
τον μήνα Ιούνιο, σε
όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές βέβαια ότι έχουν εξοκαι στις επιχειρήσεις Φλήσει εμπρόθεσμα
που ανήκουν στους
κλάδους του τουρι.
σμού, της εστίασης,
των μεταφορν, του
συνέχεια στην 11
μείωσης
επαγγελματίες και οι
τις υπόλοιπες εισφορές του 2020 (Ιανουα - τοαπασχολούμενοι ύψος των συντάξεων,
ρίου, Φεβρουαρίου και
Μαρτίου ) .
Τα ειδοποιητήρια για
όλες τις κατηγορίες
μη μισθωτν αναμέ - εφόσον έχουν εξοφλή- αποδοχές. Ο νόμος να είναι σημαντική η
νονταν να αναρτηθούν
βληθεί διά του συντελεστή 0,20-. Οι ειδιοί
βέβαια εκτιμούν ότι
έφόσον η έκπτωση
ισχύει για λίγους
στοιχα οι συντάξιμες μήνες, δεν αναμένεται
μελλοντικά
πληρσουν την ε-.
σφορά Απριλίου, δ
καθς για
καιούνται την έκπτωση περιοριστούν
όσους
μήνες γίνει χρήση, θα
αντί.
25% στο ασφάλιστρο,
Κούρεμα
σε επίδομα λίδα του ΕΦΚΑ Χθες
αδείαs και
σει τις υπόλοιπες ει .
στη σχετική ιστοσε - σφορές του 2020, είτε
πλήττονται από τον κοΤετάρτη και θα πρέπει ρωνοϊό είτε όχι , αρκεί
να πληρσουν εμπρόερχόμενη Τετάρτη, 10 θεσμα μέχρι 10 Ιου
ορίζει ρηήτά ότι ως
συντάξιμες αποδοχές
για τον υπολογισμό
του ανταroδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης ορίζεται το ποσό
επιρροή της στο τελικό
ποσό σύνταξης.
Επίσης , την έκπτωση
δεν δικαιούνται όσοι
κάνουν χρήση του μέτρου Παράτασης κατανα πληρωθούν έως την
δρο Χρι - ουνου.
νίου.
της μηνιαίας ασφαλι βολής
Προσοχή, η μειωμένη στικής εισφοράς που
στουνέννων | ημερομηνία πληρωμής εισφορά θα ετηρεάσει έχειπράγματι καταΗ αρχική καταληκτική
ασφαλιστικν εισφο
συνέχεια στην 10
Τρειs στιs δέκα
ελληνικές
4 417 4υ
4 6341
4 580 179
Το επίδομα αδείας
που θα καταβληθεί
στους μιθωτούς του
ιδιωτικού τομέα μέσα
στις επόμενες εβδομάδες , αλλά και το
δρο Χριστουγέννων
( που ισούται με έναν
ολόκληρο μισθό ) δεν
συνέχεια στην 2
επιχειρήσεις
ξεμένουν από
χρήματα μέσα σε
έξι μήνες
Σελίδα 9