Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΕ TUΠΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής- Νικθλαος Καραθάνος 1951-1974 *Ιδοκτήτρια - Εκδότρια Σταιρίδον Ι. Στλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)- Αp φύλλου 6880-12.126
050 8
Συντήρηση
και εξοπλισμός
του Τελωνείου
Αρνητικά τα δείγματα
Χάντμπολ
Η Ωραία
Κοιμωμένη ..
Τουνγκελίδης,
Χαϊτίδης
και Δράμα 1986
συνεχίζουν μαζί
για κορωνοϊό
στη δομή φιλοξενίας
| προσφύγων Δράμας
και της σήραγγας
Εξοχής
Γράφει
ο Μάκης Μουρατίδης
Εγκρίθηκε η δημιουργία ΚΔΑΠ
από το Δήμο Δράμας μέσω
του Νομικού Προσπου
Η εξέλιξη των ΚΕΠ προσβλέπει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότη τας!
Από τη Δράμα ξεκίνησαν οι πρτες
συζητήσεις για νέα < ΚΕΠ plus
Αντιδράσεις από τις αντιπολιτεύσεις ορισμένες εκ των
οποίων καταψήφισαν
>Στη Δράμα βρέθηκε ο ειδικός συνεργάτης του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρηνησης κ . Μα
ρινάκος και μίλησε στον <Λ.Τ.
Του Θανάση Πολυμένη
Του θανάση Πολυμένη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ρεπορτάζ του -Πρω .
-νού Τύπου στις 31
Μaiου , αναφεράμασταν
στις προθέσεις του Δήμου
Δράμος , να δημιουργήσει
Κέντρα Δημουργκής Αποσχόλησης ΚΔΑΠ, τα οποία
θα λειτουργήσουν από τον
ερχόμενο Σεπτέμβριο .
Στις προθέσεις του
Δήμου Δράμας , είναι να δη.
μιουργήσει και να λειτουρ.
Υήσει ΚΔΑΠ σε χρους
Νηπιαγωγείων , Δημοτικν
Σχολείων και Γυμνασίων σε
τη Δράμα , ίνησε
Τρίτης 2 Ιονίου , μια συή
τηση για τα νέα ΚΕn , τα
οποία θα μπορούν να εξε
δικευτούν στον ταμέα της
επιχειρηματικότητας αλά
και τις νεοφuείς επιχερή
σεις.
Η προσφορά των ΚΕΠ
στον αρκετά εξειδικευμένο
αυτό χρο , πρόκεπαι να
βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό
γενκά την επιχερηματκότητα αλλά και τις νεοφυείς
επιχερήσεις, στε να αποφεύγουν άσκοπες ενέργεες όταν αναζηπον
διάφορα έγγραφα .
Ο λόγος για τον οποίον η συζήτηση αυτή ξεκνάει από Ολυμπία , το Ναύπλιο η Στάρτη, τα Χανά , το Ρέθυμνο οι
τη Δράμα, εναι ότι το ΚΕΠ της Δράμας , είναι τρίτο σε πα - Αχαρνές , η Αγία Βαρβάρα, η Βάρη-Βουλιαγμένη και η
ραγωγκότητα σε όλη την Ελλάδα , και αυτό είναι πολύ ση- ούπολη.
μαντικό .
ΦΩΤΟ Π.Τ
Από σριστερά οκ Κωστότουλος οκ Μαρινκος ο κ . Γεωργιά δης κι ο κ . Τόσσου.
περιοχές του Δήμου προκεμένου να εξυ δημιουργία των ΚΔΑΠ, παρ' όλα αυτά
πηρετηθούν τα παιδιά συνάημοτν μας ομως, Φτηραν να δημιουργηθούν και να
ενταχθούν στη δύναμη του Δήμου Δρά
Το θέμα ήρθε για συζήτηση σε κατεπεί
γουσα διαπεριφοράς (μέοω ηλεκτρον- μας και οχ στου Ναμικού Προσηου του
κού ταχυδρομείου και δηλσεων Δήμου Δράμος , το οποίο σημεκυτέον
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουίου έχε στη δύναμή του , τους Βρεφονηια
Δράμας πoυ έγνε την 1η ουνου σε δύο κους και Παδικούς Σταθμούς του Δήμου
Κλκίς , η Καστοριά , τα Ιωάνwνα, τα Τρίκαλα,
Αρχαία
φάσεις. Στο πρτο θέμα , υπήρξε έγκριση απόφασης της Δημοτικής ΕππροΔράμας .
Από Τις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επί της ουσίας , πρόκεπαιγα το πρόγραμμα της κιβέρ
Η συνάντηση
Η πρτη συνάντηση πανελλαδικά έγνε στην αίθουσα
νησης για το νέο "ΚEnplus, το οποίο πραγματοποιείτα του Επμελητηρίου Δράμας , όπου συμμετείχαν ο ειδικός
μέσω του My KEΠ Pus- που ανοίγει το Υπ Ψηφιακής συνεργάτης του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο
Δακυβέρνησης . Τα πρόγραμμα αυτό, προβλέπει τη δε - κ. Παναγιτης Μαρινάκος , συνοδευόμενος από το μέλος
ρεύνηση όλων των πεδίων αξοποησης του πανελλοδικού του ΔΣ. του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου κ . Αλ
δικτύου των ΚΕΠ, με στόχο την ενίσχυση της νεοφυούς ξανδρο Κωστόπουλο , ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου
επιχειρηματικότητας αλλά και ευρύτερα του επιειρεί , Δράμας κ . Στέφανος Γεωργιάδης , ο αντιδήμαρχος Προ
αναδητντος το μίγμα των διαδικασιν και της πληροφό - γραμματισμού και Δοητικν Υπηρεσν Δήμου Δράμας
ρησης που επθυμούν α νέες επιχειρήσες .
Άλωστε , βασική επιδωξη του ΚΕn Plus αποτελεί η δη , μας κ . Μπέτυ Χατζηπαπαδοπούλου, οπρόεδρος του Εμ.
μόσια διούκηση να συμβάλλει επουκοδομητικά με νέες , πορικού Συλλόγου Δράμας κ . Αντνης Σκουλίδης,
σύγχρονες υπηρεσίες r' aυτό και κρίνεται χρήσιμη η εκτρόσωπος των ονοπαραγωγν Ν. Δράμας ο κ. Κυρα ανάπτυξη ενός προγράμματος διερεύνησης και σχεδία - κδης , και ο κ. Θανάσης Παπαθανασίου ως εκπρόσωrος
σης πρότυπων φυσικν σημείων εξυτηρέτησης (one stop μιας νεοφυούς επιχείρησης στη Δράμα μα εταιρεία Stari
πής Παδείας για την χοοήνηση Εππροπής Παιδείας για την Πρωτοβάμια και Δευτεροβάθμια Εκταίδευση δα
τουργήσουν τα ΚΔΑΠ σε υφιστάμενους φωνησε ορχικάοκκ Λάζαρος Αρτεμιάδης
σχολικούς χρους , θα πρέπει η Δημοτική προεoρος του Συλλόγου Επαιδευτικν
σύμφωνης γνμης . Προκειμένου να λε Πρωτοβάθμιας Εταίδευσης) , λέγοντας
ότι με τη λεπουργία των ΚΔΑΠ στο
Οι αντιπολπεύοεις αντέδροσαν διαφο χωρο των Νητιαγωγείων δεν διαοφαλί.
ρετικά , συμφωνντας αρχικά όλοι με τη $ονται οι ροι και οι προϋποθέσεις για
Εττροπή Παιδείας να δσει την γνωμοδότησή της .
Μιχόλης Τάσσου, η προϊσταμένη του ΚΕΠ Δήμου Δρά
την εύρυθμη λετουργα τόσο των Νηπα
γωγείων όσο και του σημαντικού αυτού θεσμούΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
shops) για επιχερήσες .
α πόλεις nou θα συμμε - χειρήρεις του εξωτερικού όπως η Αmazon και για πρτη
τέχουν αρχικά σ' αυτό τα
δίκτυο , είναι η Δράμα , η Διακυβέρνησης και ο διευθυντής του Επιμελητηρίου κ.
Αθήνα , η Θεσοαλονίκη, το Αλεξρνδρίδης
υρ , η οποίa συνεργάζεται αποκλειστικά με μεγάλες επφορά συνεργάζεται στην Ελλάδα με το Υπ . Ψηφακής
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξνικός Τομογρόφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν L.Α
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email iatdiagnosi @ gmaicom
ΠΡΩΙΝΟΣ
ΤUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 /2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα