Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

20oC, 15:00

23oC, 21:00

19oC - Υγρασία 67%-100% - Άνεμοι: Α-Ν 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:13 - Δύση ηλίου: 21:04

€0.80

ËåöôÜ ãéá ôçí ïìÜäá & ìåôáãñáöÝò

Σε αναζήτηση στελεχών είχε βγει η Τουρκία για να σώσει την κρουαζιέρα
της όταν αυτή πλητόταν μαζί με την τουριστική της εικόνα από τις βομβιστικές κ.α. τέτοιες ενέργειες στην Πόλη, την Σμύρνη κ.α. Έβγαλε «σκάουτερ», αξιοποίησε διεθνείς επαφές και σχέσεις, προκειμένου να ντύσει
στα εθνικά της χρώματα «παιχταράδες» της αγοράς που θα αποκαθιστούσαν το brand. Και μ’ έναν τέτοιο συνδυασμό ενεργειών το έκανε. Η σημερινή Κέρκυρα, με όλα τα καρπούζια στη μια μασχάλη, είναι υποχρεωμένη να πάρει και τέτοιες αποφάσεις, ενδεχομένως μεταγραφής στελεχών
με το αζημίωτο, που θα τη φέρουν εγγύτερα στον χώρο λήψης των αποφάσεων της τουριστικής βιομηχανίας και των κρουαζιερών. 3»

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5130

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΣΥΧΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

ÅðéóôñïöÞ ðïäçëáôïäñüìùí
Ôï íá âãÜæåéò ôá ðïäÞëáôá
ìðñïóôÜ áðü ôï Óáí
ÔæéÜêïìï éóïäõíáìåß ìå ôçí
áðïêÜëõøç ôùí óêåëåôþí
ðïõ åßíáé óôçí íôïõëÜðá.
Åêôüò êé áí Ý÷åéò êÜôé Üëëï
óôï ìõáëü óïõ...

Σημειώνεται ότι φέτος ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων διέθεσε -έπειτα από πολλά χρόνια- τα ποδήλατα, τα οποία έχει στη διάθεσή του, προκειμένου να συμμετάσχουν στην βόλτα με ποδήλατα ακόμα και κάποιοι που
δεν είχαν δικό τους ποδήλατο. 4»

ÓÕÑÉÆÁ: Áðïëýèçêáí áðü ôï
íïóïêïìåßï 37 êáèáñßóôñéåò!

8>>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η αλλαγή των συγκοινωνιακών και άλλων κυκλοφοριακών δεδομένων της πόλης,
έχει προϋποθέσεις. Κι αυτές,
σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο
Τεχνικών Υπηρεσιών, Ν. Καλόγερο, περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
Σελίδα 4>>

Ôï óùìáôåßï ôá
óÝñíåé ôïõ ÑïõìðÜôç

Èá îåêéíÞóåé Üñáãå
ç Super League ÉÉ
óôéò 29 Éïõíßïõ;
13>>

9>>

Ç ÍÏÄÅ ÍÄ
äéáøåýäåé!

«Ôá åßðáí»
Êïíôüò (ÍÏÄÅ)
& ¢. ÃêåñÝêïõ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα