Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΩΝ ΑΣ
Στενάζουν
οι επιχειρήσεις
|μετά το lockdown
Πρόβλημα
ρευστότητας
αντιμετωπίζουν
μετά το loc
down , έξι στις
δέκα ελληνικές
επιχειρήσεις κα
θς τα ταμειακά διαθέσιμα τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να λειτουργούν για διάστημα μικρότερα
των 6 μηνν, όπως προκύπτει oπό σχετικό στοχεία
της έρευνος της Εndeavor Greece.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ Η.
ΤΗ Σ) ΡΑΚΗΣ
Τη στήριξη του Δήμου
ζητά η ΟΕΒΕ Εάνθης
Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από τις 25
έως τις 27 Μαϊου και το αnoτελέσματα της βασίστηκαν στις αποντή σεις 100 επιχειρηματιν ελληνικνμικρομεσαίων επιχειρήσεων που προέρχονταν από
15 διοφορετικούς κλάδους και είχαν υψηλούς ρυθ.
μούς ανάπτυξης το 2019.
Παράλληλα, στην ίδια έρευνα επισημαίνεται πως ,
οι μισές εξ αυτν (3/10) δηλνουν μηδενικά ταμειακά διαΒέσιμα, εν μόνο το 15% έχει εξαοφαλισμέ.
νη ρευστότητα για διάστημα μεγαλύτερο του ενός
έτους .
Αναλυτικά , σύμφωνα με τα anοτελέσματα της
έρευνας , οι μισές επιχειρήσεις διέκοψαν εντελς ή
τμήμα της εμπορικής τυς δροστηριότητας στο διά
στημα των τελευταίων δύο μηνν , με το 13% να.
διέκοψε εντελς . Το 57% των επιχειρήσεων σημείωσε μείωση των ετήσιων εσόδων τους , με το 17%
αυτν να έχει καταγράψει ππση ύψους 60-100% .
Παρόλα αυτά, 24% των συμμετεχόντων σημείωσε
ανάπτυξη κατά την ίδια περίοδο.
Την στήριξη του
Δήμου ζητά η
Ομοσπονδία Επαγ
γελματιν, Βιοτε.
χνν και Εμπόρων
Ν.Ξάν0ης με την
κατάθεση προτάσεων στον αρμό διο αντιδήμαρχο
για μια ομαλή επι
στροφή, μετά την
άρση των περιορι.
στικν μέτρων λόγω κορωνοίου , Των
καταστημάτων
εστίασης-καφέ .
μπαρ.
"Η Ομοσπονδία σταθούν όρθιες
Επαγγελματν, Βιοτε.
χνν και Εμπόρων την στήριξη του Δή - Αοχή
ΝΕάνθης σε συνεργα - μου Ξάνθης με τις
σία με τα συματεία προτάσεις που ήδη Τοαχίρογλου παρέδω- στων από τον ιό SARS.
Υγιειονομικού Ενδια- έχουμε καταθέσει ..
φέροντος και ΚαφέΜπαρ, έχει ήδη κατα θέσει προτάσεις στοι
χειοθετημένες σε ουνεργασία με μηχανκό-ουγκονωνολόγο
στον αρμόδιο Αντιδή .
μαρχο.
Οι προτάσεις μας
έχουν σκοπό να βοηθήσουν τα καταστματα εστίασης-καφέ
μπαρ σε μια ομαλή
επιστροφή με γνωμο-.Ε.Β.Ε. Ξάνθης . Μα - καιούνται tα ΚΥΈ βάση απρόσκοπτη, ατοτελενα πάντα την ασφά- ρία Τοιακίρογλου, σε διατάξεων και την απο - σματική και βσρη λειλεια όλων μας και σε συνάντηση που είχε στις φυγή δημιουγγίας πρo - τουργία των ΚΥE που
καμία περίπτωση να 21 Μadoυ με των Ανυδή - βλημάτων υς ποος tmηv οίσκονται στο xίντρο
ΜΗΝ διαταραχθεί η μαχο Τεχνικν Ee - κυκλφορία, διαφοοp
ελεύθερη όδευση πe .
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒOΗΘΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ
βοηθηθούν για να καθυσμάτων και πρα - ρίοδο που δανε η κα χνησης κοινοχρήστον wwvia μς με στόχο την
Για αυτό ζητάμε χρον από τη Δημοτική επίτευξη της προγύλαΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕ ΚΝ ΕΣ
ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ
Ειδικότερα, η x . μετπισης των επιπτ
σε στον . Ζopeνίδη μια Co.2 , καθς και της
σειρά προτάσεων ενί - σταδιακής επαναφοράς
σχυσης των ΚΥΕ στο της oιαλότητας στην κα Η ΠΡΟΕΛΡΟΣ
N. ΞΑΝΘΗΣ
σε συρεκρμένες οδούς noς στις ήδη πληγείσες
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙ
ΠΑΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ προχτιμένου να εξτα - τν που ανήκουν στα
ΣΕΛΙΔΛ 10
ΤΩΝ ΚΥΕ
Ζαγναφέρης:
ΟΤΑΝΗ ΣΤΟΡΙΑ
ΣΤΟ ΚΕΝΠΟ
ενδιαφέροντος
TΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΚΑΙ ΕΥΡΥTΕΡΑ
Οι "goτάσεις της
ια την αποτελεσματική Ο.Ε.Β.Ε δαμορφθηΗ Πρόεδρος της ρήη του χρου που δ-καν με γνμονα την
βάσεων επί των οδν
ΕΠΑΝΗΛΜΒΑΝΕΤΑL .
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΙ
ΩΣ ΦΑΡΣΑ
της πόλης της Ξάνθης
γων, Δόμησης κ Αδo- θηκαν σε συνεργασία και ευρύτερα το ενόμειο
οδοτήσε ων, κ. Ιωάννη της lρορου με τη Μη- χρονικό διάστημα για
στους
δημοτες τη στήριξη των κατουηη γο x . Άννα-Μαρία Ιω - οιxονομίας
της, αλλά παράλληλα μάτυν υγιoνομικού εν - αννίδου.
υπάρχει και ο ουκονο- διαφέροντος ΚΥΕ σιζήμικός πνεύμονας των τησαν εΜΕενς ns δυνα καταστημάτων υγειο - τότητες πον υπάρχουν Τσιακίρογλου δήλωσε με στην πλήρη. στήριθη
νομικού ενδιαφέρο- ακολουθύντις τις νέtς σχετικ
ντος που πρέπει να διαtξις πrρί τρoτεζο φάσεις της Δημοτιχής
Η Πρόεδρος , M. Αηχής και ποοσβλέπου-.
του κλάδου των ΚΥΕ
"Αυτή τη δυύσκολη πε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα