Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιουνίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική εgημερίδο Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7078
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.00ε
Δεν βιάζνται
για τιs
δηλσειiS
οι φορολο
γούμενοι
Αυξημένη σύνταξη
Πριν από τα 62
Αυξημένη σύνταξη
μπορούν να λάβουν
φέτος πριν από τα 62 έχουν συμπληρσει
έτη συνολικά 22 κατηγορίες ασφαλισμένων ,
σύμφωνα
και ανήλικο
μέχρι 31/12/2012 που
μέχρι 8/2015 τα όρια
ηλικίας των 50, 52 ή 55
για μειωμένη και 55, 57
ή 60 για πλήρη. Ανά πε ρίπτωση χορηγείται
μειωμένη ή Πλήρης
σύνταξη.
Για τη μειωμένη η πε .
ρικοπή είναι 30% επί
της εθνικής σύνταξης
115 ευρ .
Μητέρες στα Ταμεία
ΔΕΚΟ-Τραπεζν με
τουλάχιστον
Αποστάσεις κρατάνε
από την ηλεκτρονική ισχύουσες ειδικές διαπύλη του Taxisnet οι
φορόλογούμενοι , οι
οποίοι δεν φαίνεται
πως δεν βιάζονται να
υποβάλουν τη φορο-μέσα στο 2020 είναι
λογική τους δήλωση.
Άλλωστε η παράταση ηλικίας από 55 έως 62
της προθεσμίας η
οποία λήγει στις 30
Ιουνίου θα πρέπει να
συνέχεια στην 11
τάξεις.Παράλληλα, επσημαίνεται πως , όσοι
κλειδνουν παράθυρο
συνταξιοδότησής
ασφαλισμένοι με όρια
που αποφεύγουν το
αυστηρό πλαίσιο των
4336/2015,43337/2015 και ανήλικο μέχρι τις
και 4387/2016 που οδή- 31/12/2012 που έχουν
Υησαν στις αλματ .
δεις αυξήσεις των
ηλικιακν ορίων.
Αναλυτικά, σύμφωνα
με την εφημερίδα .ΤΑ
και 59 έτη ηλικίας με
πλήρη σύνταξη.
"Παλαιοίν
σμένοι στα Ταμεία
για πρτη φορά πριν
από το 1983-με 35ετία
μέχρι τις 31/12/2018
και 60 έτη ηλικίας με
πλήρη σύνταξη.
6.Παλαιοί. ασφαλι σμένοι στα Ταμεία
μέχρι τις 31/12/2017 ΔΕΚΟ και Τραπεζνγια πρτη φορά πριν
από το 1983-με 35ετία
μέχρι τις 31/12/2019
και 60 έτη ηλικίας και
σμένοι στα Ταμεία θμήνες ηλικίας με
συνέχεια στην 10
25ετία
ασφαλι ΣΕΒ: Οι
επενδύσειs
συμπληρσει μέχρι
8/2015 τα όρια ηλικίας ΔΕ ΚΟ και Τραπεζντων 50, 52 ή 55 για
πλήρη σύνταξη.
3."Παλαιοί ασφαλιγια πρτη φορά πριν
από το 1983-με 35ετία
στην Πράσινη | ΝΕΑ ΟΚατηγορίες σμένοι στα Ταμεία και 59 έτη και μήνες
ανάπτυξη
αυτές είναι οι εξής:
1.Μητέρες στο ΙΚΑ
και τα Ταμεία ΔΕΚΟΤραπεζν με 5.500 έν
ΔΕΚΟ και Τραπεζνγια πρτη φορά πριν
από το 1983-με 35ετία
μέχρι τις 31/12/201 6
ηλικίας με πλήρη σύνταξη .
5.Παλαιοί. ασφαλιΔΕΚΟ και ΤραπεζνΣΕ
ΙΟΒE: Έντονη
υποχρηση
μέσω τηλεδιάσκεψης,
ή Γενική Συνέλευση
του Συμβουλίου ΣΕΒ
πτυξη (ΒΙΑΝ ) , την Δευ
τέρα 1/6.
Η Συνέλευση ανανέ ωσε την θητεία όλων
των μελν του Διοικητικού Συμβουλίου για
τα επόμενα δύο χρό νια , υπό την προεδρία
του Ιωάννη Πανιάρα ,
συνέχεια στην 2
κλίματ0s
τον Μάιο
Σελίδα 9