Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Ιουνίου
Κάθημερινή οκονομική ειδική εgημερίδ Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7077
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧX: 2310 9522333
ΕΛΣΤΑΤ:
Ανεργία και
εγγεγραμμένοι
άνεργοι
Δεύτεροs γύροs
επιστρεπτέαs Προκαταβολής
ΕΛΛΗΝΙΚ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
-Διευρυμένοs ο αριθμόs των δικαιούχων
- Τι θα γίνει με τη μείωση τηs Προκαταβολής φόρου
Τις επόμενες ημέρες καταβολής θα περι | αναμένεται να ανοίξει λαμβάνονται:
η πλατφόρμα για τον
δεύτερο γύρο της επιστρεπτέας προκαταβοΣτο ίδιο έργο θεατές, όπως κάθε μήνα: λής ύψους 1,4 δισ.
Ο ΟΑΕΔ ανακοιννει
τα μηνιαία στατιστικά αριθμό δικαιούχων .
στοιχεία εγγεγραμμένων ανέργων και ακολουθεί
ανακοινσεων , αναρ τήσεων και δημοσιεύ.
σεων , από ειδικούς.
και εμπειρογνμονες- noυ διατυμπανί.
ζουν την αύξηση- ή
μείωσην αντίστοιχα
συνέχεια στην 11
.η μεταβολή των
εσόδων για τους
μήνες Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο σε σχέση με
τις αντίστοιχες περιοδους της προήγούμενης τριετίας
. δυνατότητα υποβο 500 ΕURΟ
ευρ, , με διευρυμένο
Παράλληλα, τον Ιούλιο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για λής αίτησης θα έχουν
το ποoοστό της μείωσης στην προκαταβολή φόρου που
πρέπει να καταβάλουν
οι επιχειρήσεις . Αναλυτικότερα:
Εντός του Ιουνίου
αναμένεται να ανοίξει
εκ νέου η πλατφόρμα
για την υποβολή αιτή. πρτο γύρο της επ σεων από τις επιχειρή. στρεπτέας προκαταβοσεις πουεπιθυμούν να
λάβουν
ενίσχυση μέσω της
επιστρεπτέας προκα
ταβολής.
Στους
όρους του νέου γύρου
της επιστρεπτέας προ- κές επιχειρήσεις με
πληθρα
όλες οι νομικές μορφές
ακόμα και όσες ήδη
έλαβαν δάνειο μέσω
του πρτου γύρου αξιόλογη
( ωστόσο για τις συγκε - δραστηριότητας χωρίς ηθεί σε 40 μηνιαίες δο
κριμένες ειχειρήσεις
θα αφαιρείται το ποσό
που έλαβαν
επιχειρήσεων ,
εμπορική
ρωμή θα πραγματοπο εργαζόμενο αλλά χρει
άζονται κεφάλαιο κίνησης
επανεκτιμήσουν
δραστηριότητα τους.
Υπενθυμίζεται ότι ο
σεις . Και στο δεύτερο
γύρο, η επιστροφή της
επιστρεπτέας προκα
τη ταβολής θα είναι με
ρική ή ολική .
λής από το ποσό που
θα μπορούν να λά
βουν ) .
. δυνατότητα υποβο - πτέα προκαταβολή, θα
λής δήλωσης θα έχουν πληρσει την πρτη
και οι εποχικές επιχει
ρήσεις όπως και ατομι
Το αν το ποσό θα επι επιχειρηματίας που θα στραφεί στο σύνολο
του ή μέρος αυτού θα
εξαρτηθεί από το εάν
η επιχείρηση είναι βιδόση το 2022 καθς σιμη ή κατέστη προυπάρχει περίοδος χά , βληματική λόγω της
συνέχεια στην 10
Σε ισχύ
οικονομική
η μείωσή του
εισπράξει την επστρεστο 13%
, βασικούς
ριτος εν η αποπληΆλλαξαν από την
Δευτέρα , 1η Ιουνίου
οι τιμές σε πολλά προ τόντα και υπηρεσίες
λόγω της μείωσης του
ΦΠΑ στο 13% αλλά και
στα εισιτήρια των
Μέσων Μαζικής Μετα .
φοράς μετά την άρση
των μέτρων για τον
κορονοϊό .
Αναλυτικά:
Τa προϊόντα αυτά
είναι τα εξής:
Σημάδια
βελτίωσηs
των πληρωμν
δανείων
τον Μάιο
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9