Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όυ ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Δύο συλλήψεις για όπλα,
κροτίδες και ναρκωτικά
στη Μάνη σελ 7
ΚΚΕ: Στοκίζονται Πίσω από
επιχειρηματίες για το φυσικό
αέριο στην Πελοπόννησονs σλ 10
Πανηγυρίζει την άνοδο
ο Αστέρας Βλαχιτη
> σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 2 1ουνίου 2020 |Ετος 24-1 Αριθμός 5885 1 Τμή φύλλου 0,50ε
Τηλ 2731081253 Fax 2731081250. e-mailinfoφakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Πορίσματα για ζημιές
από χαλάζι του 2019
στην περιοχή
Σπαρτιατν
Σε σύσκεψη του Επιμελητηρίου στο Διοικητήριο
Δέσμη αιτημάτων για στήριξη
της τοπικής οίκονομίας
Τον nίνακα με τα nopίσμοτα
εκτίμησης των ζημιν από το
χαλάζ που έπληξε στις
15/6/2019 τις καλλιέργειες naραγωγν στη Δημοτική/ΤοΠική Κοινότητα Σηαρτιατν ,
οπέστειλε τη Δευτέρα 1/6 ο
ΕΛΓΑ Τα noρίσματα Βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφε ρομένων nαραγωγν για 10
ημερολογιακές ημέρες , δηλαδή μέχρι την 11/6/2020.
Κάθε ενδιαφερόμενος nαραγωγός μηορεί να ηληροφορηnορίσματα των
Πραγματογνωμοσυνν και
όnοιος διαφωνεί με ουτά ,
μπορεί να υnοβάλλει αίτηση
επανεκτίμησης μέσα στην naρακάτω ηροθεσμία των 10
ημερολογιακν ημερν . Το
χρονικό διάστημα υnοβολής
ενστόσεων είναι από την
1/6/2020 έως τις 11/6/2020
Σημεινεται ότι ο Πίνακας
αυτός περιέχει μόνο τα αποτελέσματα των επιτόηιων ηραγ
ματογνωμοσυνν
διενήργησαν οι γεωπόνοι
εκτιμητές του ΕΛΓΑ στα αγροτεμάχια, όπως αυτά δηλθη καν aπό τους καλλιεργητές
τους Σε καμιά Περίπτωση δεν
εκφράζει την anoζημισιμη
Παραγωγή των ζημιωθέντων
ογροτεμοχίων και το ύψος της
αnοζημίωσης nou προκύπτει
σπό αυτή και δεν δημιουργεί
δέσμευση στον Οργανισμό για
καταβολή anοζημίωσης
Υπενθυμίζετοι ότι απαραίτητη
Προϋπόθεση για την κσταβολή
της σχετικής απoζημίωσης
είναι, η εμπρόθεσμη υnοΒολή,
από τον nαραγωγό , Δήλωσης
Καλλιέργειας/Εκτροφής στην
onoίa θα αναφέρονται και οι
ζομιωθείσες καλλιέργειες και
η εμπρόθεσμη καταβολή της
αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ.
Τις θέσεις και προτάσεις τους Βουλία του Επιψελητηρίου Λα - κ . Μικάλης Βακαλόηουλος ο επ - Φοροτεχνικν , Λογιστν Ν. Λaγια την ενίσχυση της οικονομίας κωνίας
και του επχειρείν , στη μετά κορονotού εποχή, διατύπωσαν εκ Πρόσωηοι του τοπικού επχειρη - ναρίτης, Που συντόνισε τη του παρορτήματος ΝΑ Πελοηον - ο Πρόεδρος του Συλλόγου Καταματικού κόσμου, αλλά κι εκηρό - συζήτησn, και ο a αντmρόεδρος νήσου του Οικονομικού Εnμελη - στημάτων & Enuκειρήσεων Μοζσωηοι φορέων της Σηόρτης και
της υπόλοηης Λοκωνίας σε ευ - συμμετείχαν: ο αντηεριφερειάρ- ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τσορούχος και ηκ Δήμητρα Καρεία σύσκεψη nou Πραγματο- xης Λακωνίας κ θοδωρής Βε- Enoγγελμστιν , Βιοτεχνν & Εμ - ρούνου ως εκπρόσωπος των
norήθηκε την Πέμπτη 28/15 στο ρούτης ο δήμαρχος Σπάρτης κ . πόρων Λακωνίας κ Σωτήρης ιδιωτικν γυμναστηρίων .
Διοικητήριο , μετά από nρωτο- Πέτρος Δούκας ο αντιδήμαρχος Ροiνός , ο ηρόεδρος της Ενωσης
κεφαλής της μείζονος αντιηολί - κωνίας κ . Ηλίας Κοντάκος ο ηρόΣηόρτης κ εδρος του Εμπορικού Συλλόγου
καν ο πρόεδρος κ . Ιωάννης Πα - Στούρος Αργετάκος, ο πρόεδρος Σπάρτης κ . Πανογτης Φλρος
Από το Εnμελητήριο συμμετεί - τευσης στο
κ. Ηλίας Αθανασιάδης Επίσης τηρίου κ . Παναγιτης Κρητικός κής Εστίοσης Σηάρτης κ. Βασλης
ουνέκειο οελ . &
Συνέντευξη της Νικολίτσας Λιαντίνη
<Η σκέψη του Λιαντίνη είναι μια αφύπνιση
της ηθικής συνείδησης του ανθρπου
απέναντι στον συνάνθρωπο και τη φύση
Συμβαίνει κάποιοι άνθρωπου φάσισε ηθελημένα να εξαφα να έρχονται στη ζωή ως ιδιοί- νιστεί . Ο Δημήτρης Λιαντίνης
τερα χαρισματικοί, σφήνουν ένας άνθρωπος μυστηριδης
ένα πλούσιο έργο , Βάζουν το λάτρης του αρχοιοελληνικού
δικό τους λιθαράκι , στε να πνεύματος , με αναρίθμητες
αφήσουν έναν κόσμο καλύ - διαλέξεις και ομυλίες στο ενερτερο και φεύγουν ξαφνικά,
Το όνομα του Λάκωνα καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής εξαφανιστεί και μέσα από το
Αθηνν βρέθηκε στο επίκεν- έργο του να μας χαράξει νέα
τρο της κοινής γνμης, όταν ρότα για τη ζωή.
την 1η Ιουνίου του 1998, anoγητικό του, αινια ερωτευμένος με τη ζωή , διάλεξε να
Εξαιρετική
περίπτωση
αντίστασης
του Πανογιτη Ηλ Κομνηνού
συνέχεια σελ 9
> σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα