Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 46ΙΡΡFAΕΡ
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΜΑΪΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12519
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Μητσοτάκης: Δεν θα σκορπίσουμε τα 32 δισ. στους Τέσσερις ανέμους
Ευκαιρία για εθνικό άλμα το Ταμείο Ανάκαμψης
Μ. Σχοινάς: Ένα ΕΣΠΑ
κερδίζει η Ελλάδα
Σχέδιο στήριξης
115 εκατ . για τις
Για μια μιγάλη ημέρα για την Ευρπη , έκανε λόγο ο αντ
πρότδρος της Ευρωπαϊκής Επτροπής Μαργαρίτης Σχονάς αποτιμντας την πρόταση της Κομισιόν γι
Ανάκαμψης . 750 διο Ανοφερόμενος ειδικότερα στα κέρδη
της Ελλάδας, σημείωσε όπι ουσιαστικά η Ευρωπαίκή Επ
Τροπή πρότεινε ένα επιπρόσθετο ΕΣΠΑγια τη χρα μας .
Μιλντας στον εΣκά , είπε πως η Ευρπη ξεπερνά λίγο
τους περιορισμούς τους και δείχνε ότι σε στιγμές κρίσης είναι ικανή να κινητοποιήσει πρωτοφανή μέσα που δεν είχα με ποτέ στο παραλθόν στη διάθεσή μας
Το πιο σημαντικό , υπογρμμισε, εtivaι το γεγονός όπ για
πρωτη φορά ίχουμε την ανάληψη , από κονού όλων Των
εταίρων , βαρν.
αερομεταφορές
Ταμείο
σεων, ύpους 115 εκατ . για
τον κλάδο των αερομεταφορν ,
τις αεροπορικές εταιρείες και τις
εταιρείες επίγειας εξνπηρέτησης
ανακοίνωσαν τα υπουργεία Οι .
κονομιχν , Eργασίας και Υποδομν-Μεταφορν .
Κλάδο , όπως των αερομεταφορόν , ο οποίος συνδέεται άμεσα με
Sτη μεγάλη σημασία που έχει
-οποίο συμπίπτει με τα 41 χρόνια από την υπογραφή της πρά ξης προσχρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ , αναφέρθηκε ο πρωενιαίο Ταμείο Ανάκαμψης , το
τον τουρισμό και μμεσα με πλήθος άλλους κλάδους της οικονομί .
a5 , χριάζονται ένα ειδικό πλαίσιο
στήρυξης, καθς έχουν συστημική
ΠΔΕ: Αυξάνεται στα 8 δισ.
Στο ποσό των 8 δισ , αυξάνεται εφέτος ο προϋπολογισμός
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων , προκειμένου
να αντμετωπιστούν οι αρνητικές συνέπεες που προκαλού νται από την πανδημία COVID-19 .
Σύμφωνα με το Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας 2020
-2021, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα χρηματο
δοτήσα το 2020 έκτακτα μέτρα επιπλίον του συμπληρωμα .
Τικού προϋπολογισμού απαιτείται και η αύξηση του ορίου
δαπανν Του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020
κατά 250 εκατ . στο tθνικό σκίλος και κατά 1 δισ. στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος .
Τασυνολικά όρια δαπανν του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύστων, διαμορφνονται στο 1 δισ. στο tθνικό σκέ λος και στα 7 διο. στο συγχρηματοδοτούμενο στέλος , ήττο
σε 8 διο. συνολικά .
θυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο .
Τότε, πριν από 41 χρόνια, η χρα μας ξεκινούσε ευρωπαϊκή
πορεία . Καλό είναι να θυμόμαστε ότι η Ένωση υπήρξε πολύ τιμη. Κάτι που η δική μας χρα λίγο έλειψε να το διαπιστσει
Τραυματικά το 2015. Το πρόγραμμα ανάκαμψης των 750 δισεκ.
είναι ένα πρόγραμμα πολύ φιλόδοξον, είπε ο πρωθυπουργός.
Η Ελλάδα θα λάβει από αυτό το πρόγραμμα περίπου 32
δισεκ ,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη η διαχείριση των
χρημάτων να γίνει με σύνεση και να μη σκορπιστούν τα ποσά
αυτά στους τέσσερις ανέμους.
Τέλος, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για αμία μεγάλη ευκαιρία για την πατρίδα μας να κάνει ένα μεγάλο εθνικό άλμα προς
τα εμπρός.
Ο κλάδος των αερομεταφορν
aφορά 306 εταιρίες χαι 11.000ο
απασχολούμενους και η συστημι κή του σημασία έγειται στο γεγονός ότι το 82-85% των τουpστιχων
εσύδων (18 δο . ετησίως ) , προέ
χεται από τους τουφίστες πον επι σκέπτονται με αεροπλάνο τη χρα
μας .
Ανέκαμψε το οικονομικό κλίμα
στην ευρωζνη
Πρόστιμοo 100.000 σε ασφαλιστική
ΕΥΔΑΠ: Αύξηση καθαρν
κερδν 21%
Πόστιμο 100.000 ευρ επιβλήθηκε από τη γενική
γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Κατανα λωτή του υπουργείου Ανάπτυξης σε ασφαλιστιχή για
παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του κα ταναλωτή . Πρόκειται για τις διατάξεις που αφορούν
στους γενικούς όρους , οι οποίο διαλαμβάνονται στα
ασαλιστήρια συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης
ισόβιας διάρκειας σχετικά με την αναπροσαρμογή των
ασφαλίστρων.
υξημένη χερδοφορία παρουσίασε για ακόμη
μια χρονιά η ΕΥΔΑΠ. Ο χύκλος εργασιν της
Γέταιρείας διαμορφθηκε στα 323,7 εκατ, από
322,4 εκατ. το 2018 παρουσιάζοντας αυξηση κατά 0,4%
(+1,3 εκατ.). Τα κέρδη μετά από qόους της Εταιρεί .
Α νέκαμφε το οιχονομικό κλίμα στην ευωζνη τον
ΑΜάο, αλλά λιγότερο από 6,τι αναμενόταν . Η μην
αία έρευνα έδειξε ότι το οικονομιχό κλίμα στις 19 χ ρες του ευρ βελτιθηκε, φτάνοντας στις 67,5 μονάδες
τον Μάιο , από το ιστορικό χαμηλό των 64,9 του Απριλί
ου, χυρίως λόγω της αισιοδοξίας στη βιομηχανία καθς
και μεταξύ των καταναλωτ .
ας παρουσίασαν αύξηση κατά 21% και διαμορθηκαν στα 58,1 εκατ. από 48 εκατ. το 2018.