Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαπa
τον τόΠο τον
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΕ ΑΡΓΑΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ
Η ΑΙΟΡΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΙΟΕΙ
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ήμα βήμα npoβήματα να η στήριξη
του κλόδου , με μησες
τuλv και napaupnσεις
Αρης Τσελίκος επnneov tετραγωνικν
Γράφει ο
npuγμaτικότητα η τοn . κοpε εv nεpιoοότερο "pοκειμενου να κατοφ .
κή αγορά.
συνθήκες . στην νέα
ρουν μέοα στην ηρωτο.
επιφυλακτκός είναι στο
κρίoη να ανταntξth.
ουtάνεται στα κστοστή. Vες
ματα εστίασης . uρeως
Anό την nλεuρά του
Δήμου Πρέβεζος , tyαν
Ση θέση του Προέδρου της Εταυρείας Ακτάτων Δηpοσίον
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται "στις προνομιούκες χρες"
| Ετην κατανομή των noσν του Ταμείου Ανάκαμψης
Τ δήλωσε στην "ΤΦ"
Τον διορισμό του rtvκού rραμμο
τέα του Δήμου Πρέβεζος Αντνη
Μnέga , ως νέου Προέδρου του Διο κnκού Συμβουου ης Ετοιρείος A
κινίτων Δημοσίου ΑΕ, (ETA), με Η
Ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητοοτάκης
-Δεν θα σκοροίοουμε τα κρήματα
στους τέoοερς ανέμους με tmv ανe .
| μελά του νεόηουtoυ, τόνοε ο npω
νοφερόμενος στα χρήματα του Ταμεί | Amνική Ετοιρεία Συμμετοχν και n
Η προσχρηση mς Ελλάδας στην ΕΟΚ
ΑΠοτέλεσε το μεγαλύτερο όραμα του Κωνσταντίνου Καραμαvλή
Ανακοίνωση της Μμα τν επέτειο έπαξις της Ελάδος σις 2% Μαϊου 1979
Δενοψείεται στην ιδαφορί
Ανοκοίνωση ια τmw ε.
σαδοη w maootpoo καπά μίος no
της ΕΛδως στην Ι .
στις 28 Μαίοu 1079, εξ
να συμηληρνονται onμερα ano την nμερα nou
γpαφή στε η ΕΛno0α να
ζάδρομο nou θα ξεονά στην ουσία αό τw