Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρντής- Νκόλοος Καραθάνς 1951-1974*διοκτήτpια. Εότρια Σανρίδου L Συλανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟ 2020
Περίοδος Β' (1974)* Ap φύλου 6880-12.122
Τα 15 νέα
Η Βυζαντινή
Μιλτιάδης Τζήμος:
πιστοποιητι κά
που εκδίδονται
μέσω και του ΚΕΠ
Δράμας
Εεκίνησαν οι εργασίες
για το στήσιμο
του ρολογιού
στην περι οχή
της ανάπλασης
Αυτοκρατορία
Το υγειονομικό
Ανοδος και πτση
Γράφει ο Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
| Αντ/γος ε.α. Επίτιμος Διοκητής της Σ.Σ. Ε.
πλάνο της Δόξας
Ο τρόπος που θα λειτουργήσουν | Χωρίς προημερησίας συζήτηση για δεύτερη φορά το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
την ερχόμενη Δευτέρα τα ΚΔΑΠ| Συζητηση για τη μείωση αντικειμενικν
συνολικά στο Δ. Δράμας ή κατά περιοχές
Σύσταση επιτροπής που θα εξετάσει το ζήτημα για έκφραση γνμης
και οι παιδικοί σταθμοί
Δηλσεις του Δραμινού προέδρου του Σωματείου
Φροντίδαιδιωτικν ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ στον n.T
Του Θανόση Πολυμένη
7ΩΡΙΣ προ ημερησίας διάταξης συζήτηση
για δεύτερη φορά συνεεδρίασε το ΔημοΛό Συμβούλιο Δράμας Η δοκαιολογία
είναι ότι αυτό έγνε για δεύτερη συνεχόμενη
φορά μέσω τηλεδάσκε ψη κάτι που απ' ότι
φαίνεται ότ δέχθηκαν μεν, με αντιρρήσεις δε
οι αντιπολτεύσεις
Το πλέον χαρακτηρ στικό σημείο της συνεδρίασης της Τετάρτης
27 Μatoυ, είνα ότι η
παράταξη της μεζονος
Του Θανάoη Πολυμένη
-HΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ
Δευτέρα άναιξαν
ή5η κα λειτουρ γούν τα Κέντρα Δημουργικής Απασχόλησης
Ατόμων με Αναπηρέες
(ΚΔΑΠ Αμε Α) και ήδη
από την ερχάμενη Δευτέρα, αναίγουν κα τα
ΚΔΑΠ Τυπικής όπως λέγοντα, μαζ με τα Νηια γωγεία και τα Δημοτκά
Σχαλεία Στο ίδο πλαίσο
βέβαα, ανοίγουν κα οι
Δημοτικοί Παδικοί Σταθμοί
Οτρόπος που θα λεπουργούν στη συνέ
χεα για το υπόλοστο διάστημα , αλλά κα
πς αντιμεττσαν τ πούμενο.
μίας μέχρι σήμερα,
Ήδη, ατή τη στιγμή διαμορφνετα ένα
νέο θεσμκό πλαίστο στο οποίο θαλετουργούν κυρίως οι διωτικα nαιδινοί σταθμα ωρες αν χρεκαστ, και αυτό θα εξαρτηθεί
και τα δωστικά ΚΔΑΠ Τυπικής κα ΚΔΑΠ και aό , την προσέλευση των παδν,
Για όλα αυτά τα ζητήματα οΠρωνός ταπαιδιά τους.
Τίπος, μησε χθες με τον κ. Κωνστντίνο Σα οοκονομικά mpoβλήματα
Ντίνο, πρόεδρο του Σωματείου-Φροντίδα
που αφορά τους ιδιακτήτες και διευθυντές
των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ των δωτκόν εpτηση ο κ. Ντίνος, σημανε ότι με
Ο δος ποραβρέθηκε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας σε σύσκεψη που
πραγματοrοήθηκε στο Υπουργείο κα αναφέρθηκε στην κατάσταση nou αήμερα επκρατεί.
Ότως τόνισε στον nΤ, τα ΚΔΑΠ θα ολά με τον απaράβατο όρο να ανταποκρe
- Δήμος
Δράμας
ρησε μπά από τη συζή
τηση του πρτου
θέματος Η δοκαιολογα
της αποχρησης εe
να κάνει με τη ΔΕΚ
ΠΟΤΑ καθς όπως
είτε ο κ Μ0οκάνης -θα
συμμετέχουμε στα Δημοτικά Συμβούλια μόνο για τα θέματα που θεωρούμε δι - κές αξες, κρατάει τα σκήπτρα για το Δήμο Δράμας
aτερα σημαντικά, αντιδρντας γα την περάττωση της
ΔΕΚΠΟΤΑ. Eνοντας βέβαια, ότι υπήρξαν ζητήματα και τους δημοτικούς συμβούλους στην εσήγηση της δημο
παρεμβάσες , με τις οποίες δεν έγιε σεβαστή η πλειοψη- uικής αρχής δεν υπήρχε κάποια πρόταση για τη μείωση
φία της απόρασης του Δημοτικού Συμβουλίου γα το κλεί . των αντικμενκν αξν.
σμο της ΔΕΠΟΤΑ
Ανηικειμενικός αξες
Από τα ενδαφέροντα θέματα που σζητή θηκαν, ταν Ιόπως και τις τοπκές Κονότητες Καλλέκαρπου και Πα
το θέμα με την έκφραση γνμης επί αντικεμενικν αξιν πάδων όπου ζητείται από την απόφαση- Όπως είτε, γα
αανήτων στην περιοχά του Δήμου Δράμας . Στην πρό
ταση που εισηγήθηκε ο πρόεδρος του σματος κ . Χαρα - για το κέντρο της Δράμας, στα 800 ευρ και για τις πα
λαμπίδης , ήταν να μεκωθeεί η τμή ζνης στην περιοχή του ραπάνω καινότητες να πάνε στο χαμηλότερο που είναι η
Πανοράματος, από 1.050 ευρ που είναι σήμερα σε 900 Σκαλωτή στπα 450 ευρ .
ευρ , να ξισοωθεί δηλαδή με τις πμές στο κέντρο της
πόλης της Δράμας.
Κατά τη συζήτηση του θέματος, ο επepoλής του-Projpct Δράμα 2020- κ. Τσιαμπούσης απε ότι δεν θα έπρεπε Υiει μείωση των αντιειμενικν . Στη συνέχειαπρότειε
τα Δημοτικά Συμβούλια να ασχολούνται με τις αντκει με να υσταθεί μα επτροπήη oποία να προτείνα τμές γα
νικές αξες ολλά εφόσον ο νόμος το ορζει, σημείωσε ότι τς ντικεμενικές αξες της Δράμας ανά περιοχή και μετά
αναίξρυν στην διαλογική με τα σχρλία με
το 50% της δύναμής τους και θα γνει προ σπάθεια να τηρούντα α στοστάσεις με ταξύ των noδν .
Επισημαίνε αόμα, ότι eφόσονχροιαστεί
και όπου χρεκαστεί, ταπαιδιά θα πηγανουν
στα ΚΔΑΠ εκ περτροπής, με λιγότερες
γνωρζω βέβαια , ότι οι εμπορικές αξες
στο Πανόραμα , eίναι υψηλότερες από το
κέντρο της Δράμας Και ενδεχομένως
αυτός είναι ο λόγος, που στις αντυεμεν,κρση της πανδηΠαρ όλα αυτά, όπως διατιστθηκε στη συνέχεια από
καθς κάποοι γονείς σως να μην στελουν
Η καραντίνα, έφερεγενκότερα και οικονομκά ζπήματα Απαντντας σε ανάλογη
"Όπως είτε ο κ Τσιαμπούσης, η πρόταση της δημοτι
κής αρχής θα έπρεπε να περδιαμβάνει και τις ζνες θ και
eνέργεές μας, δεν έχει σταματήσει η χρηματοδότηση, με τον απaράβατο όρο να μην
μεκοθεί το προσωτκό των ΚΔΑΠ και ΚΛΑΠ
ΑμεΑ. Οπότε, όσες επηρpήσης, πάντα για
τους δτες, δεν μτή καμε σε αναστολή ,
συνέισε η χρηματοδότησή μας κανονικά
Τς ζνες Θ και 1 θα πρέπεινα πάνε στην χαμηλότερη τιμή
Οκ Ηλόπουλος της Αυτοδοησης Πολιτνν, σημε
ωσε ότ μείοση αντικειμενικν σημαίνει και μείωση
φόρων. Στα χρόνια που έχουμε ήσe, σίγοuρα πρέπει να
νόμαστε στις υποχρεύσες μας χωρίς να
μεκσουμε κατά έναν το
προσωπικό μας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ο αντιειμεικές αξίες θα eπί αυτής της πρότασης να εκφράσουμε γνμη- Συμ
έπρεπε να οκολουθούν και πλήρωσε δε, ότι -αν δεν υπάρξειαυτή η διαδικασία εμες
Τις εμποροές αξίες όσο γ . δεν προτείνουμε τιμές.
vετα Εκάζω , χωρίς να
|σελ 4η
Νέες υπερσύγκρονες υπηρeσίες
διαγνωστικν εξετάστων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
, Τομοσύνθεση τpισδιάστατης αnεκόνισης
ηεξΕλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέpnχος Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχo -Τiplex oγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22425, Fak: 25210 22413
email iat iagnosiOgmalcom
ΠΡΩΙΝΟΣ
ΤUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:0ο και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643791 /2521 104962
οά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 Φ6977 472890
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα