Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Μαΐου
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 703
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Ταμεία: Τα
δύο σενάρα
που κρίνουν
τη μείωση
των εισφορν
πέραν
του 0,9%
Αδήλωτα
τετραγωνικά
- Τα 10 κλειδιά για τουs ιδιοκτήτεs και οι γκρίζες ζνεs
Τα δέκα σημεία και λωθεί με ελλιπτή τετρα.
τις γκρίζες ζνες πou
θα πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες ακ μετά
γωνικά .
-Μη ηλεκτροδοτούμενα
κάθε μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο θα
πρέπει να δηλωθεί σε
νήτων
διόρθωση της επφά.
νειας των οικημάτων
Η πορεία εκτέλεσης
του προϋπολογισμού
των ταμείων έως τον
ερχόμενο Σεπτέμβριο
θα κρίνει το πότε και
το κατά πόσο θα με .
τους στην πλατφόρμα ξεχωριστή δήλωση.
ΚΕΔΕ(
https:/hetragonika.govapp.gr) Παροουσιάζει η
ωθούν οι εργοδοτι- εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ".
Σημεινεται ότι η υποΣυγκεκριμένα με κλικ
στην κατηγορία "Μη
ηλεκτροδοτούμενο
ακίνητο θα πρέπει να
δηλωθεί σε ξεχωριστή
κές εισφορές πέραν
του 0,9% έως τέλος
βολή των δηλσεων δήλωση. Συγκεκριμένα
συνέχεια στην 11 | για τα αδήλωτα τετρα.
γωνικά μέτρα λήγει κ νονικά στις 30 Ιουνίου
2020. Αναλυτικά:
-Ηλεκτροδοτούμενα
Με κλικ στην κατηγο ρία "Ηλεκτροδοτου
γίνονται
με κλικ στην κατηγο
ρία .Μη ηλεκτροδοτούμενα
καταχωρίζονται
διορθσεις για:
- Επιφάνειες κτισμάτων με κομμένη πa ροχή ρεύματος λόγω
διακοπής και όχι οφε
Σε περίπτωση συνι
καν ποτέ για την υποβολή τους σε δημοτική διοκτησίας δεν χρει Φορολογία
. Επιφάνειες κτισμά
των , αποπερατωμένων πραγματική επφάνεια
ή μη που δεν ηλεκτρο- του ακινήτου στο
δοτήθηκαν ποτ .
- Επιφάνειες οικοπέ
δων που δεν έχουν δηλωθεί στον δήμο για
Ματαινονται
έωs tis 31/7
άζεται να δηλσουν
όλοι οι ιδιοκτήτες την
οι πλειστηρια
σμοί ακινήτων
διορθσεις
Υωνικά για Αα τετραματα ( πλήρης κυριο τητα , ψιλή κυριότητα
ή επικαρπία ) . Αρκεί να
δηλωθεί από έναν ιδιο
συνέχεια στην 10
τα ηλε - λής
κτροδοτούμενα
κτίσματα που είχαν δη- Επφάνειες κτισμάτων που δεν δηλθη - επιβολή ΤΑΠ.
-Συνιδιοκτησα
Ζoφερέs Προβλέψεις για ανερνία
και μιοθούs
Η Πανδημία
θα πλήξει Πάνω
από 1,7 εκατ.
εργαζομένουs
Ματαινονται από
την 1η Ιουνίου του
2020 έως τις 31 Ιουλίου 2020 οι πλειστη.
ριασμοί
ακινήτων
λόγω του κορονοϊού
εν ο πρόεδρος του
δικαστηρίου θα επα.
ναπροσδιορίζει πλέον
τις υποθέσεις, σύμ
φωνα με τροπολογία
κατέθεσε
υπουργός Δικαιοσύ
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9