Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όu ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Στον Δ. Ευρτα
η Παιδοψυχιατρική Κινητή
Μονάδα Ψυχικής Υγείας > σλλ7
Η Απόδοση του Πάσχα
εορτάστηκε στη Σπάρτη
Το Ινστιτούτο Σπάρτης
στον Πανευρωπαϊκό διάλογο
, σελ, 10 των νέων > σελ 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πεμπτη 28 Maΐοu 2020 |Έτος 24-|Αριθμός 5882 | Τιμή φύλου 0,506
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250-mailtinfo @lakonikos.gr. www.lakonikos.gr
Το πλάνο για ανάπλαση
και open mall Σπάρτης
Ποιοι θα δουν
αύξηση μισθού
λόγω μείωσης
εισφορν
Μείωση κατά 2.21% του μη μι σθολογικού κόστους για τους
μισθωτούς πλήρους anασχόλησης θα ισχύσει αnό τη Δευτέρα 1 Ιουνίου , σε εφαρμογή
της σχετικής διάταξης Πouψηφίστηκε με τον πρόσφατο
αοφολιστικό νόμο και Προβλέ nει μείωση των εισφορν .
Σύμφωνα με το atodioikisigr .
για τους μισθωτούς noυ δεν θα
ενταχθούν σε μέτρα έκτακτα
λόγω κορονοtου tγιo nαpά
δειγμα μείωση έως και 50%
του χρόνου εργασίας , η μεί
ωση των εισφορν θα οδηγή σει σε κυμαινόμενη αύξηση
των καθορν ηρο φόρου αnoδοχν τους η onoia ξεκινά
σπό 2,73 ευρ για τους ομει
Βόμενους με τον καττατο
μισθό των 650 ευρ και φτάνει
έως και τα 27,3 ευρ τον μήα
για τις αντοτες ασφαλιστέες
απoδοκές των 6.500 ευρ τον
μήνα.
Ειδικά για τους αμειΒόμενους
με τον καττατο μισθό η αuξηση θα ισχύσει , είτε ο μισθωενταχθεί
Κάλεσμα σε φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους
Σε Προτεραιότητα Βρίσκεται τμήματος της Πόλης, Πou εκπό - Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός , κάλεσμα στους φορείς της
για τον Δ. Σηπάρτης η υλοηoinon νησε ο Καθηγητής του ΕΜη σύμφωνα με τον Δ Σπάρτης , Σπάρτης αλλά και των Περιχτου Σχεδίου Βισιμης Αστικής θάνος Βλαστός. Πρόκειται για εξυnηρετεί το όραμα και τις ρων , να μελετήσουν το υλικό
Κινητικότητας [ΣΒΑΚ), με κυκλοφοριακή μελέτη του εφι- αnoτήσεις του σχεδιασμού , noυ έχει αναρτηθεί στη σελίδα
στόχο την λειτουργική και αι - κτού και των επιπτσεων της όπως αυτές προέκυψαν από τις του Δ, Σπάρτης (www.sparti .
σθητική αναβάθμιση του οδι - ανάπλοσης της περιοχής συ - Προτάσεις και τις διαβουλεύ- gov.grl και να anoστείλουν τις
κού δικτύου και του δημόσιου νάντησης των Παλαιολόγου και σεις με το κοινό και με το δί - aπoψεις τους μέσω ηλεκτρονιχρου της πόλης. Στο πλαίσιο Λυκούργου και της δημιουρ- κτυο φορέων .
συτό, η Δημοτική Αρχή δημο - γίας ανοικτού κέντρου εμποσίευσε την πρόταση της ανά - ρίου (apen malυ στο κέντρο θερηση και συγκεραομό θέ - 8 Ιουνίου 2020.
πλασης μόνο του κεντρικού της λακωνικής Πρωτεύουύσας σεων , ο Δ. Σπάρτης απευθύνει
κού ταχυδρομείου texnikispartis
Επιδικοντας μια συνολική @gmait.com μέχρι τη Δευτέρα
συνέχεια οελ 9
Πρόγραμμα υν-Εργασίαν
είτε όχι , καθς από το Πρόγρομμα θα καλύπτεται το 100%
του καθορού μισθού , Πou
<Να εισακουστούν οι διαμαρτυρίες
ΣΔΙΤ στη Σκάλα
Η θέση του Οικολογικού Συνδέσμου Λακωνίας για το έργο
έναντι 547,63 ευρ σήμερα.
Οι αυξήσεις καθαρν anoδοχν ξεκινούν αnό 2.73 ευργια τους αμειβομένους με τον
καττατο μισθό των 650
ευρ - και αγίζουν τα 27.3
ευρ τον μήνα για τις αντα τες οσφαλιστέες αnοδοχές των
6.500 ευρ τον μήνα .
Η προοπτική δημιουργίας
Μονάδας Εnεξεργαοίας Αnopριμμάτων (ΜEA) και χρου
υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων ΧΥΤΥ. μέσω ΣΔΤ , στη
θέση Επροκάμπια- της Σκάλας εξακολουθεί να ξεσηκνει
τις αντιδράσεις κατοίκων του
Δ. Ευρτα και όχι μόνο, nou
θεωρούν ότι ένα τέτοιο έργο
θα αποτελέσει περιβαλλοντική
"Βόμβα- για την περιοχή.
Το θέμα επαναφέρει στη δημοσιότητα ο Οικολογικός Σύν δεσμος Λακωνίας , noυ αν και
διευκρινίζει ότι δεν απoρρίπτει
τη λύση ΣΔΙΤ για τη διαχείριση
oπορριμμάτων , καλείτους αρμόδιους φορείς να λάβουν
υπόψη τις διαμαρτυρίες της
τοπικής κοινωνίας και να ξεκι νήσουν τη διαδικασία ανεύρεσης εναλλακτικού τόπου για
την υλοπoiηση του σχεδιασμού.
Η μετατροπή των
πατρογονικν μας
σε " δημόσιες
δασικές εκτάσεις"
του Δημήτριου n. Μαριόλη
συνέχεια σελ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα