Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Μαΐου
Καδημερινή οικονομική ειδική εGημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7072
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
Ποιεs
επιχειρήσειs
θα πληρσουν
μικρότερn
προκαταβολή
φόρου
Εξετάζεται η μονιμοποίηση
τns έκτακτns μείωσns του ΦΠΑ
σε αγαθά και υπηρεσίες
Σκέψεις για παράταση ή ακόμα και μονι .
μοποίηση ορισμένων
μέτρων τα οποία λαμ
βάνονται για τη στή
ριξη των επιχειρήσεων
που δοκιμάζονται από θα
την κρίση του κορονοϊού όπως ο μειωμένος ΦΠΑ σε αγαθά και
όπως αναφέρουν αρ μόδιες πτηγές , όλα θα
έξαρτηθούν από τα δη.
μοσιονομικά περιθρια και τις αντοχές των
κρατικν ταμείων που
διαμορφωθούν
επόμενους
μήνες , υπό την πίεση
των μεγάλων δαπανν
για την ενίσχυση των
επιχειρήσεων και των
εργαζομένων .
Σύμφωνα με πληρο φορίες , στο οικονο ακαθάριστα
έσοδα του διαστήματος Μαρτίου , Απριλίου και Μαίου θα υηρεσίες επεξεργάκρίνουν το ποσοστό
της μείωσης της προ
καταβολής φόρου
αλλά και τον αριθμό
ζονται στο οικονομικό
επιτελείο.
Οι ελαφρύνσεις στο
ΦΠΑ οι οποίες θα ενεργοποηθούν από την 1η μικό
Ιουνίου και θα εφαρμόζονται μέχρι το τέλος
Q έκτακτες- μεισεις του ΦΠΑ Πou.
ενεργοποιούνται από
την 1η ουνίου αφορούν τους εξής κλά
σίας του υπουργείου
Οικονομικν βρίσκεται
επιτελείο
επιχειρήσεων
που θα επωφεληθούν
από το μέτρο. Σύμ
συνέχεια στην 11| 9κτωβρίου στους κλά.
εξετάζουν για παρά - και η μείωση του ΦΠΑ
δειγμα η μείωση του
ΦΠΑ στο13% από 24% φήματα που σερβίρονστα ακτοπλοϊκά και αε ροπορικά εισιτήρια να
διατηρηθεί και μετά
τον Οκτβριο, μέτρο Χρήστο Σταϊκούρα να
το οποίο εκτιμάται ότι
θα βοη θήσει
κλάδο των μεταφορν την αίρεση των δημοο οποίος έχει υποστεί
στον καφέ και τα ρο δους της εστίασης,
των μεταφορν και
του τουρισμού βρίσκονται στο τραπέζι
της ηγεσίας του
υπουργείου Οικονομικν καθς εξετάζεται
το ενδεχόμενο ορισμέ.
νες από τις μεισεις μεγάλο πλήγμα από
αυτές να έχουν μόνιμο
χαρακτήρ .
Σε κάθε περίπτωση,
ται στις επιχειρήσεις
εστίασης με τον
υπουργό Οικονομικν
δους:
1. Μεταφορές . Η μεί .
ωση τοΦΠΑ στο 13 %
από 24% καλύπτει: . ειεπισημαίνει ότι όλες σιτήρια των δρομολο γίων με τρένο, μετρό
και τραμ , με αστικά και
σιονομικν περιθω - υπεραστικά λεωφο .
ρεία, -αεροπορικά ει χρα το 2021 τα oποία σιτήρια, - εισιτήρια των
επιβατικν πλοίων, .
συνέχεια στην 10
Τελευταία
Προθεσμία
υποβολήs
ΙΒAΝ για την
έκτακτη
οι κινήσεις τελούν υπό
ρίων που θα έχει
την κρίση του κοροναϊού.
Στο ραντάρ της ηγε θα είναι πιο περιορι .
σμένα από ότι φέτος.
οικονομική
ενίσχυση
Πάσχα 2020
μακροχρόνια
ανέργων των
- Πότε θα το Πάρετε
- Η διαδικασία
Η Διοίκηση
ΟΑΕΔ αποφάσισε την
τελευταία παράταση
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9