Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιερντής - Νιόλαυς Καραθύνος 1951-1974* Βικτήτρια - Εκδότρια Στανρίδου L Συλιή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜAΪΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)" Ap φύλλου 6030-12.120
0.50 ε
| Πρόσληψη 3 ατόμων
Ομόφωνα οι εκδηλσεις
SOS εκπέ μπουν
τα γυμναστήρια
λόγω τουτετράμηνου
λουκέτου
Ο Δραμινός επιχειρη ματίας, Ηλίας
Τα εξεταστικά κέντρα
των πανελλαδικν
των Ελευθερίων 202 0
στην Εφορεία
εξετάσεων
και οι εκδηλσεις
στο Νομό Δράμας
Αρχαιοτήτων Δράμας
του καλοκαιριού
Καλαίτσίδης μιλάε στον n.T.>
Καλύτερη η δεύτερη μέρα
από την πρτη για καφετέριες
και καταστήματα σίτισης στη Δράμα
Σε πρτη φάση ενδούπηρεσιακά και σε δεύτερη φάση για τους πολίτες
Μέσω του συστήματος
"IΡΙΔΑ" η διακίνηση
εγγράφων στο Δ. Δράμας
Μ. Τάσσου: Θα κερδίζουμε χρόνο και χρήμα από την όλη
διαδικοσία
Δηλσεις των προέδρων των Σωματείων Καφετεριν και Ζυθεστιατόρων
Ποιά είναι η διαδικασία για Τις αιτήσεις τραπεζοκαθισμάτων
Του Θανάοη Πολυμένη
-Ο ΣΥΣΤΗΜΑ PΙΔΑν,
είνα μια ηλεκτρονική
Ηπφορμα , μέσω της
οπαίας διευκολύνετα η δια κίνηση εγγράφων μεταξύ
υπηρεσιν .
Πράκεπα για το Σύστημα
Ητρον μετην ονο
γράφων
μασία ΡΙΔΑ, μέσω του
οποίου πραγματοπαείται
πλέ-ον η διακίνηση των εγγράφων μεταξύ κεντρκν
υπηρεσιν του υπουργείου
Εσωτερικν , Αποκεντρωμ
νων Διακήσεων και ΟΤΑ Α.
και Β ' βαθμού . Το σύστημα
PΙΔA έχει διατεθεί δωρεάν
από την Πολεμική Αερonορία
και φυοξενείτα στις υπηρεσίες Κυβερνητκού Νέφους (Gcioud) της Γενής Γραμμα
τείας Πληροφορακν Συστημάτων .
Αυτή τη στγμή, το σύστημα 4PΔA- έχει τύποοαντιδήμαρχος Προγραμματισμού
ξεκνήσει να στήνετα και στο Δήμο Δρά - κ . Μιχάλης Τάσσου , ο αποίος επσημαίνα
μας, ο οnοίος σε πρτη φάση θα το ανα - όι η PΙΔΑ, θα μας προσφέρει την ηλεπτυξει κα θα το χρησμοποήσει ενδουπηρεσιανά , εν σε δεύτερη φάση , θα μπορεί και εξηγεί "Εεi που μέχρι και σήμερα μα
να δέχεται ηλεκτρονικά ατήματα -έγ- απόφαση για α υπογραφεί, πρέπε να
γραφα από τους πολίτες και αναλόγως να φύει σε σχέδιo, κα πάι στο δήμαρχο
Του Θανόση Πολυμένη
NΟEAN ήδη από τη Δευτέρα 25 Maίου , τα κατα
Ατήματα καφετεριν κα σττσης, μετά από ένα με
ίyάλο διάστημα κλεισματος , εξαπίας των μέτρων
προστασίας από τον κορωνοϊ . Ομολογουμένως , η
πρτη μέρα ήταν αρκετά δύσκολη καιοι κατανολωτές κ .
νήθηκαν αρκετά διστακτικά
Παρ ' όλα αυτά, η δεύτερη μέρα πήγε πολύ καλύτερα .
τουλάιστον όσο αφορά τις καφετέριες , εν γα τα καταστήματα εστίασης κυρίως ταβέρνες και εστιατόρια, η
κνηση θα φανεί, τόσο μέσα στην εβδομάδα , όσο και το
ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
Mλντας στον-Π.Τ o πρόεδρος του Σωματείου Καφετεριν , κ. Ηιάδης σημεκνει ότο κόσμος γενικά ανταποκρίθηκε έως ένα ορισμένο σημείο και τόνισε:
Πιστεύω όι σύνταμα θα ξεπεραστούν οι πρτες ανησυΧχες και οι προβληματισμοί και θα έρθουν στα μαγαζά .
Όλοι οι συνάδελφοι έχουν πάρει τα απαραίτηττα μέτρα ,
έχουν προσορμοστεί στα νέα δεδομένα, στις αποστόσεις
μεταξύ τωw τραπεζοκαθισμάτων , τα οποία και έχουν λγοστέψεν .
Όπως εισημαίνει επίσης, τα μέτρα τηρούνται ευλαβικά από τους επαγγελματίες σε μεγάλο βαθμό και τα
προβλήματα δημιουργούνται περιοσότερο από τους πε λάτες, καθς κάποιοι δεν ανταποκρiνονται , πρέπει συνέχεια να τους υπενθυμίζεις την κατάσταση και ότι πρέπει
να κρατούν τις αποστάσεις Κυρίως αυτό συμβαίνει στα μαγαζά , τα cub, τα κέντρα διασκέδασης, τα μαγαζά nou
μεγαλύτερα άτομα . Αν και η πρτη μέρα λόγω καιρού φοξενούν χορούς και γάμους Εκεί είναι το μεγάλο πρό
δεν αποτελεί ιδιαίτερο κραήρο , παρ όλα αυτά πιστεύω βλημα .
ότι η κατάσταση κνείται αισιόδοξα . Δεν θα έχουμε ιδιαί - Καταστήματα oίπσης
τεραπροβλήματα
Ερωτμενος αν έχουν ξεκνήσει να κάνουν απήσεις για Σωματείου Ζυθεστιατόρων Δράμας κ . Χατζηπαντελής , ο
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων , ο κ . Ηιάδης επισημοίνει οποίος αναφέρει ότι οι δύο πρτες μέρες για τα κατα
ότι υπάρχει μα διαδικασία γ' αυτό, η οποία θα πρέπει να στήματα σίτισης. κυρίως ταβέρνες και εστιατόρια δεν
τηρηβεί , .Πρέπει να προσκομίσουμε ένα τοπογροφικό ήταν αρκετά καλές -Ετοικ ολς , οιπρτες μέρες της
διάγραμμα του χρου , του μαγαφού αν υπάρχει διαθέ - εβδομάδας δεν ήταν καλές και πριν από το κορωναίό . Η
συμος χρος για να επεκταθείς και ανάλογα με τα μέτρα συνέχεια της εβδομάδας θα δείξει το πς θα κνηβεί ο
που θα ητήσει ο κάθε συνάδελφος . Η aαδικασία αυτή κόσμοςής Διανησης Ενυπηρεσία στην άλλη με το χέρ, και θα δια κναται πλέον ηλεκτρονικά
Για την PΔΑ, μυλάει στον -Πρωνό
ΦΩΤΟ Π.Τ
κτρονκή ιοίηση όλων των εγγράφων.
στον κάθε ατιδήμαρχο , στο δευθυντή ,
Στον Πρωνό Τύπο- μίλησε επίσης και ο πρόεδρος του
Εnί της ουσίας και για ελαευμένα το στον προϊστάμενο του τμήματος, με αnοτe
σύστημα καταργεί την οτύηωση ενός εγ - λεαμα να έουμε 10.000 ευρ το χρόνο σε
γράφου και τη διακίνησή του από τη μια χαρτί A4 και 18.000 ευρ το χρόνο σε με
λάνα, συντο κόστος συν
τήρησης των εκτυπωτν
κπλ. τρα θα γίνοντα
όλα με ηλεκτρονική δια ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
εναι μεγάλη, ένα τοπογρα .
φικό κοστίζι και είναι χρο - χαλαρά. Περιμένομε μια μεγαλύτερη ξαρση. Μην ξε
νοβόρα . Το επόμενο που χνάμε εναι και αρή της εβδαμάδας . σαν να ήταν μα
περμένουμε τρα , είνα να Δευτέρα πρντον κορωνοό .
ανοξουν τα μεγαλύτερα
Όπως χαρακτηριστικά είπε , τα πράγματα είναι λίγο
Νέες υπερσύγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψnpιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκoνoης
ηεξλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέpnχος Μοστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μουμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
, Μογντικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπω:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύοσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak 2521022413
email itoiagnosi @gmaicom
ΠΡΩΙΝΟΣ
TUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 / 252ι 104962
οά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝIΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 Φ6977 472890
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ