Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Μαΐου
Κάδημερινή οκονομική είδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7071
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τσουνάμι
χρεοκοπιν
-Στην κόψη τoυ ξυραφού
Κατ' Οίκον"
και στην Ευρη
-Ποιες αλλαγές έρχοντα
Το Φθνόπωρο αναμ
νεται να "τρέξε " η
Μπορεί να πληθαί- τρίτη φάση του προγράμματος "Εξοικοιδιοκτήτες, ακινήτων
κυρίως από τη μεσαία
τάξη .Στόχος της ηγε σίας του υπουργείου
Κατ'Οίκων . Περιβάλλοντος και
Ενέργειας είναι ο συνολικός προϋπολογινουν τα θετικά σχόλια
γαλλογερμανικό πρό
ταση σχετικά με το
Ταμείο Ανάκαμψης,
ωστόσο ενισχύεται ο
προβληματισμός για
το κατά πόσο μπορεί
να είναι αρκετό αυτό
Σύμφωνα με την εφη .
μερίδα "Δημοκρατία",
το πρόγραμμα αυτό θα
είναι Παρόμοιο με τα
δύο προηγούμενα με
κάποιες ωστόσο τροσμός
τρίτου
κύκλου να ξεπεράσει
τα 350.000 ευρ . Η
χρηματοδότηση θα γί
κυρίως νεται με απευθείας
ενισχύσεις των ενδι ποποιήσεις
το μπαζούκα- των όσον αφορά την απλοποίηση των διαδικα500 δις ευρ με δε
συνέχεια στην 11
φερομένων
ιδιοκτηδάνεια φιλικά προς
τους καταναλωτές και
από φορολογικά κίνητρα από το υπουργείο
Οικονομικν .
Πληροφορίες αναφ ρουν στην εφημερίδα
"Δημοκρατία" ότι στο
υπουργείο επεξεργά
ζονται τρόπους με
τους οποίους θα μπορέσουν να επιδοτη
συνέχεια στην 10
τν με χαμηλότοκα και
μηδενικού επιτοκίου
τραπεζικά δάνεια αλλά
και με αποτελεσματι.
κές φορολογικές εκπτσεις .Στο πλαίσιο
κάθε χρόνο για την
επόμενη δεκαετία .Φιλοδοξία του υπουργού
Περιβάλλοντος
Ενέργειας Κωστή Χα.
τζηδάκη είναι την πe.
εξασφάλιση μεγαλύτε.
Κίτρινη κάρτα ρυ αριθμού ωφελου .
Επιπλέον
αναμένεται να μειωθούν οι επτά εισοδηματικές κατηγορίες
αλλά και το αντατο
1 ns κατοικίαs | ποσοστό ενίσχυσης
μένων.
Κομισιόν
στιs αγορές
του Εθνκού Σχεδίου ρίοδο 2021 -2027 τα
για την Ενέργεια και
το Κλίμα το ΥΠEΝ
θέτει ως στόχο την
ενεργειακή
κονδύλια να πολλαπλα σιαστούν και να μην
προέρχονται μόνο από
κοινοτικά
από το κράτ0s που ήταν στο 70% Τpoκειμένου να εντα .
προγράμ.
ματα αλλά και από
άλλες δύο τηγές : από
αναβάθ θον
περισσότεροι μιση 60.000 κατοίκων
Δάνεια μέχρι
.Μεγάλη
σύνεσηζητεί από την κυβέρνηση η Κομισιόν , ως
προς το σχέδιο saleand-loaseback για την
αντιμετπση των κόκ
κινων δανείων με υπο θήκη την
κατοικί .
Σύμφωνα με αυτό , η
κύρια κατοικία των επιλέξιμων δανειοληπτν
συνέχεια στην 2
για μικροεΠαγγελματίεs
και ανέργοus
Σελίδα 9