Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όυ ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Απεβίωσε
ο Κ. Σκρεπέτης
Επανεκκίνηση της εστίασης
από χθες
Σελειτουργία
οι χροι άθλησης
σλ. 10 με δελτίο καταγραφής , σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίη 26 Μdίου 2020| Ετος 24-1 Αριθμός 5880 | Τμή φύλλου 0,50ε
Τηλ: 2731081253 Fax 2731 081250.-mailinio @lakonikos.gr. www.lakonikos.gr
Τανέφεραν Π. Νίκας και θ. Βερούτης για τον σχεδιασμό έργων
Ανοίγουν
την 1η Ιουνίου
Δημοτικά και
Nηπιαγωγεί
Σε 10 μήνες ολοκληρνεται
το Σκούρα-Γεράκι
Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου ορί .
στηκε η εnαναλειτουργία των
δημοτικν σχολείων και νnΠιαγωγείων , των εκπαιδευτ κν μονάδων ειδικής αγωγής
όλων των βαθμίδων , καθς
και των nσιδικν και βρεφικν σταθμν . Τα δημοτικά
σχολεία και τα νηnιoγωγεία θα
λειτουργήήσουν έως 26 Ιουνίου .
όηως ανακοίνωσε το μεσημέρι
της Δευτέρας 25/5 η unoυργός
Παιδείας Νίκn Κεραμέως
Το τμήματα των σχολείων και
των νηηιαγωγείων θα λειτουρ γούν με όριο 15 μαθητές τη
φορά και με 1,5 μέτρο anoσταση στα θρανίο , εν αν οι
μαθητές υnερβαίνουν τους 15 ,
τότε το Τμήμα θα διαιρείται σε 2
υπό -Τμήματα τα οποίa θα λει τουργούν εκ ηεριτροnής Η
χρήση μόσκας θα είναι nρoauρετική για εκπαιδευτικούς και
μαθητές , εν Προβλέπονται
διαλείμματα σε διαφορετικές
ρες για τη μείωση του συγχρωτισμού , αλλά και anaγo λειτουργίας των
ρευση
κυλικείων . Στις σχολικές a θουσες θα υπόρχουν αντισηπτικά και θα διενεργείται
καθορισμός δύο φορές την
ημέρα , ενοι αίθουσες θα αερίζονται φυσικ .
Όπως είπεηκ Κεραμέως .
υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για
εκποιδευτικούς nou εμίπουν
στην κατηγορία ειδικν αδειν
αnουσίας όηως έχουν οριστεί
από το ΥΠΕΣ ΥΠάρχει , επίσης
η δυνατότητα απουσίας μαθητή, στη Βάση απλής υπεύθυ νης δήλωσης γονέα ή
κηδεμόνα Περί ύnαρξης ατό
μου στο σπίτι nou ανήκει σε
ομόδα αυξημένου κινδύνου ή
νοσεί Όnως και για τα γυμνάσια και τα λύκεια , έτοι και για τις
δομές Πou ανοίγουν , uπόρχει η
δυνατότητα για σύγχρονη εξ
onoστόσεως διδασκαλία Σύμφωνα με όσα ανέφερε η
υπουργός Παιδείας , για την
ρο , τα ολοήμερα σχολεία δεν
θα λειτουργήσουν .
Περιλαμβάνει τη γέφυρα Πόρου και τον Περιφερειακό Γερακίου
Ένα έργο nou δημοπρστήθηκε τμήμα της Επαρχιακής οδού σύμβαση για την ολοκλήρωση Σύμφωνα με όσα Προβλέηονται
πριν από έξιχρόνια (τον Μάρτιο Σπάρτης-Γερακίου. Περλομβά- του έργου μεταξύ του περιφετου 2014) , Πέρασε από xλια νει τη γέφυρα του ρέματος του ρειάρχη Πελοποννήσου Πανα - ρν , το έργο αναμένεται να
κύματα - και napαμένει ακόμα Πόρου και τις Προσαγωγούς γιτη Νίκα και του αναδόχου , ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα
σε εκκρεμότητα , φαίνεται ότι οδούς , καθς και τον ηεριφε - Παρουσία του αντιπεριφερει- δέκα μηνν από την υπογραφή
μηαίνει στην τελική ευθεία για ρειακό δρόμο του Γερακίου.
την αποπεράτωση του . Πρόκειται για το οδικό σκέλος Σκού- (25/5) υπεγpάφn στο Διοικητή - ρειάρχη Προγραμματισμού κι
ρας -Γερακίου , nou aποτελεί ριο Λακωνίας στη Σηάρτη η Ανάπτυξης Νίκωνα Τζινιέρη.
στη συμφωνία των δύο ηλευάρχη Λοκωνίας θεόδωρου Βe - της σύμβασης , εν το ύψος της
Το μεσημέρι της Δευτέρας ρούτη και του αντιπεριφε - Παρέμβασης ανέρχεται σε
2.121.000 ευρ .
συνέχεια σελ 8
Η απάντηση Πατσιλίβα στην παράταξη Βαλιτη
Χρηματοοικονομική μελέτη
επιστράτευσε η ΔΕΥΑΣ
(Η νέα κοστολόγηση ύδρευσης και αnοχέτευσης αποτελεί μονόδρομο
Με έκθεση της μηχανογραφι - τέως δημάρχου και τέως ηρο- τηση της ανακοίνωσης της"Δηκής εταιρείας Που συνέταξε έδρου της ΔΕΥΑΣ κ. Βογγέλη μοτικής Ενωτικής Κίνησης
δωρεάν χρηματοοικονομική Βαλιτη αναφορικά με την οι- Σπάρτης . nρόκειται για κείμενο
μελέτη της ΔΕΥΑΣ για το 2020, κονομική κατάσταση της Επιχεί - ειδικά σε ό,τι αφορά τα οικονοαnaντά ο Πρόεδρος της Δημοτι - pησης και τις Προτάσεις για την μικά στοχεία της μελέτης για
κής Επχείρησης Ύδρευσης εξυγίανσή της
ΑΠοχέτευσης , κ . θέμης Πατσιλίβας , στην noρέμβοση του νει ο θ. Πατουλίβος , "σε απάνΗ Αγάπην
του Χαίλντερλιν
δια γραφίδος
Κων/νου Μπλάθρα
την Προτεινόμενη τιμολογιακή
Συγκεκριμένο, όΠως σημει- Πολιτική..
συνέχεια σελ 9-10
της Εεωργίας Κακούρου-Χρόνη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα