Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΤΟΛΜΗΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙΟΗΜΟΣ
νδιοφέρουσες οι
npoτόσεις nou ράφει ο
στατέθηκαν α.
σέλκυση επσκεπτν του
ρείς στη συνεδρίαση του
Συμβουλίου oεξ ουτν , η Δημο - μέοω τnλεonτικν εκn μην σε
την nροβολή της Πρέβεος με στόχο τmν npoΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΟΣ ΑΠΟ ΔΕΟΣ
ΚΑΙ ΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΒΟΛΩΜΕΝΟ!
" Προς Δδακή , nou τόοο αναγκαιο
Σος 12/5/020/10:25 nμ είνα κόνει μία σεκή με το eέμα
|βουλευτν Μετά δο ημέρες ήτο, στις 14/5/2020/ 08:45 μμ
| Πoeev Εσας των Πonοκν,
ΕΡΑΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ε9)
Με ένα σύντομο oηο , ο Πρuθυnοup .
γός Κυριάκος Μητοοτάης συνοφίζει το
nς οι οστpοφυσ- ένα τpένο ninoιάζε . νουν.
κοί κατέηξον στο Βig νον αmtο nopoτmp .
Bang:
ΑΠΤΟ φανόμενο κούει τηv σειρόνα του τα και η τακύτητα ενός
Doppler είναι η nopoτm με υψηnερη συκνό ρούμενη oΛΑ αγή , στην τητα anό την συνότη ουκνότητα και στο μή . τα της nτικής nnynς , Το ραντάρ εκnέμn ένo
κος κύματος ενός κύμα - όοο η μεταξύ τους ano nλεκτρομαγνηυκό κυ .
τος , anό nopaτηρnτή στοση μεινεται και με μα nou ανακnάτα στο
nou ppioκετα σε οετ . κομηoτεp συνότητα όχημα . Το κυμα εn
κή κίνηση με την nmyή όσο η μεταξύ τους ano -στρέφει στο ραντάρ με
των κυμάτων . Το φανό- στοση αυξάνεται. Αυτό συχνότητα εnoppά δια μενο μελετήθηκ ano οφείετα στο νεγονός φορετικ , οφού n nnyή
τον Αυστρακό φυσικό όυ nλnoόζοντος το
anrstian Deppier τρένο nuκννουν τα η noponpnτή .
Mε βόη το φανόμε
νο opplor unonoyt .
αυτοινήτου ano το ρο .
ντόρ της Αστυνομίος
ονείται σε σκέση με τον
|ο Μιγαήλ Γ. oυκός ! 1805-1853 κα διατυ -τκό κύματα , εν andenkε το 1042 . Oταν noμακρυνόμενο αρα σκέδιο-γέφυρα της κυβέρνησης για την
αντιμετηση της κρίσης του κορωνοού
στην οικονομία .
ν στη σλ