Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΩΝ ΑΣ
| ΓΣΕΒΕΕ:
Δεν επαρκούν
τα μέτρα
που ανακοίνωσε
η κυβέρνηση
ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝΗ.
ΤΗ ΣΦ ΡΑΚΗΣ
Την έντονη
ανησυχία και
SUNLIGHT:
βλημαπσμό
Στήριξη σε νοσοκομεία,
σχολεία και φορείς
της θράκης
κής οικονομίας
πoi μιxρν επιχειρήσεων εκηράζει η ΓΣΕΒΕ,
Απάντηση Προδρου του ΕΒΕ
στην επιστολή
της Ένωσης Φοροτεχνικν
Λογιστν Ελευθέρων
Επαγγελματιν Ξάνθης
Η SUNLIGHT , με την
υποστήριξη του Ομίλου
olympia προχωρά σε
μία από Τις μεγαλύτε.
ρες δωρεές της τελευ ταίος περιόδου για την
ενίσχυση της Υγείας
και της Παιδείας των
τοπικν κοινωνν τη
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη
μάχη κατό του κορω.
νοίού . Η σημαντική
πρωτοβουλία Της ετα
ρείας υποστηρίζει νο
σοκομεία , σχολεία και
φορείς της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θρά.
κης σε συνεργασία με
τα αρμόδια Υπουργεία
και φορείς.
Με σκοπό την εν - μείο Κομοτηνής, στο βάθμιας εκπαίδευσης ρo και το ίδιαίτερα δ
σχυση των υποδομν Γενικό Νοσοκομείο Κα- στους δήμους Καβά . σκολο έργο στην π .
και των ανθρπων που βάλας και στο Πανεπι- λας , Ξάνθης, Τοπείρου , ρούσα συγκυρία, η.
βρίσκονται στην πρτη στημιακό Γενικό Nοσο - Μύκης , Αβδήρων και Sunllghh συνδρόμει με
γραμμή της μόχης απέ. κομείο Αλεξονδρούπο- Κομοτηνής ενισχύο- τεχνολογικό εξοπλισμό
ναντ στον κορωνοίό , η λns, σε μ nεριοχή δη, ντας ηις ψηφιακές δυ - τη λετουργία των δή
Sunlight θα παραδσει αδή mou δοκιμόστηκε νατότητες Των τοπικν μων Ξάνθης , Τοπείρου,
ιατρικό εξοπλισμό τε - ιδιαιτέρως από τον σχολείων και τη συμμε- Κομοτηνής και . Μαρω .
λευταίας τεχνολογίας COVID-19. Παράλληλα, τοχή σε προγράμματα νείας - Σαπν , Τις
στο Γενικό Νοσοκομείο θα προσφέρει 770 lap- τηλεκποίδευσης χιλιά - οστυνομικές διευθύν
Ξάνθης , στο Εισμανό . tops στα συνολικά 364 δων μαθητν .
γλειο" Γενικό Νοσοκο- δημόσια σχολεία πρω
αιτήσεις των μελων μας και
πελατν σας και μετά απ χν , το Πeριφερειακό Eπιμελητηριακό Συμβουλιο ΑΜ ατοφoσε να ενημερει t λικτική Τμερομηνία την 25η Μaΐοu 2020,
ΕΛΙΔΑ
Επιστολή
Κτηνοτροφικν
Συλλόγων ΑΜΘ
στον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης
σεις Εάνθης και Ροδό
Παράλληλα, αναγνω- πης, καθς και τα πυ.
τοβάθμιας και δευτερο - ρίζοντας τη συνεισφο - ροσβεστικά τμήματα
Ξάνθης και BΙ.ΠE. Koμοτηνής , Τέλος , μέσω
του Μη Κυβερνητικού
ΑIRCON Σωματείου 'ΔΕΣΜΟΣ.
θα ενισχύσει με τεχνο λογικό εξοnλισμό το
Γηροκομείο . Ξάνθης
"Μέγας Βοσίλειος, κοι
το Παιδικό χωριό SOs
Θράκης ,
Ήδη οι πρτες naραδόσεις ατρικού και
Τεχνολογικού εξοπλι .
σμού σε νοσοκομεία,
σχολεία κα φορείς πης
Ενοικιάζεται κατάστημα επί της
πεpοχής έχουν ξεκινή- |Σκοα 25, 70 τ.μ. , με εξοπλισμό
σει και αναμένεται να
ολοκληρωθούν σε συ. καφετέριας , αλλά και για άλλες
ντομο χρονικό διάστη , χρήσεις
Τηλ. 6979 447817

Τελευταία νέα από την εφημερίδα