Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2020
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27544
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692- 688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 Ζοφερή η εικόνα
της απασχόλησης
Ανησυχία και προβληματισμός
από τα μέτρα στήριξης
των επιχειρήσεων
Αύξηση του ποσοστού ανεργίας κοντά
στο 20% , από 17,2% το 2019 προβλέπει ο
σεις στην αγορά εργασίας κατά το πεντάμηνο Μαρτίου-Ιουλίου λόγω των μέ
τρων περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας και των επιπτσεων της
πανδημίας στην τουριστική αγορά .
Η αύξηση του ποσοστού ανεργίας μετα
φράζεται για την τρέχουσα χρονιά σε μεί
ωση της απασχόλησης κατά 155.000 άτομα: 54.000 αυτοαπασχολούμενοι και
101.000 μισθωτοί , από τους οποίους οι
13.000 θα είναι στον τουριστικό κλάδο.
Αν ληφθούν υπόψη οι εποχιακές διακυμάνσεις ( τολύ μεγαλύτερη
απασχόληση τους μήνες ΣΕΝΔΑ
Ανακοίνωση της ΓΣΕΒΕ
κοίνωσή της, με βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (έκθεση ενι
σχυμένης εποπτείας ) η Ελλάδα
εκτιμάται ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή ύφεση
το τρέχον έτος , της τάξης του
10% του ΑΕΠ, <οπότε αναμέναμε περισσότερο γενναία μέτρα
για την αποτροπή αυτής της ιδιαίτερα δυσμενούς εξέλιξης,
που θα οδηγήσει σε χιλιάδες
λουκέτα και απλειες θέσεων αΚατάρρευση
εσόδων από τον
πασχόλησηςν.
Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη έρευνα του IΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κα
ταγράφηκε ότι λόγω της υγειονομικής χρίσης κινδυν εύουν να
κλείσουν το επόμενο διάστημα 1
στις 7 επιχειρήσεις, εν μια με τριοπαθής εκτίμηση του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ έκανε λόγο για κίνδυνο
απλειας 250.000 θέσεων απασχόλησης
εάν δεν υιοθετηθούν τα κατάλληλα μέτρα
τουρισμό
Κατά 71% μειθηκαν τον Μάρτιο τα
έσοδα από τον τουρισμό.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της
Τραπέζης της Ελλάδος , τον Μάρτιο του
2020 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειθηκαν κατά 71,0% σε σύγκριση με τον αντί στοιχο μήνα του 2019. Και αυτό καθς η
εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφθηκε στις 411.000 ταξιδιτες, μειωμένη κατά 46,8 % σε σύγκριση με τον αντί στοιχο μήνα του 2019.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020,
η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειθηκε κατά 5,6% και διαμορφθηκε στο
1,8828 εκατ. ταξιδιτες , έναντι 1,936 εκατ. ταξιδιωτν την αντίστοι χη περίοδο του 2019.
κοινσεις της κυβέρνησης για τα νέα μέ τρα στήριξης της πραγματικής οικονομίας και ιδιαίτερα για την βιωσιμότητα
των μικρν και πολύ μικρν επιχειρήσε
ων . οπως σημεινει η ΓΣΕBEE σε αναΕντονη ανη συχία και σοβαρό προβληματισμό δηλνει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιν Βιοτεχνν Ε μπόρων Ελλάδος, ότι προκαλούν οι ανα
που θα αποτρέψουν αυτήν
την εξέλιξη.
Μεγάλη αβεβαιότητα για την ανάπτυξης της Κίνας
Δόγω Πανδημίας
Από τον Ιούνιο ο Μεγάλος Περίπατος
της Αθήνας
Ο πρωθυπουργός της Κίνας Λι Κετσιάνγκ γνωστο ποίησε σήμερα ότι η κυ
βέρνησή του δεν ορίζει , όπως γίνεται κάθε χρόνο από το 1990, ποσοστό-στόχο για
τον Qυθμό οικονομικής ανάπτυξης επί
του ΑΕΠ , λόγω της <μεγάλης αβεβαιότη
τας που εγείρει η πανδημία του κορονοtού όσον αφορά την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και το διεθνές εμπόριο .
Το Πεκίνο θέτει πάντως δευτερεύοντες
στόχους , όπως η διατήρη ση της ανεργίας
σε επίπεδο περί το 6% και του πληθωρι
σμού περίτο 3,5% για το τρέχον έτος.
Το ότι δεν ορίζουμε συγκεκριμένο στόχο για την οικονομική ανάπτυξη θα επιτρέψει σε όλους μας να επικεντρωθούμε
στην εξασφάλιση της σταθερότηταςν, εξήγησε ο Λι κατά την εναρκτήρια ομιλία του
στην ετήσια συνεδρίαση της Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης της Κίνας.
<Η χρα μας θα βρεθεί αντιμέτωπη με
ορισμένους παράγοντες που είναι δύσκολο να προβλεφθούν ν, λόγω ΛΑ 2
Με αργυρό
μετάλλιο στις
Γαλάζιες Σημαίες
η Ελλάδα
Ξεκινούν από τον επόμενο μήνα , στο κέντρο της Αθήνας , οι σταδιακές κυκλοφοριακές ουθμίσεις για τη δημιουργία του Μεγάλου Περιπάτου. Με τον Μεγάλο Περίπατο θα
απελευθερωθούν και αποδοθούν στους πολίτες και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας, επιπλέον 50 στρέμματα δη μοσίου χρου .
Επίσης, δίνεται προτεραιότητα στους πεζούς και ποδηλάτες, εν θα γίνει ταχύτερη η
κυχλοφορία των λεωφορείων στις λεωφορειολωρίδες . Σήμερα εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥA) για την επιβολή των σχετικν κυχλοφοριακν μέτρων και ρυθμίσεων . Σε πρτη φάση η σχετική παρέμβαση θα έχει πιλοτικό χαρακτήρα . πως αναφέρει
σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων , η πρτη φάση περιλαμβάνει μια σειρά ήπιων
και προσωρινν παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί , οι οποίες θα αξιολογούνται και θα
αναπροσαρμόζονται αν κριθεί απαραίτητο. Για τις υκλοφοριακές ρυθμί
σεις , σε κάθε μια από τις οδούς που αναφέρονται στην ΚΥΑ, θα υπάρχουν , ΣΛΑ
Δεύτερη κδύναμην παγκοσμίως σε Γα
λάζιες Σημαίες αναδείχθηκε, η Ελλάδα,
καθς 497 ελληνικές ακτές , δεκατέσσερις μαρίνες και έξι τουριστικά σκάφη
κέρδισαν φέτος το Διεθνές Βραβείο Ποιότητας.
Οπως ανακοίνω σε η Ελληνική Εταιρεία
Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικός
Χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος
<Γαλάζια Σημαίαν , στο σύνολο των 47 χωρν που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, η
Ελλάδα κατείχε το 13% των
συνολικν βραβευμένων α|3
ww. limoprasion.gr
κτν .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα