Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού Λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ
1δρυτές . Διευθυντές : Μκοnn A. Δούκος ( 1916-19521
Κστος Μ. Δούκος ( 1932-1970 ), Μικonλ K . Δούκας ( 1970-1997, Κστος Μ . Δούκος ( 1997-2007)
διοκτήτης εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής. Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Σάμος, Σάβρατο 23 Μαου 2020
& 1.00
Αρ. φυλou: 4227
Τουρισμός Σάμου:
Ακύρωσε και η TUI
Ολοταχς για καταστροφή ;
Επανεκκίνηση στην εστίαση
Τι ισχύει για τη Σάμο
ης Τ να οκpσι όno to npopoμματο nρος το νησίμος γα ος σγορές της
Η ondpoon tου Δnμοτικού Λιμενικού Τaμείου
Μια npη θεtκή tvέpγea , poς διευτόnuνon twν
εnoγytnματιν της εσταonς οφοp uη onό .
ζνες των ημνων τόμου , nueσγοpeίou , καpnep
στην unmpεσίο μέο 15.06, npotιμένου να κοτοθ .
Παράταση περιορισμού
κυκλοφορίας των μεταναστν
ζητούν δήμαρχος και σύλλογοι
των unopχόντων οpίwν τww κoτοτμότων Σίνοupo nεπουρνήσουν έξω. Οκ Μηaτούνoς δεν ξενό όμς Πυθσγορείοu και τον nερίrστο των επoκυτν, μος
για anoστοση 2 μέερων μεταξύ των τρareoν δεν
. Στην
διομίνοον στο ΚΥT ητάο δήμος Ανατολικής Εάμου, με nτολή του npoς τον | στόσεις ono ο.70 tως 1.70, 0cρούντοι σε ρτές Μnoμε με noMouς enaτημοτος anό το nuθo nu έτo annas δeν unρκ oκoμη τουριαμoς ον
nepπoες hογκές Το σημνoκό είνα oτι amote νopeo yot η opbo . του τουρομού του Ροpcίοu unopo npopnμο. Τοutopρονο εκppoο τν οιooNέa napotοση των μέτpων nepopοού της κυκλοφορίος μετονοτν ρou 0σύσει μετό κοι τς σατός
npoouno n outouο0 σε ουτή τη δύοκοησυγu Αναίοu πumά tδ κοι σπό όυ όo δενουν , η δοξίο του ότι με υw nopoδo των ημερν θο apoύν
δουθετηούν κonuς τpο no ο κpo μορουν νο 00 ήδη tiμοστε τοτε κστοστρέφουμs τν κoνυ του
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Στη Σάμο ο περιφερειάρχης
Κστας Μουτζούρης
Λευκές και μαύρες
λίστες
Δευτέρα 18 έως και tην Τετάρτη 20 Μou
Κοι να noυ έφτοσε η στηνμή να ονοξε ο τουρισμές
μεγοnος συγpωτομος μετανοστν των ουμάτων οοpoeίος με εηmnov
στο κέντρο κ nomς κα ος nopo - npoοunκό , κούς κοι τον nepopopό
η οστυνομίο και το ημενκό σμο
των μετονοστν στην ηpωτεύοuoο του
κι ενδeεής iheyγος όλων των ταδοωτν με tρυ
Eδen eίνα εξonnoυ η ανnouκύ τωv nohτν και
των nepoρστκν μέτρων nέpov της ρoίtn Η ουνiεa στ οh . 6
Μια αυθεντική μαρτυρία για το
θρύλο του καπλανιού της Σάμου
(Μαυρατζαίων)
ΜMΕ της Ιομου Η ουνίντευξη 660ne nepouoioκd και η αντηπτηon tης 00 tίvα δρατεήην είn . εroτήμονες novuς tουν tnφunoες να την
ετομότηο των νnον και τmν wnnoτmm tων ενδε.
του αντηερμεpεp tόμου κ Βoonm Πoνoupon Λμn oνοφέρ εν toei touumpvoτος nος τομοτηto wν νηoν κα την aurnύτηη tων ενδ του rpoίoτoμένου των Τενν Ympeoν της n.Ε 00 δ00ουν ουντομα amομέρaες) , στη οuω ομενων pουομάτων Μέp στημις 6εν έκεi οpo ανοξουν το ελmvκή σύνορα κατά το πρτο στόωο
Ιομου κ f Βoonsiou , toυ συμpούnoυ τou pop npoponn ων moov υκ ntρptριος με στo κonoθεί ο κατάnoγος uν upν για tς ooς 6ο
rnpn oroeομευοn των νηον nou oυν nhel με φημτοδoon της neppdρειος
Εμοστε υnέp tης onoμαφίνοως των μτοοστν
κοι του όμεοου λeoμστος των φισταμένν δο - Enμαντικά έργα στο ΕΣΠΑ
μν . Πρnan 6ομή στο Βoθu να κhsou , npέnει η
στmν eόoτοτε χpα .
Ατικ, tη Βόpea Ευpm (oως η repuονα και τmν
nopouoodξουμέ nepακάτω, γιa το κο Μουραtξoουc , όταν ηταν 105 ετν ουη τw upobo κ0ι tνου τα εu oουν οφεpό vtto να ετAστούν κοι to 300 (pγα tου tκντον κορωνού κοι εeinpenu vo onοδου το εton - oύ ηρoγpoμμτος ond tκ υpσtόμενες umpeoitς
κοnoνού συ 13-667 στουκ Μo γο τv oτιμετηo tou κoρωνoίού μ prματοδότon on
μα στην κυβέρνmon , δότι με το μέτρα nou έλoβe διοit tpn oνοφορά έκαvε οκ Μουτούρης στην ε
Τη μορτυρί μooeuoο γα nρon τόoερε νο έοuμ Atootες εnmox στην novnon μ tης no το κτpo nου 00 στεγοει το
εpd τον Οτpo toυ 090 στην p0 μο κο μοστο to νουμερo των 10 νεχpν Μοuoό nooo uου .
Εγu εo oμoprtoύενο ma to nou 00 npens o κοτά τη δρε της δομος του στονηot oυ τος στη tόμο, οo nonκ δεν φατα να μος
| τw ευpnc κon νo n Eο o κα συoou φοpek tou wnoύ κος και nontes
o Αο 5.Τ 014.| ono to MΜE, για τον τρono δaείοοης της κρίσης , Enntον ενημερθnε κα γo έματα του οpού φρημστας Η μόνη orovnones δ00eίoντοα στην
Κωνοτανονο odεuoν to errvδυνο Μουρατζωτν ιφύno 53) κο trν aνo
Ομς οι ουνinεος είνα ημγdλη oovoμκή κρίon Σύμου, το onoο ansoντo της oppοδτηός του

Τελευταία νέα από την εφημερίδα