Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΪΟΥ 2020
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧ ΟΥ ΦΛΩΡΙΝ ΑΙΩΝ
Τηλ.: 23850 22195
Fax: 23850 22288
Email: [email protected]
ΕΤΟΣ: 59ο
Αριθμός Φύλλου: 2872
Τιμή Φύλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Η.Σ. ΜΕΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Έπί τή Αποδόσει του Πάσχα
Πρός τον Ιερό Κλήρο,
τίς Μοναστικές Αδέλφότητες
και τον ευσεβή λαό
τής Μητροπολιτικής περιφερείας μας .
Αγατητοί μου ,
Είλοπός ό θεός καί Πατήρ του Κυρίυ ήμν Τηρού Χριστού
Αναρωτιάμαστε όμως έχει εξετοστεί η δυνατότητα λετουργίας
Όπως μας πληροφορεί με σχετική ανακοίνωση ο Δήμος
Φλρινας (δημοσιεύεται ακριβς από κάτω) είναι ειλημμένη του Α.ΗΣ. Μελίτης με φυσικό αέρο; Εχει εχπονηθεί κάποια
απόφαση η χρήση του φυσικού αερίου στην περοχή μας τόσο μελέτη που να καταλήγει αν είνα συμμέρουσα ή όχ η λειτουργία
ια Την τηλεθέρμανση όσο και για οικιακή χρήση, Στο ενημερω- του Α.ΗΣ Μελίτης με φυσικό αέριο δεδομένου στι η απόσταση
τκό σημείωμα, όπου Yίνεται αναφορά στο ιστορικό του έργου του από την BL.ΠΕ. είναι περίπου 5,5 χλμ; Με δεδομένο ότι ο
ης πλεθέρμανσης τονζοντας και τα πήματα που ανακύπτουν, αγωγός γα τν προμήθεια του φυσκού 0ερίoυ θα κατουκευοστεί
ιδιαπερα με την λύση της σύμβασης κατασκευής της τηλεθέρ - με συγκεκρμένη χάραξη η oπο δφoροηη για την πpoμθειa ό κατά το πολύ αυτου έλεος , άναγεννήσας ήμας είς έλπίaα
μανοης που είνα ενεργή Και βεβαι άμεσα τθετα w ερτιμα
σχετικα με Το κονδυλια Πoυ έχει μέχρ σήμερα καταβάλλει η αγωγού και στην αύξηση των ποσοτητων των εκσκαφν θεω- Πoκoς πειραεμοίς να τό δοκμιον υμν τής nίτεως πολυπμο .
Δ.ΕΥ.ΑΦ. στο πλαίσιο της δικής ης συμμετοχής στις δαπάνες του ρντας ότι η παροχή από τον σταθμό στον Περδίκα καλύπτει ερο, χρuρίου του anoλλιμένου διά πυρός δέ δοκιμαζομένου
έργου. Αλλά και με το ύψος των κονδυλίων Του θα αποιη θούν ως και αυτή την απαίτηση.
συμμετοχή του Δήμου (ή της Δ.Ε.Υ.Α,Φ) στο έργο για το φυ
σικό αέριο.
και του Α.ΗΣ. Μελίτης θα είναι στην διάμετρο και αντοχή του σαν δι αναστάσεως Χριστού εί δέον λυπηθέντες έν
εύρεθή είς έταινον καί τμήν καί δόξαν έν άποκαλύψει Τησου
Χριστου. (ΑΠέτρου 1,3-7) .
Αναφέρω έπίκopα τά δοξολογκά λόγιu του όγίου άποστάλου
Δεν γνωρίζουμε αν όλα αυτά έχουν εξεταστεί σε όλες τις
πολίτες , Δεν είναι μόν0 οι 40-50 θέσεις των εσΟγαζομεννw nou ετρου , σήμερα τούτην τήν έόρτιο μέρα . Η άναστάσιμη
πρωη φάση θα είναι δυνατή η παpοχή φυσικού οερίου εκτός θα στελεχωνουν το εργουτασιο, που εινα οημαντιΚες υτο Εύρισκόμαστε στήν έσχατη ήμέρα τής Αποδόσεως τής
από τον αυτικό ιστό της Φλρινος και στην Βιομπχανή Περαγή σημερνό οκονομικό περιβάλλον.
(B.ΠΕ ) , Και πολύ σωστά στε να είναι διαθέσιμο στις όποιες
βιομηχανίες και άλλες επιχειρήσεις δραστη μιοποιούνται σην την διαίτερη μέριμνα για την ασφάλεια στην περιοχή .
βιομπχανική nεριοχή.
έορτής της Αναστάσεως καί την γιορτάζουμε σάν νά είναι
Η εκατάσταη μας μονάδας στραπΤγικής σημασης επpαλλΕΙ Πρωτη ήμέρα της Αναστάσεως , nou παρήλθε έπεισοδιακ
πρiν άπό σαράντα μέρες . Έστω κ όπόμε. Νό τήν γιορτόσουμε
gάν να είναι ή Πρωτη μέρα , Αν καί ό χρόνος ποu φεύγε eν
έταναλαμβάνεται Απαξ έρχεται ς στιγμαίο παρόν καί άμέσως
Με ,τι ουτό συνεπαγετα .
Ο ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
10 ενεργεακο rpoλημη και η κλιμική αλλαγή είναι σήμερα την απατούμενη θερμκή ενέργεια γα Τν λεπουpια του ικτoοu μεναλειωη ημερα ολων των alνων , που την περάσαμε
ένα από ταπλέον σημαντικά θέματα ης παγκόσμμας κοινοτητας
Σήμερα η ηpoστοoία του Πεpβάλλοντος, η βάσμη ανάπυξη υποέργοu 5 Μετακευές ΔΕΗ το onoiο ήταν υποχρέωση της μείνη στήν ίστoiel Aέν Τmνέωρτάσαμε στους Μους μες!
και η κυκλική οικονομία, αποτελούν διαπιστωμένες αναγκαιότητες Δ.Ε.Η Α.Ε. και πλέον δεν υπάρχει περίτωση κατασκευής του .
και προτεραιότητες της &εθνούς κοινότητας . Η Ευρωnαϊκή
Ένωση έχει αναλόβει ένα πρωτοποφιακό ρόλο στην πpουπά εα όλων των υποεργων ης πραφς της ηυεpμανοης οpας καί τό πολύ έλεός του δέν συνερίστηκε όλους έμας τους
αμβλυναης ης κλίματικής αλλαγής σε nαγκooμιο επίnεδο και καθς και η έναρξη των διαδικασιον της τηλεθερμανσης άτειθείς uοής Του , άλλά άπλωσε παντοδύναμο χέρι καί μάς
έχει ασκήσει μεγάλη πίεση για ην υιοθέτηση συγκεκριμένων Μελίτης και προκυπτει η αναγκη αναυεηης 0υ Προγμαμ. άναγεννησε μέ την άνάσταο του Μονογενούς Yiου του . Ανοξν
και φλάδοξων στοχων , με το κλείσιμο των λιγνιτικν μονάδων ματισμού κα η αλλαγή των διαδικαnν για τη 8ερμανοη των ιa ο πυλες nou κρατούσαν φυλακιαμένο Πόνο αίνων! Ο
το 2038 και την ολοκληρωτική απανρακοποηση το 2050 .
Η εξαγγελία του πρωθυπουργού , κ . Κυριάκου Μητοτάκη,
αno το μημα του 0HE στη Νέα Υορκη για κλείσμο όλων των θέρμηναη ως ένα αnό τα σnuuδπότεα αγαθά Πoς τη νοχουα πι σ0αγην ρχθη Εφφιξαν τουτον οί όυχοντες του Αδου καί
λιγνιτικν μανάδων της χρας μας έως το 2028, η έyxριση του του δημου μας, με δεδομενες ς ouοκιMEς και ακpai Kp Χοστός λέγων τοίς έν δευμοίς, Εξέλθετε , καί τας έν σκότει .
νέου Εθνικου Σχεδίου για την Ενέργεια και το κλμα ( ΕΣΕΚ) τον συνθηχες και ης Ο0κας nου εω και χον υoατα τo Ανακαλύπτεσθε . (Σάβ έσπ ηλ.α ) . Επί τέλους , ήρθε ή ρυ.
Δεκέμβριο του 2019 για την παύση λειτουργίας του ΑΗΣ μας κοινωνία , σε σχεη με ομρους oημους, noυ ιEρεα ην υθήτε όλο ol δεμένοι καί βγέστε στό Φς όλοι οί έν σκότει!
Μελίτης το 2023 και το έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. (28/02/2020 ) φθηνή φιλοπεριβαλλοντική θερμική ενέργεια, προβηκαμε σε Πoς θa άκουστηκαν τά λόγια αυτά στους έν Αδη Πρό
για αδυναμία Παροχής θερμικής ενέγειας μετά το 2023 για
uς uμεδεμανσεις της Ποης της λωρνας και της Μελίτης, με υπουργκά κλιμάκια και εμπλεκάμενους φορείς για να είμαστε ου ΚΕκ0μημενους! 0 μεγαλΟπνο0 σχεδιο , το σχεδο
μετέτρεμε την μεταλιγητική επon, ano μία συήτηση nou aφορά σήμερα στην ευχάριστη θέση ανακοίνωσης της ελευσης του Ηνάσθημεν νάο Τμής- ΑΚοp 6 20) . Προφητεύθηκαν τά
το μέλλον σε μία τοχύτατα εξελισσόμενη πραγματικότητα φυτικου aεpoυ για Βερμανση και οιακη Χμιn 0ε Τpuωη φυση ηάντα στους πρό Χριστού aίdνες μέ λεπτομέρειες, Καί έτε.
δημιουργντας έντονο πραβληματισμό και ανησυχία , στην
δημοτική αρχή, για το μέλλον των παραπάνω έργων ,
Σύντομο ιστορκό Του έργου .
πλεθέρμανοη Φλρινας, ένα έpγο τεράστιας οιονομικής
σημασίας για τα νοικοκυριά μας , ξεκίνησε με μελέτη Που
έξόριστο άπό τους άγαπημένους Μaούς μας . Η φετνή μας
τηλεθέρμανσης και αίρει την σκοπιμότητα υλοποιησης του Ανοστασι σημαδεύηκε μέ μιά θλιβερή μοναδικότητα noυ θά
200λογεί 0 onoς anoστολος Πέτρος τόν θεό καί Πατέρα
κατοίκων τς noλης
Μeσα σε αυπό το διαμορούμενο νέο πλαίοιο , eεωρντας τη | ην αvοστασν διδους το γένει τν άνρπων, ς προβατον
έτηρθησαν πύλαι όδυνηρα . Είσελήλυθε ό Βασιλεύς της δόξης
μια σειρά nολύωρων αλλά και αnoτελεσματικν συναντήσεων
στον αστικό ιστό της noλης και την ΒΠΕ Ψλωρινας και DE έστηκαν τά πάντα έν χρόνψ μέ ήλεκτρονική ακρίβεα
δεύτερη φάση στις κοινότηπες του Δήμου Φλρινας .
συνέχεια στην σελίδα 3
συνέχεια στην σελίδα 2
ΕΙΣΒΟΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤON MΟΡΙΑ!
Μοριά με ισχυρή δυνομη Ρουμελιωτν και Μακεδόνων
Ψπό τους καπετάνους Χατζιχρή στο και Βάσο Μαυροβουντη Τις συχνές όσο και απρόβλεπτες προσχωρή.
| σεις των πολεμιστν στο κυβερνητικό στρατόπεδο
καθοδηγεί ουσιαστικά η πρτη δόση του δανείου
που έχει ειστράξει η κιβέρνηση και δαπανά για τον
εμφύλιο κατά των Ελλήνων , εν προρίζετα για τον
εθνικοαπελευθερωτικό αγνα κατά τν Τούρκων! 0
Ανδρέας Λόντος αναφέρει στις 27 Οκτωβρίου:
και δημοπράτησης ουνάφθηκε εργολαβική oύμβαση με ανάδοχο
κοινοπραξία το έτος 2014 με πpογραμματισμό να ολοκληρωθεί τρομερές συνέπειες στον Αγνα του '21. Eπuge .
μέσα στην προηγούμεενη προγραμματική περίοδο . Το έτος | λούμενοι από αυτους και την χρήση του ελληνικού
2017 ως έγο Phasng εντάχ ηκε στπο επιχειρηρακό Πρoγpαα στόλου εναντίον ελληνικν στοχων οι Τούρκοι
aΥnοδομές Μεταφορν , Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη καταστρέφουν τα Ψαρά και στις 22 Ιουνίου
2014-2020, σε συνέχεια του επιχειρησιακού προγράμματος1824 κυριεύουν το Παλαιόκαστρο . Από τους 7.000
2007-2014.
Το έργο οpοpά στην κατυσκευή δικτύου τηλεθέρμονυης nα την 25.000 πρόoουγες , nou είχαν κατοφίγει στο dnepτο
Τροφοδότηση του οκομου της nόλης της Φλωρινας με tεpμιη νησί εξοντθηκαν οι 15.000. θυσιάζοντα , επίσης
ενέργεια για την κάλυψη των αναγκων θερμανσης των κτριων εκατοντάδες Μακεδόνες πολεμιστές , που είχαν
τους χεμερινούς μήνες. Για την λειτουργία της αnaραίτηmη
τpούπόθεση είναι η θεμμκή ενέργεια να λαμβάνεται από εγκατ
στάσεις ανάκτησης θερμότητας από τον ΑΗΣ Μελίτης , να
μεταφέρεται με σύστημα υπογείων προμονωμένων αγωγν με Ταφοράς και στην συνέχεια να διανέμεται στους καταναλωτες στροφής ο Πρκρτοι της Τήνου έγραφαν προς την
με δίκτυο αγωνν διανοής εντος του εγκεχρμενου ρυμοτυμκού
σχεδίου τηςnόλης της Φλρινας .
ια την υλοποηση της Πραξης με τπΑΟ. " Αευερμανοη μας όσον και των άλλων Πλησίον νήσων είναι απmλmισμένοι και οι τους κυβερνητικούς στην Πόλη , αλλα ξαφνικα στρεψοναι
Φλρνας αρχικού προuπολογισμού 76.000.000 6 -nou μετά
την δημοπράτηση του πρτου υποέργου διαμορφθηκε στο
0ι εμφύλιοι πόλεμοι των Ελλήνων έχουν, φυπικά,
Ψαριανούς σκοτθηκαν οι 3.386 και από τους
σπεύσει να υπερασπισθούν το νησί . Επλήγη βαρύτατα ο ελληνικός στόλος που απέκλειε τις θαλάσσιες
επικονωνίες των 0θυμανων anό τη Μκρά Ασία προς
την επαναστατημένη Ελλάδα . Την επαμένη της κατα
τελείας ή κατά Πάθος προς ημάς δεν εχορηγήθησαν
τα προς εξακολούθησιν uς πολιοpκίος των Πατρν
Του Risou Μέpτζοu | μέου. Ο Γκούρας και ένδοξρι Pουμελιτες Πολέμnρχοι.
μέσαν. 0Γκούρας και ένδοξο Pμελιτες noλέμαρχο,
όπως ο Ν . Πανουργιάς , ο Γ. Δυοβουνιτης, ο Κίτσος
Ύδρα: "Το απευκταίον συμβάν τν Ψαρν μας κατήν τησεν εκ Ταβέλλας , κατοφθάνουν έξω από την Κόρνθο για να ενισχύσουν
τον μεγαλύτερνβαθμύν αθυμίας . Οι κάτοκαι τόσον της νήσου τα αντικιβερνητικά μοραικα στρατεύματα , που πολιορκούν
περισοότεροι αnepanooν ήδη να επιστρέψωαν εις την διάκρισν εναντίον τους "ευθύς ως ήκουσαν τον ήχον των λιρν του
και συμπάθειαν του Τυράννου.
0 Ψαμανός ναύαρχος Κωνσταντίνος Κανάρης, που σύντομα
θα πυρπολήσει η ναυαρχίδα του καπουδάν παo θα εξρμο- άρχυντα της Περισχής Ιωάνη Νοταρά και λεηλατούν όλη την
δανείουν.
Συλλαμβάνουν και στέλνουν σιδηροδέσμο στο Ναύπλιο τον
υπιέργα και υπτpεσιες
Σημερα είναι ουμβασιοΠoμενο και ε οaoοκαι κευης , λογηθεί σε ξένο: Η Πρoδοσία μας εδήγησε στην άβυσσο . Η Κορινθία nou οι κάτοικοί της έντρομο Φεύγοuν στα βουνά για
μονο το πρτο υποέργο με συμβατικό τίμημα 33433.0008 και
ομpωνα με τοεyακμένο χρονοδάγραμαη npοeeμ nερaωσης ουσιστια βουλευε ανμεσα μας, εν ο εχβρός μας πλήσαζε.
του είναι 30/09/2020.
0ς προς το φυσικό ανικείμενο έχει υλοnonθεί μέχρι αμερα πκτΟπεδο . Την κυβέρνηση. με Ποόεδρο τον Γ. Κουντουρω η , γειό κληpονόμο του . Τρακόσο άνδρες του Γκoupa λεηλατούν
η κατασκευή του 90% του αγωγού μετυφοράς και η κατασκευή
Των κτηριακων εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων διανομής. καευυνουν κυριως ο Αλεξανέρος Μαυροκορδάτος και ο
μεταφοράς και του λεβητοστασίου εφεpειας , ενω ηpoγpυμ Πετρόμπεης και προ πάντων οθ. Κολοκοτρνης που εν προ ματίζεται η έναρξη εργασιν του δικτίου διανομής εντός της
πόλης της Φλρνας, Ος προς το οικονομικό αντικείμενο έχει
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα περίπου το 25% της συμβατικής γιανναιους και με τους Πεμσσότερους αλλους Μοραίτες με 400 άνδρες τους διαφεύγουν και οχυρνονται σε οκτ
αξίας.
Η nρογραμματισμένη για το έτος 2023 διακοπη λειτουργίος wς Κ. ΑΤK οκτης τους , καίτει Μοραlτης, ο Πanaeέοonς
του AΠΣ Μελίτης στερεί ο ν πρόη "neθepμαναη Ολωρωοφ
να σωθούν . Λaφuραγωγούν τα αρχοντικά των Μοταμάδων και ο
Αουγκράτητο, όμως , οι αγωνιστές συνεχίζουν τον εμφύλιο αpαινές τους Γιάνης Γκούρας εξαναγκάζε τον Σωτήρη Μoταρά
τους και τον διευρύνουν. Οι εμπόλεμοι αλλάζουν συνεχς να υπογpάuε συμβάλαιο με το ono τον αναγνρισε oαν δήθεν
τα ρκαλα της Κορνίας και βασανίουν με ανήκουστες φρικαλεότητες τους κατούκους.
Δηλνονται το Αίνο κα τα Καλάβρυτα από όπου διαφεύγουν
Ιωάννης Κωλέττης. Την αντικυβερνητική δύναμη οδηγεί ο
κεμένω έχεισιμμαήσει με τους άστονδους Τοτικούς εθρούς του α άρχοντές τους Ανδρέας Ζαυμης και Ανδρέας Λόντος, οι onoio
άρχοντες , όπως ο Ανδρέας Λόντος , ο Ανδρέας Ζαίμης , ο r . πύpγους τους στην Κεμπινή Τους καταδικουν ο Γ. Κapαίσκάνης .
ο Πολύς Μακρυγάνης και άλλοι Ρουμελιτες .
Τον Οκτβριο 1824 ο Ιωάννης Κωλέττης εισβάλλει στον
Συνέχεια στην σελίδα 2