Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Μαrου
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7068
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Μείωση
50% στα
δημοτικά
Χωρίs Ψαλίδιν
ο υπολογισμός των νέων
επικουρικν
Βάσει του σχεδια - ήδη από το 2016, και
ανοίγει τον δρόμο για
τον υπολογισμό περί σμού του υπουργείου
Εργασίας, στις 2 Ιουνίου θα καταβληθούν
οινέες επικουρικές , με
Τη μείωση των δημοτικν τελν έως αυξήσεις που μεσο50% , στην περίπτωση
που δεν είναι δυνατή 99 ευρ , σε περίπου
η Παραχρηση πρό. 250.000 δικαιούχους.
σθετου χρου για τα
τραπεζοκαθίσματα
σεων που παραμένουν
εκκρεμείς ( από τις συνολικά περίπου 90.000
εκκρεμείς
στο ΕΤΕΑΕΠ) , Ερχεται
σε συνέχεια της σχετι
κής διάταξης nou περ.
λαμβάνεται .
πρόσφατη
στική μεταρρύθμιση
(νόμος 4670/2020) και
επικουρικές συντάξεις αφορά τους ασφαλι- αποδοχν που υποσταθμικά φθάνουν τα
αιτήσεις
Με βάση το σύστημα
της νοητής κεφαλαι .
καταστημάτων onoίησης και τον ίδιο
ασφαλι των
εστίασης , προβλέπει
τροπολογία που κατα τέθηκε στη Βουλή . Η
μείωση των τελν
συνέχεια στην 11
| αλγόριθμο που επε.
λέγη το 2016 θα υπολογίζονται
Αναλογιστικής Αρχής
και τους πίνακες της
επικουρικής Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής για το φύλο, την
ηλικία συνταξιοδότη.
τμήμα της σύνταξης σης , το προσδόκιμο
ζωής , τους πίνακες
τμήμα της σύνταξης χρόνο ασφάλισης από θνησιμότητας , τις συ.
1/1/2015 και εφεξής νολικές ετήσιες εισφο για το διάστημα από
την 1η Ιανουαρίου
σμένους σε δημόσιο βλήθηκαν σε εισφορές
και ιδιωτικό τομέα για
και εφεξής.
Υπουργική απόφαση
που υπέγραψε τις πφοηγούμενες ημέρες ο
αρμόδιος 'υπουργός
Εργασίας
Βρούτσης
την περίοδο ασφάλι- ασφάλισης.
σης από 1/1/2015 και
Αντιστοίχως ,
Επιστρέφεται
το 1/3
των χαμένων
ενοικίων στουs
ιδιοκτήτεs
Να σημειωθεί ότι το
noυ αντιστοιχεί στον
που αντιστοιχεί στον
διατηρεί χρόνο ασφάλισης έως
σταθερό τον τρόπο 31/12/2014 υπολογίζεται με βάση ποσοστό
Γιάννης
υπολογίζεται σύμφωνα
με τον νέο αλγόριθμο , ασφαλισμένου , τα έτη
συσσρευσης εισφοαναπλήρωσης 0,45% Φνεται με βάση τις ρν , το μέσο πλήθος
όπως αυτός διαμορυπολογισμού της νέας
επικουρικής σύνταξης,
όπως είχε καθοριστεί επί των συντάξιμων
ράντες της Εθνικής
συνέχεια στην 10
ΟΑΕΔ: Ενισχύεται
"Ο ιδιοκτήτης, από
όποιο ακίνητο έχασε
ενοίκιο, υπολογίζουμε
πόσα χρήματα χάθηκαν και επιστρέφουμε
το 18 είπε ο υφυπουργός Οικονομικν
Θεόδωρος Σκυλακάκης . Παράλληλα ανα
φέρθηκε στο πακέτο
μέτρων που ανακοι
νθηκε χτες το απόγευμα από τον
το Πρόγραμμα
επιταγν
επανένταξns
στην αγορά
εργασίαs
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9