Next

Πρωτοσέλιδο Εθνικός Κήρυξ:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
News 05/22/20

ab
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020/ Friday, May 22, 2020

1915-2020

NATIONAL HERALD VOL. 106 No.34633 GREEK-AMERICAN DAILY

www.ekirikas.com

1915-2020

NY, NJ, PA, MA, CT $1.25

Στα 38,6 εκατ. αυξήθηκε ο αριθμός των ανέργων
Δεν συνυπολογίζονται
χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι

ThanaSSiS STavrakiS/ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

Εργασίες καθαριότητας σε ψαροταβέρνα του Πειραιά εν όψει του ανοίγματος των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, την προσεχή Δευτέρα, που σηματοδοτεί και το πρώτο βήμα για το σταδιακό άνοιγμα του τουρισμού στην Ελλάδα.

Πέθανε στα 90 του
ο Ευριπίδης Κόντος
Τουανταποκριτήμας
Σταύρου Μαρμαρινού
ΤΑΜΠΑ. ΦΛΟΡΙΔΑ. Πέθανετο
απόγευματηςΤετάρτης20Μαϊου, σε ηλικία 90 χρόνων, στη
Φλόριδα, ο αυτοδημιούργητος
επιχειρηματίας και ιδρυτής της
μεγάλης εταιρίας παρασκευής
καιδιανομήςελληνικώνκαιμεσογειακώντροφίμωνμεέδρατη
Ν. Ιερσέη, «Kontos Foods»,
Eυριπίδης Κόντος, ο οποίος τα
τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε
προβλήματα υγείας, εξ αιτίας,
κυρίως,τηςκαρδιάςτου.
OΕυριπίδηςΚόντοςείχεμεταφερθείτοβράδυτουΣαββά-

του σε πολυτελές και έμπειρο
ίδρυμα του Τάρπον Σπρινγκς,
ενώ προηγουμένως νοσηλευόταν για μια εβδομάδα περίπου
σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με
ορισμένεςπληροφορίες,υπήρχε
ησκέψηαπόταπαιδιάτου,εάν
το επέτρεπε η κατάστασή του,
να μεταφερθεί με ιδιωτικό αεροπλάνοστηΝέαΙερσέη,γιανα
βρίσκεται κοντά τους, μαζί με
τησύζυγότου,Ευαγγελία.
Τονπροηγούμενοκαιρό,άλλοτεπαρέμενεστοσπίτιτουστο
Νιου Πορτ Ρίτσι, όπου είχε τη
δέουσα περιποίηση και άλλοτε
Συνέχεια στη σελίδα 5

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («WSJ»). Πάνω
από 2,4 εκατομμύρια άτομα
υπέβαλαναιτήσειςγιαεπιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ στο τελευταίο κύμα απολύσεων της
περασμένης εβδομάδας από το
ιικόξέσπασμαπουπυροδότησε
εκτεταμένες διακοπές λειτουργίαςτωνεπιχειρήσεωνπριναπό
δύο μήνες και έστειλε την Οικονομία σε μια βαθιά ύφεση.
Περίπου38,6εκατομμύριαάνθρωποι έχουν υποβάλει αιτήσεις,αφούοκορωνοϊόςέκλεισε
επιχειρήσειςκαισυρρίκνωσετο
εργατικόδυναμικότους,ανέφερε το υπουργείο Εργασίας την
Πέμπτη.
Επίσης,ανακοινώθηκεότιοι
υπάρχουσεςπωλήσειςκατοικιών
στιςΗΠΑμειώθηκαν17,8%τον
Απρίλιο.
Ωστόσο,αξίζεινασημειωθεί
ότι σε αυτά τα εκατομμύρια
ανέργων δεν περιλαμβάνονται
εκατοντάδεςχιλιάδεςαυτοαπασχολούμενοικαιόσοιασχολούνται με συναυλίες και παραστάσεις,πουόμωςλαμβάνουνεπιδόματαανεργίαςγιαπρώτηφοράμέσωενόςπροσωρινούπρογράμματοςπουσχετίζεταιμετον
κορωνοϊό.Ηπαράλειψητωναυτοαπασχολούμενωνσημαίνειότι
οπραγματικόςαριθμόςτωνεργαζομένωνπουαναζητούναξιώ-

Χωρίς τεστ και καραντίνα οι τουρίστες
ΑΘΗΝΑ. (ΓραφείοΕθνικούΚήρυκα).Τοσχέδιογιατησταδιακήέναρξητουτουρισμού,αλλά
καιταμέτραπουθατηρηθούν
για την υγειονομική ασφάλεια
όλων,παρουσιάστηκαναργάτο
απόγευματηςΤετάρτης,αμέσως
μετάτοπέραςτουδιαγγέλματος
του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη.
Ετσι,λοιπόν,βάσειτωνόσων
ανακοινώθηκαν η έναρξη του
εσωτερικού τουρισμού για την
Ελλάδα θα γίνει την προσεχή
εβδομάδα, 29 Μαϊου με το
άνοιγμα των κάμπινγκ και των
ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας. Τα υπόλοιπα καταλύματα
θαανοίξουνστις15Ιουνίου.
Ο τουρισμός εξωτερικού θα

αρχίσειαπότις15Ιουνίου,οπότεθααπελευθερωθείηείσοδος
επισκεπτώναπόπερίπου20χώρες. Θα αφορά επισκέπτες με
καλά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, ενώ θα αξιολογούνται
καικριτήριαόπως:Οδικήπρόσβαση,Μεσαίαςαπόστασηςαεροπορικώς, Ομογενειακές κοινότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες
πουμετέδωσεο«Σκάι»,οιπρώτεςχώρεςπουθαστείλουνεπισκέπτες στην Ελλάδα είναι οι
εξής:Κύπρος,Ισραήλ,Κίνα,Ιαπωνία, Αυστραλία, Νορβηγία,
Δανία,Αυστρία,Βουλγαρία,Σερβία,Ρουμανία,Αλβανία,Βόρεια
Μακεδονία, Βοσνία, Κροατία,
Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβακία

καιΤσεχία.
Εναδεύτεροκύμαχωρώνθα
προστεθεί την 1η Ιουλίου, από
το οποίο θα εξαιρεθούν μόνο
χώρεςμεαρνητικάεπιδημιολογικάχαρακτηριστικά.Ησταδιακήάρσητωνυπόλοιπωνεξαιρέσεωνορίστηκεγιατις15Ιουλίου.
Μετά και τις προχθεσινές
ανακοινώσειςγιατηνεπανεκκίνησητουτουρισμού,τοεναπομείναν -μείζον- ζήτημα για τον
κλάδο είναι το θέμα των υγειονομικώνπρωτοκόλλων,γιατα
οποία, κατά τις πληροφορίες,
πραγματοποιούνται συνεχείς
διαβουλεύσειςκαισυσκέψειςμε
Συνέχεια στη σελίδα 7

Περί του τρόπου της Θείας Κοινωνίας
Ανάλυση
Του Θεοδώρου Καλμούκου

EyΓΕΝΙκη ΠΑΡΑχωΡηΣη τηΣ ΟΙκΟΓΕΝΕΙΑΣ

O Ευριπίδης Κόντος στο προσωπικό του γραφείο στο σπίτι
του στη Φλόριδα. Είναι γεμάτο βιβλία, αλλά και εικόνες.

Ηαναπάντεχηεπιδημίατου
κορωνοϊού,ηοποίααποδείχθηκε λοιμική και θανατηφόρα,
βρήκετηνανθρωπότητασχεδόν
παντού απροετοίμαστη, αν και
πανθομολογείταιπωςανσεκάποιες ανεπτυγμένες χώρες
υπήρχαν πολιτικές ηγεσίες με
πληροφόρηση, διορατικότητα
καισύνεσηπουναείχανδράσει
έγκαιραοιαριθμοίτωνθανάτων
θα ήταν αναμφίβολα μικρότεροι.
Ο αδυσώπητος κορωνοϊός
λοιπόνήτανφυσικόναβρεικαι
τηνΕκκλησίαμαςανέτοιμη.Και
βέβαια ήταν αναγκαίο το κλεί-

σιμοτωνναώνόχιμόνοεπειδή
έτσιυποχρέωσανοινόμοικαιοι
κανονισμοίτουομοσπονδιακού
κράτουςκαιτωντοπικώναυτοδιοικήσεωντωνκατάτόπουςπολιτειών και πόλεων, αλλά και
απόαγάπη,φιλανθρωπίακαιφιλαδελφίαέναντιτωνσυνανθρώπωνμας,αφούοιόςείναιτόσο
ύπουλος και ύπουλα μεταδιδόμενος.
Τοζώπυροερώτημαείναιπόσοέτοιμεςείναιοιενορίεςμας
ανάτιςΗνωμένεςΠολιτείεςνα
επαναλειτουργήσουν με το
άνοιγματωνναών,όχιμόνοαπό
απόψεως πρακτικής συνάθροισηςστοναόμεταπροβλεπόμενα και επιβαλλόμενα μέτρα.
Συγκεκριμένα,τουμικρούαριθ-

μού των εκκλησιαζομένων με
μάσκες,γάντια,αντισηπτικάκαι
τασυναφή,αλλάμετοπολύβασικόκαιουσιώδεςθέματηςΘείας Κοινωνίας με τη χρήση του
κοινού κοχλιαρίου ή λαβίδας
όπως συνηθίσαμε να λέμε, αν
καιηλαβίδαήτανκαιείναιάλλο
πράγμα.
Σεαρκετέςσυνεντεύξειςμου
μεπολλούςιεράρχεςκαιθεολόγουςέθεσακαιθέτωτοερώτημα
τουτρόπουτηςΘείαςΜεταλήψεως.Προσοχήεδώ,ολόγοςόχι
γιατηΘείαΚοινωνίααφ’αυτή
καθ’ αυτή, αλλά για τον τρόπο
μετάδοσής της διά του κοινού
κοχλιαρίου.Κιηερώτησηαυτή
Συνέχεια στη σελίδα 4

Τέλος εποχής για τον Ελληνα
Δήμαρχο του Κλιαργουότερ
ΚΛΙΑΡΓΟΥΟΤΕΡ. Τέλος στην
πεντηκονταετή σταδιοδρομία
τουστακοινάφαίνεταιπωςέβα-

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Πέμπτη 21 Μαΐου 2020
€1
$ Καναδά

$1.09
$0.72
ΚΑΙΡΟΣ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Αίθριος 48-63
ΑΥΡΙO: Αστατος 53-68
ΑΘΗΝΑ: 55-75
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 82-95

1-888-547-9527
1-718-784-5255

λε οριστικά και αμετάκλητα ο
πρώηνδήμαρχοςΚλιαργουότερ,
Γιώργος Κρητικός (George
Cretekos),ηθητείατουοποίου
στονδημαρχιακόθώκοολοκληρώθηκεστις12Απριλίου.
Οκ.Κρητικός,γιατονοποίο
είχεδημοσιεύσειεκτενέςαφιέρωμαστονΑπρίλιοηεφημερίδα
«Tampa Bay Times»(TBT) υπηρέτησε την ευρύτερη περιοχή
τουΠινέλαςσεδιάφορεςθέσεις,
ενώμετονΔήμοτουΚλιαργουότερ ασχολήθηκε συνολικά 13
χρόνια,πέντεωςμέλοςτουΔημοτικού Συμβουλίου και οκτώ
ωςΔήμαρχος.
ΟΓιώργοςΚρητικόςείναιένα
από τα πολλά παιδιά Ελλήνων
μεταναστών του Τάρπον
Σπρινγκς,οιοποίοιέδωσανστη
γνωστή γραφική περιοχή της
Φλόριδαςταχαρακτηριστικάτου
«ελληνικού χωριού» εδώ και
πολλέςγενιές.Σύμφωναμερεπορτάζτου«TBT»ητοπικήκοινωνία εξακολουθούσε να τον
αποκαλεί«Georgie»ενώτονιζό-

ΓΕΝΙκEΣ ΠληΡΟφΟΡiΕΣ

[email protected]

Συνέχεια στη σελίδα 4

STEvEn SEnnE/ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

Δήλωσαν ενοχή για το σκάνδαλο δωροδοκίας κολεγίου
Η ηθοποιός Λόρι Λόγλιν (Lori Loughlin), με τον σύζυγό της, σχεδιαστή ενδυμάτων Μάσιμο
Τζιανούλι (Mossimo Giannulli), αποχώρησαν από το γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα Βοστώνης, έχοντας δηλώσει ένοχοι για κατηγορίες δωροδοκίας του Πανεπιστημίου
της Ν. Καλιφόρνιας για να γίνουν τα δύο παιδιά τους δεκτά. Η συμφωνία προβλέπει δύο
μήνες φυλακή για την Λόρι και πέντε μήνες φυλακή για τον σύζυγό της.

ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ/Evan vucci

Ο Τραμπ συζήτησε για Οικονομία με τους κυβερνήτες Αρκανσο και Κάνσας.
σεις ήταν υψηλότερος από την
έναρξητουομοσπονδιακούπρογράμματοςπουονομάζεταιβοήθειαπανδημίαςγιατηνανεργία,
πουεγκρίθηκεστατέληΜαρτίου.
«Τοπρόγραμμαβοήθειαςγια
τηνανεργίατηςπανδημίαςμας
δίνει μια εικόνα σε ένα τμήμα
του εργατικού δυναμικού που
Συνέχεια στη σελίδα 8

Στοίχισε
ακριβά η
καθυστέρηση
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. («ΝΥΤ»). Εάν οι
ΗνωμένεςΠολιτείεςείχαναρχίσειναεπιβάλλουνμέτρακοινωνικής αποστασιοποίησης μια
εβδομάδανωρίτερααπόό,τιτον
Μάρτιο,περίπου36.000λιγότεραάτομαθαείχανπεθάνειστο
ξέσπασματουκορωνοϊού,σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις των
μοντέλωννόσουτουΠανεπιστημίουΚολούμπια.
Και αν η χώρα είχε αρχίσει
να κλειδώνει τις πόλεις και να
περιορίζειτηνκοινωνικήεπαφή
την1ηΜαρτίου,δύοεβδομάδες
νωρίτερααπόό,τιοιπερισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να μένουν στο σπίτι τους, η συντριπτικήπλειονότητατωνθανάτων
του Εθνους -περίπου 83%- θα
είχαναποφευχθεί,εκτίμησανοι
ερευνητές.
Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, περίπου 54.000 λιγότεροι
άνθρωποιθαείχανπεθάνειμέχριτιςαρχέςΜαΐου.
Τοτεράστιοκόστοςτηςαναμονήςγιαανάληψηδράσηςαντικατοπτρίζει τη δυναμική της
αφύπνισης που ξέσπασε στις
αμερικανικέςπόλειςστιςαρχές
Μαρτίου.ΑκόμηκαιμικρέςδιαΣυνέχεια στη σελίδα 8

Καθαρισμός
και φύλαξη
της μάσκας
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («ΑΡ»).Οιυφασμάτινεςμάσκεςπουφοριούνται
κατάτηδιάρκειατηςπανδημίας
του κορωνοϊού πρέπει να πλένονταιτακτικά,σύμφωναμετα
ΚέντραΕλέγχουκαιΠρόληψης
Νοσημάτων(CentersforDisease
ControlandPrevention–CDC)
τωνΗΠΑ.
Οιειδικοίτηςδημόσιαςυγείαςσυνιστούνναφοράτεμάσκα
από βαμβακερό ύφασμα, όπως
μπλουζάκια,ήκασκόλκαιμαντήλι,ότανβρίσκεστεέξωκαιδεν
μπορείτεναδιατηρήσετεκοινωνικές αποστάσεις από τους άλλους.
Το κάλυμμα πρέπει να πλένεταικαθημερινάμετάτηχρήση, λέει η Πένι Γουάτς (Penni
Watts), επίκουρη καθηγήτρια
στοΠανεπιστήμιοτηςΑλαμπάμαστηΣχολήΝοσηλευτικήςτου
Μπέρμιγχαμ.
Είναικαλύτερονακαθαρίσετε τη μάσκα σας σε πλυντήριο
ρούχωνήμεσαπούνικαιζεστό
νερό. Η μάσκα πρέπει να στεγνώσει εντελώς. Στεγνώστε τη
σεζεστόστεγνωτήριο,εάνείναι
δυνατόν(σ.σ.στηνΕλλάδασυνιστάταικαιτοκαλόσιδέρωμα
Συνέχεια στη σελίδα 8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα