Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
DN3δδ ID 1oQx3V ούΔ
ΑΔΙ ΜΗΦΞ ΑIΚΗ ΞΜΗ ΗΤΗΤΑΑΞΞΜΑ
νωτε νωiοτυ3A3T νωτ Πoοδίπ3 ng37δ0!3x n νUoοIνυο ο13οUsξpοg το 10
οτ03θ0x οr
ν 3 νωνέηωεu
νωοκ νωτοn(χονιο ν3r
-ing Joioνοg0x υor νsnev
p0nτoigοθ0ν νrη οgn
30 νωαχ νωνουυοτοδοqrx
ohog και φρbon uyεκtboρο- οιόv3 10 νωρx νωνέυuor
-g0n Δυοr νω03qnnY νχ
-in3 23TDέχινns p1 2or3φ οuοo νοr ολό 30 Πφόnο bxΤο Δ31ND 23νεuus8og8 ΤΡΑ 34 νωνίgοu ,νrχD 21300380080
nφόNο bNTοιουοτ δι0NΡsνigou -Dvο νφοο νχιτοιqυοτ JDΝ
όληψυ οτ 1D νωτόδυ orητόιon -3φιgs Πn 075φιon DN 3Mnθ υon νςωx νωr ολονύο οr3
nχινn3 νaτ ono νOχηθνιοΝ
ioτUD ωπό ΔΑΝ νγg3ν3
JD Quovsυουολ puoTο νοg
οιgπτign oT 34 pDνo3 0φοοιό -3DN3 mo5r νn pονούνοιΔ -3uus8ο0a νκιλονυο νωr Χει
νηn ήvi3)γυ IDN DITOqυBDx -DUυοgγogn uoT ποnίonολu oir -n nνθειΔ Η νωτχο νων Η φ0υ DQx ηΤο oioun o)b
poisyY poόμnΔ n7 oioτοOn 235όλογ p0υ Dx ητo 20 e98E 20τέφ 30U380g8 ήnogr
1O νυοοίτουυx ο8 23iouno -iqor S8 1ON 23viqou 1P3TXD23q Γλ 30 0034)νο ρuίμοo
νπnφοξε
ον οi030nnu n 3ro ντυο
υon νοon νωr ήφoqτοn3
pΠ03θono υoqx ύονιαωο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα