Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρi
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΘΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΕΝΟΣ ΠΡΟΑΝΑΠΕΛΘΕΝΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
είδηon , επi ένα τουλάo . αυτοκίνητο για να γίνa
οκαnoς της δη- στον δίμπνο , ακόμη και oλόκληρο σενόριο γα
μοσιογραφίας μέχφ χοες βομβαροίζο - σγtheς eniθετικν οκυ Χρήστος ηαο . νταν στην κυριολεξίa n hv .
σαλopς ehεγ ότι είo κoνή ywμη της nonnς
ση δεν είναι όταν ένα ano aλAenόληa δημο - καρονυνα νo τον φοβο του
σκυn όογκσε όνορω - σεύματα για επmθέσεις Μpωνοου κα υν oiα
no , aλnd όταν ένας άν οδέσnoτν, δογματα,
κύρο , ίoυς και το μόνο
νοσοκομεία, nponημο ων κατοίκων
Ανοστρέφοντας εντε . τpόμος στην ηρέμεζα . αυτς υκ noκ α u
λς ουτή τν npon και ρκούσε ένα ναύγσμα αδέonoτα
βοσική αρχή του τι είνα σε κάnοο μηχανάκι η
"Η ΑΜΙΣΟΣ" τίμησε
Την 101" Επέτειο Γενοκτονίας
του Ποντιακού Ελληνισμού
Χαοτική η διαφορά
της Νέας Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ
Αριθμητική και Πooτική Πολιπική υπεροχή της Κυθέρνησης
Με μια Λrτή tελετή ο ΕξωpοΧοοτική η διαφορά tης Μέος Φ
Δημοκρατίας ano τον EΡΙΖΑ τους
| τελευτοίους δύο μήνες , καθς
στην τελευτοία δημοοκόηηon της
|MRB to υβερνν κόμμα συγκε
| ντρνει τα δηλάσια noooστά ano
| το δεύτερο , δηλaδή τον ΣΥΡΙΖΑ
νος Ν. Εομψούντος . Η ΜΙΣΟΣ
τίμησε την 101η cntτειο τις
rενοκτονίας του nοντακού Εn20,3%
5% 4,3 3.96 3%
της Ν. Σαμφούντος την Τρίτn
το anoyεuμα .
Πως φθάσαμε στην ίδρυση
του ειδησεογραφικού "Πρακτορείου Αθηνν
b ρατορείο Βορέεάνον και ο Απνιος Σερανόποδις
Kαiv tον ΣΥΡΙΖΑ
και τον ίδιο τον Α.
nounou Puonou .
τv κατά άΜους
δεκαετίες του 19ου με την εισαγωγή των
αινα είνoι ανομφοβή . unndpικν εκτυηuτ
τητα μία εno σημα - κν μηχανημάτων , οι
ντικού μετασχηματι . nρoonόθειες οργάνωσμού του ελληνικού σης των δημοσιογρ Τύnou και ης δημό - φων , ο ουνδικαλιστι
οιος επικονωνίος . Είναι κές οργανσεις των
συτή η ηερίoδος nou Tunογράφων και οι
Λάnouος στην ομ
Aία του στη Βουλή
εμφονζοντα nρ - nροσnάeειες 1δρυoης
τες ημερήσες εφημε . tνός
plδες , το ηρτo nρa nρακτορείου διε0νν
κτορείο διανομής εφn - 05ήσεων .
Σάυηυ Μιωνή καtό την ουνάντηoή τους στο
Μέγορo Μaδίμου εν όφησε και αχμές για
την στόoη nou κρότησε ο Νίκος nannός Ο
Υπ' οριeμν ένα μετά τον AA Toinpa .
|Γράφει ο Αντνης Σκαμνάκης. μερίδων , οι εneνδύσεις