Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Καλωσορίζει ο Ρέγκλινγκ τη γαλλογερμανική πρόταση
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ5728 Πέμππη 21.05.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Βως 30
Σεπτεμβρίου
το όριο των
e50 για τις
ανέπαφες
συναλλαγές
> Τελ
>>> Τελ.
Συνταγματική η απόφαση για τον Οργανι σμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Διαχειρίσιμο θα είναι το πρόβλημα των νέων κόκκινων δανείων
Η Ελληνική Ένωση Τρα
πεζν ενημερνει του
συναλλασσόμενους για την
παράταση εφαρμογής της
αύξησης του ορίου των ανέ
παφων συναλλαγν με κάρτες πληρωμν χωρίς τη
χρήση PIΝ.
Σε συνέχεια της από 26
Μaρτίου 2020 Ανακοίνωσης
της Ελληνικής Ένωσης Tραπεζν , οι τράπεζες μέλη της
ΕET, πιστές στη δέσμευση
διαρκούς συνδρομής τους
στον περιορισμό των επισην αγ
πτσεων
του κορωνοϊού
( Covid-19 στη δημόσια
υγεία και τη συναλλκτική
πρακτική, θα διατηρήσουν ΜΕΑTη ELA:
έως την Τετάρτη, 30 Σεπτεμ
βοίου 2020 το 6ριο των ανέπαφων (contactless ) συναλλαγν καρτν χωρίς τη
χρήση PΙΝ στο ύψος των 50
ευρ .
ηετιχειοηματική χωροθεσία
Το συγκ εκριμένο μέτρο
είναι προσωρινό και με τα
μέχρι σήμερα δεδομένα
εφαρμογής του, eπό την 30ή
Μαρτίου 2020 οπότε και
υιοθετήθημε, η ανταπόνκριση
του συναλλακτικού κοινού
Συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλον - θέματα για τηην διαχρονική χωροταξική
τος και Ενέργειας κ. Κοστή Χατζηδάκη υποδομή της χρας (και με διεθνείς αναπραγματοποίησε ο πρόεδρος της ΚΕΕ
μαι του ΒEΑ . Κ Μίγαος nα του
παρέδωσε έρευνα-μελέη με αντικείμε
νο την <Ετιχειρηματική Χωροθεσία και
Χρήσεις Γηgν.
φορές και συγρίσεις ) , τόσο στο θεωρητικό όσο και κυρίως στο θεσμικό και
νομοθετικό επίπεδο , με εστίαση στις
τελευταίες πέντε δεκαετίες.
υπήρξε σχεδόν καθολική ,
ελαχιστοποιντας σημαντι
μα τη φυσική επαφή των
κατόχων καρτν με
πληκτρολόγιο του ΡOS
Είδικότερα εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν άα τα προβλήματα και ο
συγκρούσεις , ο ασάφειες και
ελλείψεις, που διαχρονικά διατιστνονται στο δίκαιο για τις χρήσεις γης, ότως
αυτά αποτιπνονται κατά την εφαρμογή
τους στην αδειοδοτική διαδικασία για
την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσε ων.
Οι δυαλειτουργίες της Διοίκησης σχετι
κά με τις δυσχέρειες που έχουν καταγραφεί για την αδειοδότηση τον Επιχειρ
Σχεδίου , εστιασμένου στην περιβαλλον- ηματικν Πάρκων και την oργανωμένη
χωροθέτηση των επιχειρήσεων, όπας και
η ανάνση υποδεγμάτων ευκαιριακής
νομοθέτησης για την επ υση προβλημάτον , ελλείψει μίας γενικής και γενναιό
δορης οριζόντιας νομοθεσίας, αποτέλε
σαν ειδικά κεφάλαια της μελέτης.
Αναλυτικά:
Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες εργοδότες του ιδιοτικού τομέα που προσλαμβάνουν επιδοτούμενους ανέργους
με <επιταγές επανένταξης σε θέσεις πλήρους απασχό
Όπως τόνισε ο κ . Μίχαλος στον υποuργό , οι προτάσεις που καταθέτει η επι μελητηριακή καινότητα δίνουν λύσεις
στα μεγάα προβλήματα που διαγρονικά
διαπιστνονται στη χωροθέτηση-εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρή
σεων, ως απόρροια ενός ελλιπούς και
ανολοκλήρωτου Εθνικού Χωροταξικού
Όλες οι συναλλαγές , ανεξαρτήτως ποσού, πραγματοποιούνται ανέπαφα , χωρίς
να είναι απαραίτητη η παρά
δοση της κάρτας πληρωμν
στον εκάστοτε υπάληλο του
καταστήματος που διενεργείται η συναλλαγή. Για
συναλλαγές πέραν
ποσού των 50 ευρ θα
συνεχίσει να ζητείται από
τον κάτοχο της κάρτας η
πληκτρολόγηση του PIN του
στο ΡOS.
ησης.
ησης του Οργανισμού , με
σκοπό την προθηση της
Σημαντικές βελτισεις και
ενισχύσεις του προγράμματος κεπιταγής επανένταξης απασχόλησης μέσω της
στην αγορά εργασίας αποφάσισε σήμερα το Δ.Σ. του
ΟΑΕΔ , στο πλαίσιο της
συνεχούς αξιολόγησης και
αναβάθμισης των
ητικν πολιτικν απασχόλμετατροπής της επιδότησης
της ανεργίας σε επιδότηση
της εργασίας , σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση.
τική προστασία αλά και στην επιχειρ
ηματική χωροθεσία.
Αναλντικότερα, ο κ. Μίχαλος ανέφερε:
<Στο πλαίαο αυτής της μελέτης ερευ
νήθηκαν , καεγράψησαν, αξιολογήθηκαν και τεκμηριθημαν σημαντικά
ενεργΤΕΛ.
Created by Universal Document Converter