Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Μαΐου
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 706
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Μείωση
Φορολογική
δήλωση
του ΦΠΑ
στην εστίαση
-Τα μυστικά για να γλιτσετε το τεκμήριο κατοικίαs
Η ηλεκτρονική πλατστήριξης της οικονομίας με
φόρων σε δύο δόσεις
ετοιμάζει η κυβέρ.
νηση εν μέσω της κρί- είναι λίγοι αυτοί που
σης του κορονοϊού .
Σύμφωνα με την
εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ οι πρτες στοχευμέ .
νες μεισεις φόρων
στις οποίες περιλαμβάνεται κι η μείωση
συνέχεια στην 11
κίας θα είναι για οριΝέο πακέτο μέτρων φόρμα για τη υποβολή σμένους πο τσου χτερό γιατί για πρτη
φορά θα υπολογιστεί
με βάση τις τιμές
ζνης που καθορίστη.
καν τον Ιούνιο του
2018 και ενεργοπο πίδαν και φορολογούν- ήθηκαν την 1η Ιανουα
των φετινν φορολογικν δηλσεων έχει
ήδη ανοίξει και αξίζει
να αναφερθεί πως δεν
μείωση
απιάνονται στην τσιμται για μεγαλύτερο
εισόδημα από το πφαγ.ματικό τους , καθς
κατοικούν , σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη ή
δωρεά Παραχωρού.
μενη κατοικία .
Σε κάθε περίπτωση , η
κατοικία στη οποία διαμένετε αποτελεί τεκ.
ρίου 2019.
Πολλοί θα δουν τα
τεκμήρια για την κατοικία ή τις κατοικίες
τους να είναι αυξη.
μένα κατά 40% λόγω
των υψηλότερων αντι
κειμενικν αξιν που
ισχύουν σήμερα.
φορολογικής δήλωσης εύθυνσης της κύριας
κατοικίας. Θα εμφανιστεί ένας πίνακας ,
στον οποίο δίνεται η
δυνατότητα επιλογής
οποίο μισθωμένη ή δωρεάν πρέπει να γνωρίζουν εμφάνισης είτε τη
περσινής εικόνας της
δήλωσης του Ε1 είτε
της εικόνας του E .
Επλέξτε μια από τις
του 2020,
Γιa τη συμηλήρωση
του πίνακα αυτού οι
ΟΑΕΔ:
Τελευταίes μήριο
μέρες
υποβολήs ρίσκεται
ΙΒAΝ για τα
400 ευρ Εnίδομα 534 ευρ
Ηιδιοκατοικούμενη ή φορολογούμενοι θα
υπολογίζεται με βάση παραχωρούμενη κύρια τα εξής:
την επιφάνεια και την
τιμή ζνης στην οποία
κατοικία καθς και
έως δύο δευτερεύου.
1. Κύρια κατοικία: Επ λέξτε το κίτρινο πλαί
σιο που υπάρχει στο
πεδίο συμπλήρωσης δύο εικόνες.
των στοιχείων της διΦέτος μάλιστα το
τεκμηριο της κατοι - του εντύπου Ε1 της
νονται στον πίνακα 5
συνέχεια στην 10
Αρχίζει
η υποβολή
αιτήσεων
Οι δικαιούχοι μακροχρόνια άνεργοι της
έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης ύψους 400
ευρ , έχουν χρονικό
περιθριο μέχρι και
την Κυριακή 24 Μαΐου
να καταχωρίσουν τα
συνέχεια στην 2
. Τι Πρέπει να γνωρίζετε
Σελίδα 9