Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοτήτης.Ειδότης- Δευθντής ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ. Eτς 45ο Αμ ύλου 11710 Τμή 0 0uρό . Τπρη 20 Μν 220
ΑΡΜΟΙΗ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
σχολεία αλλά και την στην Πρέβe είtε με
τρίτο στά . εμπορκν κέντρων.
Oως ήταν ανομενό , χικές κατοικeς
μέτρων nου κpιλαμ- μενο η κίνηση στους
βάνει την αnλευθ , 8ρόμους αυξήθηκε τις στν την Κριακή στις
pεακν μετακινήσε - κετούς Himeρτες . κυ - ντας ουστηρό
των μαθητν στα Αρτα . να εκδράμουν
θα τιμούμε την Ήμέρα της Μτμας
Μέχρι να ξημερσει η Ημέρα της Δικαιοσύνης
Αντίο στον Οδυσσέα
από την Δρα Τσάτση
Σε ανόρτηon tns στο διαδίκτυο , η |
npv ano ένoν οινα , οι ΕΛMνις του!
θηpωδίας , Διθroν , εκτoniστηκαν , ο|
ος naτpoγονικές εστίες γα να ανοστ
| θούν στην μητέρα -noτρίδα . Με τη nupa
τους να θρηνeί oκό .
μη τον ξεριζωμό . ν τησεΤ
οωματείου Τapέμpαon rια τα 2r ενη
| μερνεη γγα το τέλος του Όδυοοέσ ο
no noντικοφάρμακο,
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ .ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (1) Έται κι αhλις
είναι άκυρος...
νερού διέρχονται στην
της anό τον npην Καλα.
βρύτων κα
σε ουνέντευξή της η υnοuργός naιδείος M
στρμα hoooύ ,
στε ο εμβοδόν της να νεο tς 0ono0oης αn
ταύτητα ρonς του νερού .
συς ελκικές δυνάμεις με - κτή μια βρon, στε να . σoe:pe όγος nou
τοξύ των μορίων tων υ- χουμε ουνεχή σταθερ.
του poνου aπό μα σευ
και τα στογονίδο nομβά - τος νερού , τότε η στήλr
anovτήoω με noούς τρόηους στο ουγκε .