Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2020
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 275 40
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Η ανάρρωση της
ευρωπαϊκής
οικονομίας θα
διαρκέσει Πάνω
από ένα χρόνο
650 εκατ. ευρ για την
επιχειρηματικότητα
Το συνολικό ποσό
Η πληγείσα από τον κορονοϊό οικονομία της Ευρωζνης πιθανόν δεν θα επανέλθει στα προ της πανδημίας επίπεδα
πριν από το επόμενο έτος το νωρίτερο,
δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της
Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας Φίλιπ
Λέιν , σε συνέντευξή του στην εφημερία
ΕΙ Pais , εν τόνισε ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη να προσαρμόσει τα μέσα πολιτικής
της , αν χρειαστεί. Από τη σημερινή προ
οπτική , φαίνεται σε κάθε
περίπτωση απίθανο ότι η
της επιχορήγησης,
της επιδότη σης χρη
ματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της
δημιουργούμενης απασχόλησης των κα θεσττων του νόμου
4399/2016 που προχηρύσσονται
φέτος , καθορίζεται
ως εξής :
Για το καθεστς ,
της Γενικής Επιχει ρηματικότητας , στα
140 εκατ. Ευρ και
Ναι από τους
της Επιχειρη ματι κότητας Πολύ Μιχρν και Μικρν
Επιχειρήσεων , στα 140 εκατ . ευρ.
Μέρος των ποσν , αφορά στις ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επι
χορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτι κής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
για τα επενδυτικά σχέδια που θα υπα
χθούν , για τον καθορισμό των ειδν επεν δυτικν σχεδίων του τομέα πρωτογενούς
γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρ ,
μικρν και μεσαίων επιχειρήσεων που έ Ευρωπαίους
τραπεζίτες για την
στήριξη της
οικονομίας
Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται ως εξής:
α. Για το καθεστς <Γενική Επιχειρηματικότηταν , στα 210 εκατ . ευρ ,
β. Για το καθεστς Επιχειρηματικότη
τα Πολύ Μικρν και Μικρν Επιχειρήσε.
Στα 650 εκατ. ευρ ανέρχεται το ποιτα
σό που θα δοθεί από τον Αναπτυξιακό
Νόμο μέσω επιχορηγήσεων, επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότησης
του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και φοροαπαλλαγν , για τα ε πενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στα
καθεσττα ενισχύσεων Γενική Επιχει
ρηματικότητ αν , Επιχειρηματικότητα
Πολύ Μιχρν και Μικρν Επιχειρήσε
ωνν και <Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού .
Την αμετακίνητη δέσμευσή τους να
στηρίξουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στην προσπάθεια αντιμετπισης
των σοβαρν οικονομικν προκλήσεων
που θέτει η πανδημία του COID-19 επιβεβαίωσαν οι εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ευρωπαίκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας
( EΤO) που έλαβε χρα μέσω βιντεοδιάσχεψης.
Υπογράμμισαν επίσης ότι
ων στα 10 εκατ. ευρ.
γ. Για το καθεστς Ενισχύσεις Μηχα
νολογικού Εξοπλισμούν , στα 150 εκατ. ευρ.
χει εκδοθεί βάσει του Κανονισμού 702/2014 της ΕπιΕπιτυχημένη η μετά βαση στη νέα κανονικότητα
ΣΕΛΑ 4
Πάνω από 100
κ. Πέτσας σημείωσε πως παρότι έ .
Η τηλεργασία βλάπτει την οικογένεια
εκατ. ηλεκτρικά
αυτοκίνητα σε μια
δεκαετία
να σημαντικό κομμάτι της τηλεργασίας
παρέμεινε , το άνοιγμα συγκεκριμένων
καταστημάτων ενίσχυσε τη μετάβαση σε
χρους εργασίας κατά 21%.
Το ενδιαφέρον εύρη μα είναι πως ο όγκος ηλεκτρονικν συναλλαγν για το
Η πανδημία του κορονοϊού έχει πρωτοφανείς αρνητικές συνέπειες στις οικογένειες
και στην εργασιακή ζωή, όπως προκύπτει από μια έρευνα της ΕΕ που δόθηκε στη δημοσιότητα , με πάνω από το ένα πέμπτο εκείνων που τρα εργάζονται από το σπίτι σε σπίτια με μικρά παιδιά να δυσκολεύονται πολύ να συγκεντρωθούν στη δουλειά τους.
Η έρευνα που διενεργήθηκε από την υπηρεσία της ΕΕ Eurofound, η οποία έχει στόχο
την βελτίωση των συνθηκν διαβίωσης και των εργασιακν συνθηκν , συμπεραίνει ότι
πάνω από το ένα τοίτο των εργαζόμενων στις 27 χρες μέλη της ΕΕ έχουν ξεκινήσει την
τηλεργασία λόγω της πανδημίας.
Από αυτούς το 26% ζει σε σπίτια με παιδιά κάτω των 12 ετν και ένα 10% με παιδιά
από 12 ως 17.
Από εκείνους που ζουν με μικρότερα παιδιά το 22% ανέφερε ότι δυσκο- | 2
τρίμηνο Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου έχει
εμφανίσει αύξηση 8% σε σχέση με πέρυσι . Η επιβολή των μέτρων ενδεχομένως
να συμπίεσε περαιτέρω τη χρήση μετρη.
τν και τη μεταστροφή σε ηλεκτρονικά
μέσα πληρωμν. Οι λόγοι είναι πολλοί, όπως για παράδειγμα οι υγειονομικοί για
την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού μ σω χαρτονομισμάτων ή και πρακτικοί λόγω της περιορισμένης πρόσβασης σε ΑTM
και τράπεζες>, προσέθεσε .
<Συμπερασματικά οι πρτες δύο εβδο μάδες σταδιακής άρσης των περιοριστι
κν μέτρων έχουν στεφθεί με επιτυχία οσον αφορά το υγειονομικό
σκέλος , είπε ο κ . Πέτσας.
Η σταδιακή επιστροφή στην κανονι
κότητα αναγκάζει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να συνεχίσουν από το σημείο που
σταμάτησαν. Δηλαδή , από την αύξηση
των πολήσεων ηλεκτρικν αυτοκινήτων,
που θα συμβάλλει στην προσπάθειά τους
να μεισουν την εκπομπή των ρύπων, αποφεύγοντας μεγάλα πρόστιμα από την
ΕΕ . Το κύριο μέλημά τους είναι η μεγάλη
αύξηση της αυτονομίας, αφού ο επιδιωκόμενος στόχος είναι τα 1.000 χιλιόμε
τρα με μόνο μία φόρτιση, γεγονός που θα
επιστρέψει σε μεγάλο βαθμό τα μακρινά
ταξίδια .
Τα κυχλοφορούντα επα
Mww.Gimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα