Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2020
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 275 40
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Η ανάρρωση της
ευρωπαϊκής
οικονομίας θα
διαρκέσει Πάνω
από ένα χρόνο
650 εκατ. ευρ για την
επιχειρηματικότητα
Το συνολικό ποσό
Η πληγείσα από τον κορονοϊό οικονομία της Ευρωζνης πιθανόν δεν θα επανέλθει στα προ της πανδημίας επίπεδα
πριν από το επόμενο έτος το νωρίτερο,
δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της
Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας Φίλιπ
Λέιν , σε συνέντευξή του στην εφημερία
ΕΙ Pais , εν τόνισε ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη να προσαρμόσει τα μέσα πολιτικής
της , αν χρειαστεί. Από τη σημερινή προ
οπτική , φαίνεται σε κάθε
περίπτωση απίθανο ότι η
της επιχορήγησης,
της επιδότη σης χρη
ματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της
δημιουργούμενης απασχόλησης των κα θεσττων του νόμου
4399/2016 που προχηρύσσονται
φέτος , καθορίζεται
ως εξής :
Για το καθεστς ,
της Γενικής Επιχει ρηματικότητας , στα
140 εκατ. Ευρ και
Ναι από τους
της Επιχειρη ματι κότητας Πολύ Μιχρν και Μικρν
Επιχειρήσεων , στα 140 εκατ . ευρ.
Μέρος των ποσν , αφορά στις ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επι
χορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτι κής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
για τα επενδυτικά σχέδια που θα υπα
χθούν , για τον καθορισμό των ειδν επεν δυτικν σχεδίων του τομέα πρωτογενούς
γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρ ,
μικρν και μεσαίων επιχειρήσεων που έ Ευρωπαίους
τραπεζίτες για την
στήριξη της
οικονομίας
Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται ως εξής:
α. Για το καθεστς <Γενική Επιχειρηματικότηταν , στα 210 εκατ . ευρ ,
β. Για το καθεστς Επιχειρηματικότη
τα Πολύ Μικρν και Μικρν Επιχειρήσε.
Στα 650 εκατ. ευρ ανέρχεται το ποιτα
σό που θα δοθεί από τον Αναπτυξιακό
Νόμο μέσω επιχορηγήσεων, επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότησης
του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και φοροαπαλλαγν , για τα ε πενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στα
καθεσττα ενισχύσεων Γενική Επιχει
ρηματικότητ αν , Επιχειρηματικότητα
Πολύ Μιχρν και Μικρν Επιχειρήσε
ωνν και <Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού .
Την αμετακίνητη δέσμευσή τους να
στηρίξουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στην προσπάθεια αντιμετπισης
των σοβαρν οικονομικν προκλήσεων
που θέτει η πανδημία του COID-19 επιβεβαίωσαν οι εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ευρωπαίκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας
( EΤO) που έλαβε χρα μέσω βιντεοδιάσχεψης.
Υπογράμμισαν επίσης ότι
ων στα 10 εκατ. ευρ.
γ. Για το καθεστς Ενισχύσεις Μηχα
νολογικού Εξοπλισμούν , στα 150 εκατ. ευρ.
χει εκδοθεί βάσει του Κανονισμού 702/2014 της ΕπιΕπιτυχημένη η μετά βαση στη νέα κανονικότητα
ΣΕΛΑ 4
Πάνω από 100
κ. Πέτσας σημείωσε πως παρότι έ .
Η τηλεργασία βλάπτει την οικογένεια
εκατ. ηλεκτρικά
αυτοκίνητα σε μια
δεκαετία
να σημαντικό κομμάτι της τηλεργασίας
παρέμεινε , το άνοιγμα συγκεκριμένων
καταστημάτων ενίσχυσε τη μετάβαση σε
χρους εργασίας κατά 21%.
Το ενδιαφέρον εύρη μα είναι πως ο όγκος ηλεκτρονικν συναλλαγν για το
Η πανδημία του κορονοϊού έχει πρωτοφανείς αρνητικές συνέπειες στις οικογένειες
και στην εργασιακή ζωή, όπως προκύπτει από μια έρευνα της ΕΕ που δόθηκε στη δημοσιότητα , με πάνω από το ένα πέμπτο εκείνων που τρα εργάζονται από το σπίτι σε σπίτια με μικρά παιδιά να δυσκολεύονται πολύ να συγκεντρωθούν στη δουλειά τους.
Η έρευνα που διενεργήθηκε από την υπηρεσία της ΕΕ Eurofound, η οποία έχει στόχο
την βελτίωση των συνθηκν διαβίωσης και των εργασιακν συνθηκν , συμπεραίνει ότι
πάνω από το ένα τοίτο των εργαζόμενων στις 27 χρες μέλη της ΕΕ έχουν ξεκινήσει την
τηλεργασία λόγω της πανδημίας.
Από αυτούς το 26% ζει σε σπίτια με παιδιά κάτω των 12 ετν και ένα 10% με παιδιά
από 12 ως 17.
Από εκείνους που ζουν με μικρότερα παιδιά το 22% ανέφερε ότι δυσκο- | 2
τρίμηνο Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου έχει
εμφανίσει αύξηση 8% σε σχέση με πέρυσι . Η επιβολή των μέτρων ενδεχομένως
να συμπίεσε περαιτέρω τη χρήση μετρη.
τν και τη μεταστροφή σε ηλεκτρονικά
μέσα πληρωμν. Οι λόγοι είναι πολλοί, όπως για παράδειγμα οι υγειονομικοί για
την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού μ σω χαρτονομισμάτων ή και πρακτικοί λόγω της περιορισμένης πρόσβασης σε ΑTM
και τράπεζες>, προσέθεσε .
<Συμπερασματικά οι πρτες δύο εβδο μάδες σταδιακής άρσης των περιοριστι
κν μέτρων έχουν στεφθεί με επιτυχία οσον αφορά το υγειονομικό
σκέλος , είπε ο κ . Πέτσας.
Η σταδιακή επιστροφή στην κανονι
κότητα αναγκάζει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να συνεχίσουν από το σημείο που
σταμάτησαν. Δηλαδή , από την αύξηση
των πολήσεων ηλεκτρικν αυτοκινήτων,
που θα συμβάλλει στην προσπάθειά τους
να μεισουν την εκπομπή των ρύπων, αποφεύγοντας μεγάλα πρόστιμα από την
ΕΕ . Το κύριο μέλημά τους είναι η μεγάλη
αύξηση της αυτονομίας, αφού ο επιδιωκόμενος στόχος είναι τα 1.000 χιλιόμε
τρα με μόνο μία φόρτιση, γεγονός που θα
επιστρέψει σε μεγάλο βαθμό τα μακρινά
ταξίδια .
Τα κυχλοφορούντα επα
Mww.Gimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Επιδότηση ρεύματος 435 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο
  Το συνολικό ποσό της επιδότησης για το ηλεκτρικό ρεύμα τον Δεκέμβριο ανέρχεται στα 435 εκατ. ευρώ ενώ για το φυσικό αέριο η οριζόντια επιδότηση θα είναι 15 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας σχετικά με τις κρατικές επιδοτήσεις όσον αφορά τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για τον Δεκέμβριο. Ο υπουργός αρχικά υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει με συνέπεια κι αποτελεσματικότητα την πολιτική της για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, σε δυο μέτωπα: Πρώτον, με τη δη
 • Κατέπλευσε στα ναυπηγεία Ελευσίνας το πρώτο πλοίο
  Κατέπλευσε, σήμερα (σ.σ. Παρασκευή), για επισκευή στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, το πρώτο εμπορικό πλοίο έπειτα από πολλά χρόνια. Πρόκειται για το φορτηγό supramax Star Cleo της εταιρείας Star Bulk, χωρητικότητας 56.582 dwt, ναυπήγησης του 2013. Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης παρέστη στην τελετή του αγιασμού και ακολούθως επισκέφτηκε το πλοίο και είχε συνεργασία με τον πρόεδρο και CEO της ONEX, Πάνο Ξενοκώστα, το διαχειριστή της Star Bulk, Πέτρο Παππά, τον δήμαρχο Ελευσίνας, Αργύρη Οικονόμου και εκπροσώπους των εργαζομένων. Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: «Είμαστε εδώ σήμερα
 • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οι κατασκευαστικές καλούνται να βρουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στο ανεκτέλεστο και στο ρίσκο παραγωγής ζημιών
  Δεν πρέπει να παραβλέπουμε πως οι εταιρείες καλούνται να ανταγωνιστούν για να εξασφαλίσουν έργα που μελετήθηκαν και κοστολογήθηκαν σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από αυτό στο οποίο καλούνται να δημοπρατηθούν, και πρέπει άρα να βρουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ενίσχυση του κατασκευαστικού τους αντικειμένου και στο ρίσκο να αναλάβουν έργα που θα τους οδηγήσουν σε ζημίες, ανέφερε ο Γιώργος Περδικάρης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο 5ο Athens Investment Forum. «Σε αυτό το περιβάλλον, αναδεικνύεται περισσότερο από ποτέ η σημασία των ποιοτικώ
 • Πλαφόν ρωσικού πετρελαίου: Για “σοβαρές συνέπειες” προειδοποιεί ο Πούτιν
  Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» στην περίπτωση που τεθεί πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, την ώρα που πολλές χώρες ετοιμάζονται να ανακοινώσουν την απόφασή τους για το θέμα αυτό. «Τέτοιες ενέργειες αντίκεινται στις αρχές των εμπορικών σχέσεων και πιθανότητα θα οδηγήσουν σε σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή αγορά ενέργειας» είπε ο Πούτιν στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, τον Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, οι δύο ηγέτες συζήτ
 • Ξεπέρασαν τις 10.000 οι καταγγελίες για άσκηση βίας σε γυναίκες
  Την πλατεία Συντάγματος επισκέφθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με γυναίκες αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ., που στελεχώνουν τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας και με αφορμή την σημερινή Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών μοίραζαν ενημερωτικά φυλλάδια. «Για το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία κάθε ημέρα είναι ημέρα αποτελεσματικής δράσης ενάντια στη βία απέναντι στις γυναίκες. 365 μέρες το χρόνο η ΕΛ.ΑΣ. δίνει το «παρών» τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και στη σ