Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Μαΐου
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7065
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
Προ των πυλν
το σχέδιο
ανάκαμψns
τns EE για
την οικονομία
στο επιχειρείν μέσω
του Αναπτυξιακού Νόμου
a. Για το καθεστς
"Γενική Επχειρηματικότητα, στα 210
Με τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικο ν ο μ ι κή ς
δραστηριότητας στην
Ευρπη εντείνονται
και οι διεργασίες για
το σχέδιο ανάκαμψης
της οικονομίας της
από τη μεγάλη ύφεση
που προκάλεσαν τα
περιοριστικά μέτρα
για την αποτροπή εξά.
πλωσης του κοροναΐού
συνέχεια στην 11
ανέρχεται το nο σόπου
θα δοθεί από τον Αναπτυξιακό Νόμο μέσω
επιχορηγήσεων , επιδότησης χρηματοδοτικής
μίσθωσης , επιδότησης
του κόστους της δημι.
ουργούμενης απασχό λησης
φοροαπαλλαγν , για
τα επενδυτικά σχέδια Ενισχύσεις Μηχανο| που θα υπαχθούν στα
καθεσττα
σεων "Γενική Επιχει .
ρηματικότητα" Επιχειρηματικότητα επιδότησης χρηματοΠολύ Μικρν και Μι .
κρν Επιχειρήσεων
και Ενισχύσεις Μηχανολογικού
σμού .
Το συνολικό οσό της
φορολογικής απαλλα.
β. Για το καθεστς
Επιχειρηματικότητα
Μι κρ ν
Επιχειρήσεων- στα 10
Μικρν και
Y. Για το καθεστς
λογικού Εξοπλισμού",
ενισχύ Το συνολικό πooό της
επιχορήγησης ,
κόστους της δημιουρχειρηματικότητας γούμενης απασχόλη
σης για τα επενδυτικά
σχέδια που θα υπαχ
θούν , για τον καθορ ειδν
επενδυτικν σχεδίων
του τομέα πρωτογεφορολογικής νούς γεωργικής παρα
μικρν , μικρν και
μεσαιων επιχειρήσεων
που έχει εκδοθεί βάσει
συνέχεια στην 10
εκατ. ευρ και της ΕπΠολύ
Μικρ ν
δοτικής μίσθωσης και
της επδότησης του
κόστους της δημιουρ- Επιχειρήσεων " , στα
γούμενης απασχόλησης των καθεσττων
του νόμου 4399/2016 αφορά στις ενισχύσεις
που προκηρύσσονται της
για φέτος, καθορίζεται απαλλαγής , της επ Μικρν
Επιδότηση
Εξοπλι140 εκατ. ευρ.
Μέρος των ποσν,
εργασίαs
και μείωση
ασφαλιστικν νής. συμφωνα με τη
εισφορν
τον Ιούνιο
γωγής
σχετική απόφαση του ως εξής:
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γενικής Επιχειρημα - δοτικής μισθωσης και
καθορίζεται ως εξής:
χορήγησης,
Για το καθεστς , της επιδότησης χρηματοτικότητας , στα 140
της επιδότησης του
Ανείσηρακτα ενοίκια:
Οι δυο κινήσειs!
Που μηδενίζουν
το φόρο
Η τόνωση της απασχόλησης με στόχο να
διατηρηθούν οι θέ σεις εργασίας είναι το
μεγαλύτερο -αγκάθ .
που καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση εξαιτίας των
προβλημάτων nou θα
δημιουργηθούν στην
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9