Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ ΚΗ
ΤΡΙΤΗ
19 ΜΑΪΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 440
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12511
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Μέσω επιχορηγήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου
Χρηματοδοτική ένεσην 650 εκατ.
ΕΚΤ: Επιστροφή σε προ
κρίσης επίπεδα το 2021
Διαψεύδουν
τα σενάρια περί
Επιστροφή της οικονομίας στα επίπεδα προ πανδημίας
την επόμενη χρονιά , στην καλύτερη περίπτωση , προβλέ
πε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρ
κής Τράπεζας για να επαναλάβα όι η ΕΚΤ παραμένει σε
ετοιμότητα να αναπροσαρμόσει την εργαλειοθήκη της, εφό .
σον χρειασθεί . Ετοι όπως το βλέπουμε, φαίνετα ότ η ο
κονομική δραστηριότητα στην Ευρωζνη δεν πρόκεται να
επιστρέψε σε επίπεδα προ κρίσης πρν από το 2021 , εάν
όχι και αργότερα , υπογράμμισε ο Φίλιπ Λέν , σε συέντευή
του στην ΕΙ Palss . Σύμφωνα με τον αξωματούχο της ΕΚΤ,
η κντρική Τράπεζα αφολογεί διαρκς την κατάσταση και
δεν απίκλεισε αναπροσαρμογή και γα το συμπληρωματ κόπρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης για την αντιμετπιση
της πανδημίας(PEPP).
ανασχηματισμού
Κονητικές πηγές δια
Αφεtδουν τα σενάρια περί
ανασχηματισμού , επισημαίνο
ντας τα πολλά ανοιχτά ζητή ματα αλλά και τα υψηλά θετι.
κά ποσοστά για την κυβέρνηση
σε όλες τις μετρήσεις .
Η χυβένηση λειτουργεί
καλά και αποδοτικά . Ανασχη ματισμός εν μέσω χρίσης δεν
γίνεται . Οι υπουργοί έχουν
ττα 650 εκατ . ανέρχεται το ποσό που θα δοθεί από τον ΑναπτυΕξακό Νόμο μέσω επιχορηγήσεων , επιδότησης χρηματοδοτικής
μίσθωσης , επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και φοροαπαλλαγν , για τα επενδυτικά σχέδια που θα υπα χθούν στα καθεσττα ενισχύσεων Γενική Επιχειρηματικότηταν ,
Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρν και Μικρν Επιχειρήσεων και
Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμούν .
Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής , καθορίζεται ως εξής
α. Για το καθεστς αΓενική Επιχειρηματικότητα , στα 210 εκατ.,
β. Για το καθεστς Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρν και Μικρν Επιχει ρήσεωνν στα 10 εκατ .
γ. Για το καθεστς Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού , στα 150
Τουρισμός: Η Ελλάδα
κεφαλαιοποιεί
την διαχείριση της κρίσης
εΤην ρα που η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία παραμένουν
επιφυλοκτικές και αναζητούν εγχριους τουρίστες , η Ελλά
δα ελπίζει να κεφαλαιοποήσει τη διαχείρισή της στην κρίση
ανοίγοντας Τις πόρτες ης τον lούλιο9, επισημαίνεται στο άρ .
θρο Του Guardian . Στο άρ0ρο , καταγράφεται η πραγματικό .
τητα αναφορικά με τον τουρισμό και Τις φεmvές καλοκαιρνές
διακοπές σε ευρωπαϊκές χρες , μεταξύ αυτν και η Ελλά
δα. Η βρετανική εφημερίδα παραθέτει μάλιστα τις δηλσεις
του Ελληνα πρωθυπουργούκε Εάν τα πράγματα εξελιθούν
σύμφωνα με το σχίδιο , θα ανοξουμε έως την 1η lοuλίου . Η
τουριστική πίτα της Ευρπης θα είναι πολύμικρότερη, όμως
αυτό το καλοκαίρι θέλουμε μεγαλύτερο κομμάτι από αυτή .
πολλή δουλειά να κάνουν και
οφείλουν όλοι να ασχολούνται
με το έργο τους κι όχι με σενά .
ρυα ανασχηματισμού που λε
τουργούν αποπροσανατολιστι
κά για το έγγο της κυβέρνη .
σης" , ανέφερε σύμgωνα με τις
κυβερνητικές πηγές , σε συνερ
γάτες του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
.Το ενδιαφέρον του πρωθν.
πουργού είναι στραμμένο στην
αντιμετπιση της πανδημίας ,
στην επανεκκίνηση του τουρ .
σμού και συνολικότερα της ου
κονομιχής δραστηριότητας .
εκατ.
Τα ποσά των επιχορηγήσεων , της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθω σης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
των επενδυτικν σχεδίων καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων , στον οποίο εγγράφεται η δαπάνη των 260 εκατ. , και δύνα ται να προέλθουν από εθνικούς πόρους ή τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία.
TΤE: Πρωτογενές ταμειακό
έλλειμμα 2.6 δισ. στο τετράμηνο
Επτά νέες άδειες για ΑΠΕ
ισχύος 81 MW
χθυοκαλλιέργειες: Εξαγωνές
458 εκατ . το 2019
Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2020, το ταμειααποτέλεσμα της κεντρκής διοίκησης παρουσία
σε Ελλειμμα 6.014 εκατ . ευρ, έναντι ελλείμματος 1138
εχατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Το δε πρωτογε
νές έλλειμμα διαμορφθηκε σε 2.619 εκατ.ευρ. Κατά
την περίοδο αυτή , τα έσοδα του τακτικού προύπολογι
σμού διαμορφdθηκαν σε 13.062 εκατ.ευρ , από 14.626
εκατευρ πέρυσι.
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ Άδωνις
Urrωpγιάδης υπέγραψe, επτά νέες άδειες εγκατά .
: άνοδο των εξαγωγν σχεδόν 5% έλεισε
το 2019 για την ελληνική χθυοκαλλιέργεια ,
- αγγίζοντας σύμαωνα με τα προσωρινά στο .
στασης για έργα AΠE που εντάσσονται ως Στρατηγικές
Επενδύσεις, συνολικής αξίας επενδύσεων 56 εκατ. και
συνολικής ισχίος 81 MwΜέχρ σήμερα, το 2020 , έχει
υπογράψει άδειες εγκατάστασης ια 17 πάρχα A ,
συνολικής αξίας επενδύσεων 80 εκατ.χαι συνολικής
ισχύος 117 MW.
χεία της ΕΑΣΤΑΤ τις 100.345 τύνους αξίας 458 εκατ.
ευρ . Το 2019 , ο κλάδος ενίσχυσε ακόμα περισσότερο
τον δείχτη εξωστρέφειάς του αφού το 82% της παρα γωγής εξάχθηκε σε 45 χόρες.