Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ)
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού hαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ
1δρυτές . Διευθυντές : Μκοnn A. Δούκος ( 1916-19521 ,
Κστος Μ. Δούκος ( 1932-1970 ), Μικonλ K . Δούκας ( 1970-1997, Κστος Μ . Δούκος ( 1997-2007)
διοκτήτης εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής. Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Σάμος, Εάββατο 16 Μαioυ 2020
Αρ. φυλou: 4226
: 1.00
Τουρισμός ρα μηδέν
Ακύρωση των Πτήσεων
από Ιταλία για Σάμο!
Μίσθωση
πλοίων για Πλωτά
κέντρα νησιά;
φιλοξενίας στα
Υεμάτα κέντρα uno0ος και τουτononoης npoop.
νww . Η npοοoη οτη εbx ounneεί oε σντστο
nutν nopoti
unoupγού Τοuρομού κ Χoρη eco . νεται υπερoυγίντρωση npoοpυγκoύ wοuομού,
η ono tου κορωνοio0 φοτό τόoo κonύτερες ονοήκες ono ουτiς nou rmοον ο napd τη μενόλm μεoη tων ρον τον tuneυτα.
operstort ΑΡVΗNamoot κοι ΕDN οος αοόδοες tooε να το nus το ερημαupοoειο nooκtικό μηορεί ν Βροσuέρ νρονοη tων poopuγν pοων ano toν loυο pουν Αρκεί μη 40ν μόνμα το κεντpαή nμaν
τες τους με τη Νοo νο anupaoοuν
νόστες στ touo tίνοι novo ono 7.000 και μς ο 9ς υ μπερεοουν νοrpoσtoτεύοουν το noύ στοθμεύει οε ηun της πεputικής κpο, 6nvei
τους κολορούς μήνες εν noρόMro ένο roib ο τεneς του uroupytίου Μετανόστευσης έουν
Στκ οοεtς του tτοκ όταν είν συδητηό να oότη npooφέρει το ωανό nepβonnov στε νεοεσp . tτομάο to (00pος γο τη εtρφορd ό w 2110
pές έχουν ουσστιά noyσει, Τη nύon των ntν
orμοντικότερες οnuoες npoγpou ζή μος Βδκό εμός toυς νηρτες μοpουν νο μετοpep00ν tooo o ονpunoi noυ
συκεκpμένων ceνouκν κατηγορν rpooφύγων.
Λεποuργίa του roτoου notoύ nospot στη Eμο , στελέη της ΕΛAL uiν ταξιδέφ στο Ρότερνταμ
Στους 8 καλύτερους ερευνητές
ο Χριστόδουλος Στεφανάδης
το ενοεχόμενο twv nsv notpot , ou έτoι e tου υφηnoύ κόστους nou cίε n anoτmon σuτν των
Οκτ κοογπτές κοι ραυνατές του Ενκού και Κanoδοτροκού nονεnντημέου
Α0 mρoΟν στην κoτότοη C s oo
Παράταση στον περιορισμό κυκλοφορίας
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
οεν o oος κοτοwοgε κο.1 στα ΚΥΤ μέχρι τις 21 Μαΐου
Βουτιές και πρόστιμα
εηpoon στν rnamun δοo onpoopς apoρομος trκ κυκλοpορoς tωv noάτν tρτων κpuν nou δομήνουν στο κντρς Υ0ο
&vov oστυνομν εhtymv κο pnoς τενκ nν noon οodpon to npόστ μο eα tίνω oό
φouν .
ouς enoήμανε tότε ο μηουογός Meτmπει ω 5.000 έως 20.00 εφ και η
& Αούλου Νός Μητοράκη, o δon του μετά
δnon eρευνττές με Rinoex > 100
eno mv ηpτη μέρα , nopάvουμε υδκ μέτρο γα
νoς , καθς και τον τοικν κονωννν και εξmrε :
Απολυμάνσεις στα σχολεία για
την επανέναρξη των μαθημάτων
νημερνουμε τους δμένoντες με nomantou κατογpοφή του oρeμού των nopeupoσκομενων .
onomooικον οι ovoίrς κοooμού και anoύμoνns στοκτνo ou στε δομές, σε tpoοnοuς οονενεν ή ομόδων Μετονόστευσης o Ασunou . Με κανή unoupyn ομnpenv , opξετo στο 4 μτρα εvd ορRετa και η
εnάοστη onόστoon ενός μέτρου μεταξύ της nepu
Εn4 Ιάμου to Eργοστηoοκό Kίντρο τάμου κο, το Εottto Aεύτερος Eκονί φοuν ς pooκές ανγες τους στα noέστερo τη eupόοon uν δμν φnοξεvίo. Εamou , ον
οσυκό κέντρα Mo0 στην nepiμεtpo tuν κΤ μηmpνε ότι στην npoσtοσο της rμοοος υνεος
ονombooοντο υδς νuoομκές μονοδες, ο 6εν κόνουμ εκnτoε .
.ttd με tς ξonστρες , erτρέnovτa μέp 2
οομt στοaκν μονόδων κατό tο διάστημα Amoυργος toυς γ οου ooμα neieς pρίoοντα ε ετοuoττο γα το
σντμετησης κpουομότων του κopωνoioύ κο για ρίος των μετανοστν nou
μένουν στο κΤ Eόμου
Enmtoν ο ξonστοςς nou βρίοεοντοι σ δοκτίριο no στεγόζονται οι αοές
Προστοοος του
Μετανόστευoης
& Αούλου κo κo στον
6 τουάστον 1.5 μέτρο .
εκόστοE μέοο. Σε nepιπoες nυ δεν δt0εντο δοo στην κυtopopa τς nepμτpοiς oδού
houw noτν
στόμων, 0 htyrος εφoρμογής ουτν tων μέτρων ουμneρήoμpονετω κο ο nρορουος ακopρος οων στο χpο netoupγος tου κστοστήματος ,
.Η Εtnoτη αnόoton μεταξύ των nenatv nou ne
oες αφουργκές μος paoεως, ο δανόντων στο κT κaς κα των φοpέων noυ σομε eδκά γιa tmvnepίmtuon της Loμοu νο npope , νo unoo συpn σοστοση a on μοσκος αno
ν υnoο σupή στοoη wo pon μόοος πό
με όα εα μέοα noυ 6o0ttει γα tn Εξnnou , pophneτοι όυ κατoη enxorwooς με ntpov ης 0052020 0ευορε n ρουμνη *Τοnpooun των οογoνωμένw nεpontv ιποοpe .
anό oee nnoτn, εν σuν ξanστρα τanoθετείται
| στις niστος npoounού των δ0νν οoγonoμέν K με to ντpό του οστού στου της nomς κα unapeu netοtτο με εuοη του nouoμενου
t< oδηeς των ορμόδιων Υoupγeoν | κοθς κ ων φορέων της κονωνίος των ooν , της μερος χoopοσης των μίτpων γιο τον τοno Το rpoono unopeooro enions νο ononupot .
νε τακεκό τικ ενoστοστόσεις υumc ανορτντος
ξιεθνν ορνοnομν, tίvo uστή η εoon ooμ Εόμου , μβaνομένης
και των nonτν , σύμφωνα noντο με
του κομρου των ερνατον κατοoν κoι tων LOA τουριστιές apoκiς της poς η φου Τον unoυpnoo α0οομό κα τν τελεon του σνέφερε στην επιστοή το .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα