Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Μαrοu
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7063
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Αλμα των
eπωλήσεων Φορολογική δήλωση 2020
στα αγροτικά
Το τεκμήριο απειλεί
τουs φορολογούμενουs
Προϊόντα
- Τi ισχύει για το ενοίκιο κύριαs κατοικίαs
-Τι κάνουν όσοι άλλαξαν κατοικία το 2019
Ιδιαίτερα υψηλή αύ
ξησηπαραγγελιν
μέσω διαδικτύου ση.
μειθηκε κατά τη
διάρκεια του Μαρτίου
και του Απριλίου σε
φρούτα , λαχανικά και
μέλι, σύμφωνα με
στοιχεία της πλα φόρμας Wikifarmer
που συνδέει παραγω .
γούς από την Ελλάδα
και το εξωτερικό με
αγοραστές λιάνικής ή
συνέχεια στην 11
Σε μισθωμένη κύρια
κατοικία διαμένουν πε .
ρισσότεροι από 2,5
εκατομμύρια φορολογούμενοι . Η μισθω.
κατοικία
αποτελεί για αυτούς
τεκμήριο
του ιδιοκτήτη της κα
στο πίνακα.
τοικίας
6.12.
Το ίδιο και για τους
φορολογούμενους
Που ενοικιάζουν δευ
τερεύουσα ή εξοχική
διαβίωσης
και προστίθεται στα
υπόλοιπα
( τεκμήριο αυτοκινήτου , ελάχιστο τεκμή.
ριο διαβίωσης ) .
Τα στοιχεία της μι .
κατοικία .
1. Πς θα συμπλητεκμήρια ρσω τη δήλωσή μου
όταν έχω ενοίκιο κύριας κατοικίας;
Θα πρέπει να συμπληρσετε τον πίΚτηματολόγιο: σθωμένης κατοίκίας
Τελευταία
ευκαιρία για
τis δηλσειs
νακα 5.1, Επλέγοντας να κλικάρετε τον κω
το κίτρινο πλαίσιο , θα δικό 203. Στη συνέ .
χεια θα συμπληρσετε
και τον πίνακα 6.12
2. Πς συμπληρνω
τον πίνακα 6.12 (ενοί .
επιλέξετε μεταφορά κιο κύριας κατοικίας)
όταν υπάρχουν περισΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει σότεροι από τρεις εκμισθωτές ;
Στον υποπίνακα του
κωδικού 801 συμπληρνετε τους Α.Φ.Μ.
των εκμισθωτν και το
ποσό ενοικίου που αν τιστοιχεί στον καθένα.
3. Που θα συμπλη
συνέχεια στην 10
θα πρέπει να δηλω.
θούν στον πίνακα 5.1.
του εντύπου Ε1 της
καταχωρήσετε
στοιχεία της κατοι
φορολογικής δήλωσης κίας , θα τη χαρακτηρίσετε
εν το ενοίκιο που
πλήρωσε κατά το 2019
θα πρέπει να το δη λ| σει μαζί με τα στοιχεία
στη δήλωση.
Ενίσχυση
Σιωπηρή naράταση
έως τον Ιούλιο θα
έχουν οι ιδιοκτήτες
σουν την περιούσία
τους καθς αμέσως
μετά θα ενεργοπο
ήθούν τα κλιμακωτά
πρόστιμα του Κτηματολογίου . Οι επιμέρους
λεπτομέρειες για το
ύψος των ποσν που
θα κληθούν να καταβάλουν θα ενσωματωθούν στο χωραταξικό
συνέχεια στην 2
τns οικοδομής
τον Φεβρουάριο
Σελίδα 9