Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΓΕΝΙ ΚΗ
16 ΜAΪΟΥ 202ω
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AP. ΟΥΛΛΟΥ 12510
KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΑΙΟΛΟΓΟΥ 6. Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Μειθηκαν 17.2% τα καθαρά φορολονικά έσοδα του Απριλίου
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟ A ΑΜΗΝΟ
Πολιτική συμφωνία
για το σχέδιο SURE
FT: Σnάνιο
success story
η Ελλάδα
τw τουpιστν λαμβάνοντας
κλείνουν πακέτα διακοπν
τση κατά 17,2% διαπιστθηκ στα καθαρά φορολογικά
έσοδα του Απριλίου , όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οκονομικν Θ0δωρος Σκυλακόκης (φωτό) . Το ποσοστό θ
ωρείτα πολύ μιερό , δεδομένης της καραντίνας .
Μετά από πάρα πολλούς μήνες πρωτογενούς πλεονόσματος, ο ελλην
κός προ0ποοομός ήταν ελεμματικός ο πρτο τετράμηνο του 2000
Τούψος των αθopν coόδων του κρατιού προύπολογαμού ανήθε
σε 14,110 διο . εupu , nορουσιόζoντος μείωση καά 1.343 or. ουp ή
8.7% ένανη του στόχου .
Για την πεpίοδο του Ισνουορίου-Απρου 2020, παρουσόζετα
Ελομμα στο ιοούno του κρατκού προ0πολοισμού ύψους 4.062 ton.
έναντι στόχου για εμμα 1.855 και ελλμματος 1.041 cκon . 1ο
aίστoo δστημα του 2019. Το πρωτογενές απoτέλεσμα διαμορφ
θηκε σε εμμα ύψους 1.506 εκα . ερ. ένανm στόχου για πρuτογενές
για Ελλάδα οι Γερμανοί
τλληλες απαντήσεις παλύ νw
φες otσεν, εν ξοφνιάα τους ειδκούς και η αιξη
μένη ήτηση nα πακέτα δυακοπν που καταγόpεται
στην Γtppανία, αμέoυς μετά τα nρτα σημόδια απελεν
των σνοριακν περοομν Σύμφωνα με ρεπορτό τoυ
τα πλέο στον τονφυμό , με το
την ίδια περlοδο 1ο 2019.
Ευρωζνη στορική
βουτιά του ΑΕΠ
Στα 21.5 δισ. ο δανεισμός
πων τραπεζν σπό τηνΕKT
|3 στους 10 καταναλωτές
περιόρισαν Τις δαπάνες
ουιά 3.56 σμείοσε το ΑEl της Ενηοξνης το ! ην ΕΚT ανnooτηκαν να πpοηγουν tλη- Πο0ούτpo αό 3 στους 10 καταναλοτς όχουν
τeίμηνο του 2080 από το ποοηγούμενο τξμηνο,
ος κατηοίες αφάν , e ο βόpoς των εutooe
εν το AEl της Ε. σpρνθηε κατά 6, σύμφο
νου μήνα δανείατημαν από την ΕΚΤ 9.2 δσ.. Eoι η συκτει από έpεννα του ημήματος Μελετν του Εμποη