Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Μαΐου
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7062
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Δευτεραθh ή
τρια η Εhλάδα
στη φορολόYηση εργαζo μέ
νων με παιδιά
Εκπεριτροπής
εργασία
Ερχονται Περικοπές μισθν ωs 30%
Παρασκευή, στο Eu | μάλιστα οι χαμηλόμι- rogroup, που συνεδριά
ζουν με τηλεδιάσκεψη
ελεύθερη
ατζέντα για τον κορο
Οι εργαζόμενοι , και
Αυτό που όλοι οι ερ.
γαζόμενοι βινουν τα
τελευταία
στην Ελλάδα , ότι δη.
λαδή επιβαρύνονται σοδήματός τους και να
σφόδρα όσον αφορά
στη φορολογία, έρχε.
ται να το επιβεβαι σει έρευνα του Tax
Foundation που παρουσίασε σήμερα το
Κέντρο Φιλελεύθε ρων Μελετν-Μάρκος Δραγούμης
συνέχεια στην 11
σθοι, θα κληθούν για
χρόνια | άλλη μια φορά να θυσιάσουν μέρος του εικαι
νοδ .
πληρσουν
Ωστόσο είναι βέβαιο
ότι το κούρεμα στους
μισθούς θα είναι το τί.
μημα που θα κληθούν
να πληρσουν οι εργαζόμενοι προκειμένου
να διατηρήσουν τις θέ σεις εργασίας τους
τητα οι εργαζόμενοι στην φάση επανεκκί.
νησης της οικονομίας ,
στους κλάδους πυ
. . μάρμαρο για την οικονομική κρίση που έφερε
ή πανδημα .
Το πρόγραμμα της ΕΕ
SURE υποτίθεται ότι
σζει στην οικονομία,
αλλά στην πραγματικόθα κληθούν να δεχ
θούν νέες περικοπές
για να διατηρήσουν τις
θέσεις εργασίας τους.
Μένει ακόμα βέβαια
να διευκρινιστούν οι
σεων που θα nαρέχουν κτν , η βιασύνη της
κυβέρνησης αποδίδεται στο γεγονός ότι
πολλές επιχειρήσεις
δισ. , που με μόχλευση που εξέρχονται από
την καραντίνα χρει.
άζονται κεφάλαια κίνη.
τα κράτη: μέλη, η κυβέρνηση προσδοκά να
έχουν πληγεί βαριά αντλήσει περίπου 1,4
Δόθηκαν
από την πανδημία και
τα περιοριστικά μέτρα.
Από το πρόγραμμα
τεχνικές λεππομέρειες SURE ύψους 100 δισ.
του προγράμματος -που έχει παρουσιάσει η
Κομισιόν , το οποίο συνίσταται σε χαμηλότοκα δάνεια έναντι
εθελοντικν εγγυή
μπορεί να φτάσει τα
2,5 δισ. ευρ για τη
στήριξη της απαoχόλητα πρτα
κρατικά
δάνεια σε
8.652
σης και την αποτροπή λειτουργήσουν ,
αναμένεται να ξεκαθα ριστούν αύριο στο Eu roWorking Group (EG)
| και ακολούθως , την
μιας εκ νεργίας .
αύξη. αποτέλεσμα να προχω
ρούν στην εφαρμογή
σης της
Όπως αναφέρει η
Εφημερίδα των Συντα.
του μέτρου της εκ πε
συνέχεια στην 10
επιχειρήσειs
Το ποσό των 55,5
εκατ. ευρ πίστωσε
προχθες το υπουργείο
Οικονομικν
τραπεζικούς λογαρια.
σμούς 8.652 δικαιού.
χων της επιστρεπτέας
προκαταβολής , εν η
δεύτερη καταβολή θα
γίνει την Παρασκευή
συνέχεια στην 2
ΟΑΕΔ: Αλλαγές
στουs δικαιούχοUS
του Προγράμματοs
δεύτερns επιχειρη |
ματικής ευ και ρίαs
5.000 ανέργων
στους
Σελίδα 9