Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαπa
τον τόΠο τοι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ /ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΑΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗΤΗΣ ΠΡΕΒΕΣΑΕ
ΕΧΕΙ ΕΠΙΔΟΘΕΙ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Εστοκευμένες
Γράφει ο
ρoon tης npe Αρης Τσελίκος
του Δήμου μας , npοβθη καν και Φα ουνεχίσουν .
0 Δnμοτική Aαή το
Τ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣΣΥΝΔΕΣΗ
ΟΔΟΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ-Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΤΗE ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΙΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡEΒΕΖΑ
τουριστικές εnκειpήσεικ
μας σε noνε λλαδικά τηa .
Να Πούμε την αλήθεια
για τη "βλάχικη γλσσα
Πα nς φόλες σττν nαραniα Πρέβεζας
Κατέθεσε η Παρέμβαση Για Τα Ζα
(") του Αντνη Μπέζα
Πapακοnoυθ με έκηληξη το τελευταί.
|ο διάστημα τη συστηματική ηροσηάθεια
ορισμένων να ηροu0nσουν βιβλία εκμα
θηoης της "noκης Υnσσος nou n .
ριέχουν μεταξύ ΟλΜων κείμενα κατανόη.
σης και ασκήσεις napaγωγής γραnτού yοu, Και όλα αυτά με χρήση όο anλά της
Αατινικής aλλa στοχείων της ρουμάνικης
ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΟΣ
ΜΕ ΤΟ ΔΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΝΟΣ!
ίνα neiς και τί να μολογήσεις; bo όμως και να σιωnήσει A.
|no nou μ0 νooους κα no να τελεισεις ono τους Κουουν.
|σες, τα τρμάυσες και novάvε κάποο δούλo , nou αoθάνοντα
"ΜΟΝΑΔΕ ΑΚΟΥΕΙ Δ
ΟΥΛΕΝ ΟΥΔΕΙΣ ΟΥΛΕΝΟΣ"
Προοδευτική οκουριά
δεν υπάρχει .
Ευριπίδης (485 ή 480-406 Π.Χ.)
Η Κυβέρνηση είναι
1. οκ. Mnτοοτάκης σαν μερικοί , aλλά 2 ρόδειοος
μερικά θέματα κατά και 3. Αν εtκαν ακούσει και των νυν κομμουν τmv γνμη μου δεν τα όυ άνοξαν τα ούνορα , στικν χωρν . αAλά
κειρίστηκε όης θα . σε nίyες nμέρες η χ και ο nnoύσες οpαβ , nρmv
σκει huσεις στα ρo βλήματα και όκι νο t.
και της Coα 19 naip - νononosi αφού τ .
ν άριστα . Με τρόμο τοιο νέο θα κινητο - anλa θ tαν μετανα φοντάζομαι να είκαμs nooύoε nopαυτα ο - στεύσει στο θυμοράκια
την nεpiοδο αυτή μια Aοuς της Γης τους με . όλο οι άνω των 70., οκυβέρνηση κατσαηn - τανόστες
δων. Ου μόνο 1 εκατ.
μετανοστες θα stov τόno θέhoυν να nάvε νταξιοδοτικό.
εισέneε στην χρα στην Ευρnm . naτί βρε
σε κάθε ηoon Αυτό
κάνει και στο nεδio
της εκηaίδ6ευσης για
την αντμετπιοη τmς
ηρωτοφανούς κατάστωσης nou npoκoεί n
navδημία του κορωνοίού . Τα ανοτά σκολε .
a είναι μέρος της ζuής των noδιν μας Και
ο00 για την Covid 19,
θα έυναν και το ουκν , την σότμη nρόσpασή τους στmν εκnal .
δευση, τονζει σε δήΑωσή του ο Στέλιος Πe .