Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Επί τάπητος
οι ολοκληρωμένες
επενδύσεις στον Ταύγετο > συλ 7| για μικροπολιτική) > σελθ
Αραχωβίτης: Τoφυσικό
σέριο δεν Προσφέρεται
| Στα "κάγκελα" οι Σελλασιτες
για σκουπίδια
στην Αλογομάντραν >σαλ 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πoρασκευή 15 Μοtου 2020 Ετος 24| Αριθμός 5873| Τμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax: 2731081250e-mailinfo Blakonikos.grwww.lakonikos.gr
Παναρίτης
σε Χατζηδάκη:
Δημιουργία νομν
δύο ταχυτήτων
λόγω φυσικού
σερίουν
Ξεδιπλνεται το πλάνο
για τον τουρισμό
Με αφορμή επιστολή nou
oπέστευλε το Περιφερειακό
Enιμελητηρισκό Συμβούλιο
Πελοηοννήσου στον υπουργό
Ενέργειας Περιβάλλοντος Κ.
Χατζηδάκη-για την οποία δεν
έχει υπάρξει ακόμα σπάντησn- το Επιμελητήριο ζητεί
την επίσημη θέση του υποuρ γού σχετικά με δημοσιεύματο
nou εξαιρούν από το έργο της
επέκτασης του φυσικού αερίου την Πελοπόννησο Όπως
αναφέρει ο Πρόεδρος του
συμβουλίου και επικεφαλής
του Επιμελητηρίου Λακωνίας
κ Ιωάννης Παναρίτης απεuθυνόμενος στον Κ . Χατζηδάκη, κεπανερχόμαστε, διότι
0ι μετακινήσεις και οι κλάδοι Που κανοίγουνν το επόμενο διάστημα
Συνεχίζουμε με Προσοχή και λειτουργούν Πoλλά από τα κα- νέες συνθήκες , τα μαθήματα .
επαγρύπνηση την noρεία nou ταστήματα του λιανικού εμηο μας Πόει σταδιακό στην επανεκ - ρίου , καθς και επιχειφήσεις Υντας τις μετεωρολογικές Λειτουργίας , κοθς και ιερν
κίνηση της κοινωνικής και οι - nopοχής υnnρεσιν . Έχουν προβλέψεις για υψηλές θερμο- μυστηρίων στις εκκλησίες με
κονομικής δραστηριότητας , , επιστρέψει στις δουλειές τους κρασίες τα επιδημιολογικά δε - την nαρoυσία πιστν . Πάντοτε
ανέφερε ο κυβερνητικός εκ - περίηoυ το 1 3 των εργαζομέ- δομένα , αλλά και την εισήγηση Βέβαια με σεΒοσμό στις συστά
Πρόσωnος Στέλιος Πέτσας στην νων και των επιχειρήσεων nou της Επιτρonής των Λοιμοξιολο - σεις των ειδικν για τον αριθμό
ενημέρωση των δημοσιογρά- είχαν τεθεί σε αναστολή , Επe - γων ο Σt . Πέτσας γνωστοποί - των nιστν σε κάθε χρο και
φων την Πέμπτη (14/5).
Ήδη, όπως είναι γνωστό , από τους οι μαθητές της Γ Λυκείου στο άνοιγμα των 515οργανωμέ - στάσεις
tην ηερασμένη Δευτέρα επανα - και συνεχίζουν , κάτω από τις νων nαραλιν της χρας Ε
με τις δηλσεις του Περιφε ρειάρχη Πελοποννήσου μετά
τη συνάντηση με τις Διοικήσεις της ΔΕΔΑ και PAΕ, είναι
Πλέον ορατή η anαξίωση της
Πελοποννήσου και η δημιουργία-για μία ακόμη φορά
- ομν δύο ταχυτήτων. Οι.
ιδιτες, στους οnoίouς διαφαίνεται ότι θα δοθεί το έργο
δείχνουν ενδιαφέρον μόνο γα
κάποιες Πόλεις από τις onoiες
κέρδη.
Δεν τους απασχολεί η ισόρ ροnn ανάπτυξη στην Πελοκοινωνική
Προέκταση του έργου ούε
και η θηση nou θα δσει
σης , από ουτήν την Κυριακή
Από αυτό το Σάββατο , αξιολο- 1175) ξεκινά η τέλεση της θείας
στρεψαν ταυτόχρονα στο θρανία nσε ότι η κυβέρνηση Προχωρά τις αναγκαίες μεταξύ τους αnoσυνέχειο σελ 9
Πιέσεις για τη ΣΔΙΤ Πελοποννήσου
Πόννησο, η
Το ατημα στον πρωθυπουργό και υπουργούς
Enίonευση της διαδικασίας
ολοκλήρωσης της αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης για τη μονάδα
ολοκληρωμένης διαχείρ ισης
anopριμμάτων διεκδικεί ο Φορέας Διακείρισης Στερεν
Απορριμμάτων (ΦΟΔΣΑ ΠελοΠoνήσου , με έγγραφό του Προς
τον πρωθυnουργό Κυριάκο Mn τσοτάκη και τους υπουργούς Δικαιοσύνης Κ-στα Τοιάρα και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κωστή Χατζηδάκη.
Tηv ίδια στιγμή, ο Περιφερειάρ χης Π. Νίκας , σε συνέντευξη
Τύπου nου napαχρησε τη
Δευτέρα 115), επεσήμανε aΗA.
Πιζa ότι το θέμα της ΣΔΙΤ θα είχε
ολοκληρωθεί την 1n Anpιλίου εταιρεία, αλλά λόγω ης nανδn - έχουμε σε εκκρεμότητα την τε - ανογκαστικές anαλλοτρισεις.
στε να κουβενιάσουμε με την μίας έκλεισαν το δικαστήρια και λευτοία απόφαση ως προς τις
στις τοηικές οικονομίες μει νοντας το ενεργειακό κό στος για τις επιχειρήσεις .
Το θέμα δύναται να λυθεί
μόνο με πολιτική απόφαση
της Κυβέρνησης Για το λόγο
αυτό, nαρακαλούμε όπως μας
ορίσετε μία συνάντηση μαζί
σας προκειμένου να έχουμε
την ηλήρη ενημέρωση για τις
Προθέσεις του υπουργείου
σας , αλλά και της Κυβέρνησης για το θέμαν.
Απάντηση
σε καθηγητές
του Δημήτρη Καμπουράκη
συνέχειο σελ φ
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα