Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

23oC, 15:00

29oC, 21:00

€0.80

21oC - Υγρασία 25%-51% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:25 - Δύση ηλίου: 20:48

Ðïôïáðáãüñåõóç & ìáýñç áãïñÜ äåí áðÝôñåøáí ôï êñá÷!

Η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος δεν ήταν πολύς. Τόσος τουλάχιστον ώστε
να αναγκαστεί κανείς ν’ αλλάξει συνήθειες και γούστα, να επαναπροσανατολίσει την οικονομία του, τη δυνατότητά του να επιβιώνει. Κι έτσι είναι πρόδηλο πως επιστρέφοντας στην κανονικότητα θα αναζητήσει τα πράγματα εκεί ακριβώς που τα είχε αφήσει. Σα να τάβαλε στο ψυγείο και τώρα, λίγο
πριν χαλάσουν δηλ., απλώς να τα βγάλει και να τα ρίξει όπως είναι στην κατσαρόλα για μαγείρεμα. Αν θέλει να φάει, αλλιώς πως; Η αφορμή δόθηκε από την ανακοίνωση του συλλόγου των κατοίκων της παλιάς πόλης και τις αντιδράσεις που προκάλεσε. Κι ο λόγος γίνεται για τις νύξεις στην συνειδητοποίηση της πραγματικότητας, που προκάλεσαν τα περιοριστικά μέτρα. Αυτά δηλ. που επικαλείται και ο σύλλογος ως το θετικό μέρος της όλης περιπέτειας. Τον σεβασμό στις ώρες κοινής ησυχίας, την καθαριότητα, την άνεση. 3»

Παρασκευή 15 Μαΐου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5118

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΣΤΟ f/b ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ

Ðüóá äçë. ôñáðåæÜêéá Ýîù;

• ÁöïñìÞ ç
áíáêïßíùóç ôùí
ìïíßìùí êáôïßêùí
ðáëéÜò ðüëçò ãéá ôá
ôñáðåæïêáèßóìáôá

Êáôáããåëßá ôçò ÏìÜäáò Õãåßáò
ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ãéá ôçí êáôÜñãçóç
ôçò ÌïíÜäáò detox
ΚΕΡΚΥΡΑ. Έκλεισε λοιπόν το τμήμα αποτοξίνωσης (Detox) του νοσοκομείου στην Κέρκυρα. Ξέρουμε πως η απάντηση της διοίκησης, είναι ότι ο
χώρος απλά μεταφέρθηκε προσωρινά.
Χωρίς κανένα ουσιαστικό σχεδιασμό (και αφού
πρώτα σύμφωνα με τη διοίκηση στα τέλη Μαρτίου,
το τμήμα έπρεπε να κλείσει, ώστε ο χώρος να χρησιμοποιηθεί για ανάγκες Covid), τώρα ξαφνικά η
πρόταση άλλαξε και ο χώρος έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες άλλου τμήματος. 10>>

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Μετά από
μία δύσκολη περίοδο για όλους, η
πόλη μας επανέρχεται στους φυσιολογικούς της ρυθμούς. Σίγουρα θα λείψουν σε όσους κατοικούν και αγαπούν την πόλη αυτή,
η καθαριότητα, η ύπαρξη ελεύθερων χώρων, ο σεβασμός των ωρών κοινής ησυχίας, η μη ύπαρξη
προβλήματος κυκλοφορίας και
στάθμευσης που ζήσαμε κατά
την διάρκεια των περιοριστικών
μέτρων.

Ôñßá Ýñãá
õðïóôÞñéîçò êáôÜ
ôùí åîáñôÞóåùí
áðü ôçí Ð.É.Í. 10>>

Σελίδα 5>>

Êáèáñéóìüò êáé åîùñáúóìüò áðü ôïí Ðïëéôéóôéêü Óýëëïãï ¢ãéïõ ÌÜñêïõ

8>>

ÅñãáóôÞñéï äéÜãíùóçò ôïõ êïñïíïúïý óôï íïóïêïìåßï

3>>

Çóáí
ïé êïôæáìðÜóçäåò
«äçìïêñÜôåò»;

Η

ΕΛΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙ 11»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα