Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΩΝ ΑΣ
κυματίζει στο "Αυγό
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ Η.
ΤΗ ΣΦ ΡΑΚΗΣ
Θεοδωρικάκος:
5 εκατ, ευρ πρτη δόση
έκτακτης οικονομικής στήριξης
των δήμων ΠΑΜΟ
Τν άμεση επιχορή- αν στην πορεία δαπ . πεδη διακυβέργση στη κυβέρτηση και τα οποί Pοδόπης) που εpαν υπο - αναβάθμασης των βιολογηση με πέντε στωθεί ότι κάπουος δήσος χορα χαι η Αυτολιούτηη δεν είχαν εξαογαλαμένη βάλλει τμε προά αιτήματα, γικν καθαρισμν, δη εκατομμύρια ευ- έχει μεγαλύτερες ανά- o πρ τou κα δεύτερου χρματούτησης" είτε ση εντάσσει pα όμεση υλο - λοδή έγα κα nαρεμβά0 , os πρτη δύση γες , ενo κάποιος όλλος βανου, θα ενχυθεί με μεινοντας πως παρά ποίηση στο εν λύγω πρό ος ταοπρία στοχεύουν
έκτακτης οιχονομικήs μπορεί να έχει σχετικά πτραιτέρω apuοdιότητες την χρη του χορωνείο, Υραμμα , για πν μεν woστη βελτίωση ποιάτητας
στήριξης , των δήμων μιχρότερες ανάγκεs θα προσωπικό και φυσικά υπογράφ τηκε μνημόντο μό Έβρου και χυρίως ζωής των πολτν , στην
της Περφέριας Ανατο - υπάρχουν εξισορροπή- τους αντίστοιχους οικο- συκργίς κα δουγά για το Δήμο Αλεξαν-ασφ άλειά τους χαι στη
λικής Μακδονίας και
λιση 2,5 δια . ευp , που δροπολης, αίλά και για δημότα υγεία Σημαντι Ο υπουγός Εσωτερ - πρoέρχοναι από το Τα - τους Δήμους Οεσnάδας κές παρεμβάσεις που δεν
την αντιμετπιση των κoς, στη διάρνεια σύσες - κον υπογράμμισε, ότι μείο Πορακαταθηκν και Σουφλίου, εφτά έρα πρέπε ν χαθεί σύνε έναι
σοβαρν προβλημάτων ψης με τους δημόρχους θiη καιη Ανατολική κα Aαντίων και απ' την προύπολογισμού.
πον αντιμετωπίζουν Έβρου κα Pοδόπης που Μακεδονία, αποτελούν Ευρωπαϊκή Τράπεξα εκαt ευp, για η δe Po υλοποιηθούν κανοπκά
εξατίας της χρίσης του zοαγματοπουήθηκε στην προτερωύτητα στη χου- Επενδύστων "Η Αυτοδ δύση , έργα προίπολογι-πάντα σε σοεργασία με
κορωνοίού , αναχοίνυσε Αλεξανδροίπολη . Τόνι- ματυδότηση σημαντικν οίχηση σε όλη τη χρα σμού 11 εχατ. rupu , χυ.
χθες από την Αλεξαν- σε ότ η στήοιξη της Τ.Α.έργων υποδομής μέσω πλέον έχει δνασφαλίσει ρίς για την Κομοτηνή Θεοδοφκόκος, συμπληδρούπολη, ο υπουργός με όλους τους τρόπους τον νέου προγράμματος πόρους 2.5 δο, ευpό για αλ για την αροη- ρνοντς πως τα αιτήμαΕσωτερικν, Τάκης Θε ατοτελεί προτεραιότητα Ανάπτυξης κα Αλληλεγ- να χάνει έpγr ανέίpεpε χή οδοποία του Δήμου τα Της Σαμοθράχης, που
17 δευτερόλεπτο και να
Ισμου.
Πρόχειται για πολύ στα εν λόγω έργα, θα
σεθεο πος προς την να- σης , τον προγράμματος
"Η καταβοίή αυτή βα τεύθυνση αυή "το επό - Αντνης Τρίτσης.
νηση κα το ΥΠΕΣ , ip. σμαντικές παρεμβάστις εξεταστούν θετικά κα
τους δήμους με βάση το μά ουμε. από κοινού το λο τους πόρους για έρ-κoνo, σε υνεργασία με στις δύο περιπτσεις εiμαστε δομευμένου wα
μιχαντομό που χατανέ - wpοχέιο με το οποίω yα ταατοία σιητούνταν τους δήμους από τους υποδομές ίμευσης, πε-ταχάνουμε",
μονται και οι ΚiΠ xαι ίατω πρόξη η πολυεπίαπό την προηγούμενη δύο νομος (Έβρου και οβαλλοντικές νποδομές
Το μήνυμα της Προέδρου
της Δημοκρατίας
για τα Ελευθέρια της Θράκης
Προτάσεις των Ιατρικν Συλλόγων
της περιφέρειας ΑΜΘ
" Πάντα
σε τέτοιες
επετείους
χοιτάζουμε
μπροστά"
Με σκοπό την διασάλιση της Δημόσιας Υγείας
και της αναχαίτι σης της ετιδημίας στο Νομό Ξάνθης,
καθς και της καλύτερης αντιμετωτισης δεύτερου κύματος
είτε στην Ξάνθη είτε οπουδήτωτε στην Περιφέρεια
Γεννηματά: "Τιμούμε τους αγνες του θρακικού ελληνισμού|
για πρόοδο, ειρήνη, δημοκρατία"
ΣΕΛΙΑΛ 1

Τελευταία νέα από την εφημερίδα